March 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28/03/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥ÀÛw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 28/03/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 1994 gÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ©gÀUÉ EvÀ£À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤°è¹zÁÝUÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚ£ÀÄ ¤AvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ UÉ¢ÝgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß DuÁÚ£À PÀqɬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ E§âgÀ°è zÉéõÀ ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/03/22010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ZÀAzÁ dªÀiÁ ªÀiÁr ¨Á¹ð ¤«ÄvÀå dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ & ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) J1 eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ J2 ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁZÀgÀ J3 C¤® vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ J4 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ J5 ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ©gÁzÀgÀ J6 gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ©gÁzÀgÀ J7 AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr J1 CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁºÀzÉêÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ EzÉ J¯ÁègÀ dÆvÉ §A¢zÉªÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj 7 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è J1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ ªÉÆAqÀÄ ¨ÁUÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨ÁUÀ PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ J2 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è÷à¥Á ªÀAiÀÄ: 35 G: ZÁ®PÀ eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ £ÉüÀV. EªÀjUÉ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤ÃgÀ£ÁxÀ ¹¸Éð E£ÀÆß M§â ¸Á/ £ÉüÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀè¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀÄaÃvÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw E£ÉÆßç⠸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÀzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 447, 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄaÃvÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw E£ÉÆßç⠸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå E£ÉÆßç⠸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀlgÁd eÉ.E. ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨Á宺À½î ±ÁSÉ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ : 26/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è£À ºÁUÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°è£À «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°è£À 240 °Ãlgï D¬Ä®£ÀÄß CA.Q. gÀÆ.19,040/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉmÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ UÀ¥sÀÆgÀ ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á/ ¹AzÉÆïï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2010 gÀAzsÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ gÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ- 57 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.¹ G-DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì ¸Á «ÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Á«¬ÄAzÀ PÉÆqÀPÉÌ ºÀUÁÎ PÀnÖ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ G;ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á «ÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¸À®Ä C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üÃAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA 1208 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.