March 22, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 22-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 22/03/2010

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A : 32, 34 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À «ZÁj¸À®Ä C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð G-QgÁuÁ CAUÀr ¸Á-¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÉãÀì EgÀĪÀ¢®è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ JAzÀÄ UÉÆvÁÛV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 180 JA.J® zÀÄÝ MlÄÖ 26 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÛ 832-00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨Ál® ±ÁåA¥À® ©½ §mÉÖAiÀÄ°è ºÁQ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²Ã® DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð ¸Á- ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£Á J®ègÀÄ ¸Á// ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ §gÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊvÉÆÃj¹ J£ÉÆà ºÉüÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊ vÉÆÃj¹ J£ÀÄ ºÉüÀÄw¢Ý CA¢zÀPÉÌ ¤Ã£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CvÉÛ gÀhÄgɪÀiÁä EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÁUÀÄ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ DPÉUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA: 10/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á®ÄÌ JPÀÌgÉ 17 UÀÄAmÉ d«Ä£À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ: WÁ¼É¥Áà ¸Á/ ªÀiÁªÀÄ£À PÉÃgÁ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà 3) ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£À PÉÃgÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ºÉÆîzÀ §UÉÎ ªÁzÀ-«ªÁzÀ«zÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ ©ÃzÀgÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆîªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 21/03/2010 gÀAzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÉðgÀªÀjUÉ vÀAzÀÄ ºÉÆîzÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ gÁZÀ¥Áà EªÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ® C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ F ºÉÆî AiÀiÁgÀÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, EzÀgÀ §UÉÎ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉøÀ £ÀqÉ¢zÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ DzÉñÀ DUÀĪÀ ªÀgÉUÀÆ ¸ÀzÀj ºÉÆî AiÀiÁgÀÄ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ gÁd¥Àà E§âjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 56/2010 PÀ®A: 328 L.¦.¹ ¸À..ªÁ. 32, 34 PÉ.J. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 19/03/2010 gÀAzÀÄ1700 UÀAmÉUÉ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹ 733 ¹,¦.¹. 1630, ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹. 131 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå zÀ°èzÀÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÉÆPÁæuÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÁå£ÀzÀ°è 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.