March 13, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 13-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 13/03/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 279,338,304 (J) L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ºÁ¯Áè½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DlªÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ J1 ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ vÁeÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃR lAlA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 39 / 1932 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÁ¯Áè½î UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À ªÉÄð¤AzÀ ºÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É EzÀ£ÀÄß CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀd£ÀgÀÄ £ÉÆrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀ¢AzÀ vÀÆqÉAiÀĪÀgÉUÉ vÀgÀazÀ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ¥sÀPÀ½ ,ºÉÆmÉÖ,§®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀVzÀÄÝ ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀPÁ®Ä ªÀÄÆj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨ÉúÉÆõÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ aPÀvÉìUÁV OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2010 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: AiÀiÁªÀzÀUÉÆ®è ¸Á: gÉÆüÁªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀuÁÚ 2) ¥Á¥ÀuÁÚ AiÀÄ®UÀÄwð ¸Á: gÉÆüÁªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 11/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÀªÁå¸À ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ C£Àß ¤ÃgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt MzÁÝr ¢£ÁAPÀ 11/03/2010 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ zË®¥Áà §¸ï £ÀA PÉ.J-38/ J¥sï-474 OgÁzÀ r¥ÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀAUÀn [J.¦] PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ £ÁUÀ£À¥À°è ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀhÄ¥ÁmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: fUÁð [©] vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 08/03/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ d¦ð ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁåw: Qæ±Àå£À ¸Á: ElUÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÀtÂÚ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ C±ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆmÉÖUÉ Hl ¤ÃgÀÄ E®èzÉ ©¹°£À°è wgÀÄUÁr C±ÀÆÖgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄ®V gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É DAiÀiÁ vÀ¦à ¸ÀĸÁÛV ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯Áè CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÉÆÃd¥sÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà d¦ð ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±Àå£À ¸Á: ElUÁ vÁ ºÀĪÀiÁ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýzÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/3/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄtåªÀw UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÀqÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð ¸Á.// ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ;ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ.EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¹zsÀ¥Áà ¥ÀgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ : 42 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ «ÃgÀ¥Áà£À PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 0615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ±ÀªÀ vÀAzÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ ºÁªÀÇ PÀrzÀÄ DvÀ¤UÉ OµÀ¢ü ºÁPÀ®Ä ¹.f.¸Áé«Ä ªÀÄoÀPÉÌ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ wÃjPÉÆArgÀÄvÁ£É CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä JqÀUÁ® ¥ÉAqÀjAiÀÄ PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ ºÁªÀÇ PÀrzÀÄ UÁAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, 37 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ºÁgÀÆgÀÄUÉÃj r.¹.¹. ¨ÁåAPÀzÀ°è CmÉAqÀgï PÉ®¸À, ¸ÁJ¸ï,JªÀiï.PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DmÉÆà jPÁë £ÀA.PÉJ-38 / 1136 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ J¸ï.JªÀiï.PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî EªÀgÀ ¥sÁªÀÄð ºË¸ï ºÀwÛgÀ. JzÀÄgÀĤAzÀ CAzÀgÉ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ r¹JªÀiï mÉA¥ÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀĤAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gɺÁ£Á ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ/¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀiÁ¥Àr¹ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è gɺÁ£Á¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 32, 34 PÉE JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæ.¥ÀA PÀlÖqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ZÁºÁ ºÉÆmÉ®UÉ ºÉÆV C°è ºÉÆÃmÉ® ªÀiÁ°PÀ DgÉÆæzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ zÀÆPÀÌgÉ 50ªÀµÀð G-ZÀºÁ CAUÀreÁ-ªÀÄgÁoÁ ¸Á-¸ÉÃqÉƼÀ vÁ-ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß »ÃrzÀÄ «ZÁj¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥ÀrzÀ PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 78(iii) Pɦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/2010 gÀAzÀÄ 1910 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj d®¹AV UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝuÁÚ PÀAzÀUÀļÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀÄgÁ§ C° vÀAzÉ C«ÄÃgÀ C°è ªÉÆÃd£À ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð ¸Á-d®¹AV. EªÀgÀÄ 01 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄmÁÌ JAzÀÄ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀÄ zÁ½ªÀiÁr »ÃrzÀÄ CªÀ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¥Áà DG¤ (PÁ.¸ÀÄ)£ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ 1730 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¹éÃmïºË¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ G¸Áä£ÁUÀAeïzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯Éʸɣïì EgÀ¯ÁgÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁ»w PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ M§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É oÁuÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¹éÃmï ºË¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ G¸Áä£ÁUÀAeï ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.n. mÉÆQæPÉÆý G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 22 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ®Ä 180 JA.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ C/Q. 990/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.