March 3, 2010

DAILY CRIME UPDATE 03/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 03/03/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀªÀÄÆ£À vÀAzÉ ±À©âgÀ ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð, ¯Éçgï PÉ®¸À, ¸Á zÀįÁªÀ vÁ ©¸Áé ¹ ¹ÃvÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå 6 wAUÀ½AzÀ eÉʨsÁgÀvÀ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ¸Á gÁeÉñÀégÀ. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è eÉÊ ¨sÁvÀgÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ 1) ²æà ªÀÄĨÁgÀPÀ vÀAzÉ ±À©âgÀ 2) zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ªÀ° 3) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ 4) ªÀÄĩãÀ vÀAzÉ d«Äïï CºÀäzÀ 5) E¸Áä® vÀAzÉ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ EvÀvÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆý ºÀ§â EzÀÄÝzÀjAzÀ ºÀ§â DZÀj¸À®Ä RaðUÉ J®èjUÀÆ vÀ¯Á 200=00 gÀÆ PÉüÀ®Ä DgÉÆæ oÉÃPÉzÁgÀ ªÀÄĪÀiÁÛd vÀAzÉ eÁ¥sÀgï EªÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr RaðUÉ ºÀt PÉýzɪÀÅ. DUÀ DgÉÆæü ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6;30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CtÚ ªÀÄĨÁgÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ J®ègÀÄ PÉý ºÀt PÉÆÃqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄĪÀiÁÛd EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀj §tÚzÀ fæ£À°è E£ÀÆß 3 d£ÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 341, 324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ GªÀÄgÀ vÀAzÉ gÀºÉêÉÆ¢Ý£ï ªÀiËd£À, ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á QmÁÖ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt.gÀªÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1)ªÉÆ¢£À¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀiËd£À 2)¸À¯ÁªÉǢݣï vÀAzÉ ªÉÆâ£À¸Á§ ªÀiËd£À E§âgÀÆ ¸Á QmÁÖ.gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ §AzÁjAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÁj EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ FUÀ E°èAzÀ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/03/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ £ÁUÀÆgÁªÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ,gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ CAPÀıÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ºÀAUÀgÀUÉ ¸Á: ¥ÁAræ. E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ PÁ±Á¨Á¬Ä EPÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA.18/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 02-03-10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ.gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw Z˪Áít ¸Á: ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀzÀj PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÀÄzsÀå ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 03/2010 PÀ®A 173 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/03/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉñÉgÁªÀ vÀAzÉ eÉÆåw¨Á ªÀÄAPÁj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉÆåÃw¨Á ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ:70 ªÀµÀð ¸Á/ CA©¸ÁAVé. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁ®ÄeÁj ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀPÀët ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQwìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ aQvÉì ¥ÀrAiÀÄÄwzÀÝ feÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 13/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/02/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà §¼ÁîgÉ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁ¼À. gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è gÀAV£À Dl DzÀ£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà «ÃgÀ±ÉÃnÖ PÀgÀrAiÀiÁ¼À.gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 02/2010 PÀ®A 174 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ §zÁzÉ ²ªÀt UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÁªÀ §zÁqÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà PÀĽw¢Ý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CA¢zÀjAzÀ ¹nÖUÉ §AzÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉìUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 324,504,354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/03/10 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 28 eÁ: PÉÆgÉgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: EAZÀÆgÀ.gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨ÉÆgÀªÉ°UÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¢UÀA§gï vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¢UÀA§gï ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ©üêÀÄ vÀAzÉ ¢UÀA§gï ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² J®ègÀÆ ¸Á: EAZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ PÉýzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß §zÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 02/03/10 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀWÀÄ«ÃgÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 26 eÁ: PÀÄgÀħÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ.gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊQ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÉÄrPÀ¯ïUÉ OµÀ¢ü vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)zÉêÀzÁ¸À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¥Ánî 2)²ªÁf vÀAzÉ zÉêÀzÁ¸À ¥Ánî 3)wæªÀÄÄR vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÁUÉ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊQ¯ï ªÉÄðAzÀ E½¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 504, 324, 341, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÉÆÃUÉ ¸Á: eÉÆÃUɪÁr.gÀªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÀhÄmÉ¥Áà eÉÆUÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: eÉÆÃUɪÁr.gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 15/10, 16/10 PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¸Àì¤AzÀ ªÀÄvÉÛ ¢£ÁAPÀ 02/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉƸÉUÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.