March 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 21/03/2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 379 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J.SÁzÀgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄ»§Æ§ ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð G-¦J¸ïL eɸÁÌA eÁUÀævÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ¸Á-n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ D¬Ä±Á ªÀĹÓzÀ ºÀwÛgÀ ElÄÖ £ÀªÀiÁeï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð, G-DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4939 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-¸ÀÄvÁÛ£À¨ÁzÀªÁr vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ£Àß½¬ÄAzÀ ©zÀgÀUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¸À¥sÁj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆà M«Ää¯É ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÄ DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A 279, 283, 304(J)L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/03/10 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ C¯Éè ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥sÁá ¨ÉîÆgÉ ¸Á// ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¢£ÁAR 18/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ §½ EgÀĪÀ J£À.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉUÉ gÁwæ PÀvÀðªÀåPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/d-953 £ÉÃzÀÝgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀ® UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀPÀ¯ï PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÀÄzÉå ¤°è¹zÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ£À mÁæ°AiÀÄ »A§¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ vÁ£Áf vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ vÀ¥À±Á¼À gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÀAl® JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ F PÉù£À ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F PÉù£À°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ¨ÉîÆgÉ EªÀjUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 21/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÁAiÀÄ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ-38 ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-19/3/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæSÁAvÀ ºÉƸÀzÀrØ ºÁUÀÆ ZÀ£ÀߥÁà ºÉƸÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-20/3/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä NAPÁgÀ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä£À PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÆäRzÀ°è §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀĪÀÄä£É EzÁÝUÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 324.504.506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁd¥Àà C¯ÉÛãÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:: ¹gÀ¸ÀV ¸ÀzÀå ¨ÉãÀaAZÉÆý EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ §¸À¥Áà C¯ÉÛãÉÆÃgÀ ¸Á ¹gÀ¸ÀV ¸ÀzÀå PÁ¼ÀV «gÀÄzÀÞ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ¤ÃrzÀÄÝ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 341,120 (©), 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà £ÁnPÀgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð G// PÉ.J¸ï.n.¹. PÀAqÁPÀÖgï eÁw PÀ§â°UÀ ¸Á// aãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ÃªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæü 1]. UÀÄAqÁgÀrØ vÀAzÉ w¥Áà gÀrØ 2]. ªÉÄÃWÁgÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ 3]. ªÀiÁzsÀªÀ gÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ J®ègÀÄ ¸Á-aãÀPÉÃgÁ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄA¢gÀ ºÉøÀj£À°èzÀÝ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 132 ªÀÄvÀÄÛ 133 gÀ°è d«ÄãÀÄ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà AiÀiÁPÉ Rjâ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ JA§ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ E§âgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2006 £Éà ¸Á°¤AzÀ vÀPÁÌgÁgÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁ §A¢zÀÄÝ 2006 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀzÀjAzÀ F §UÉÎ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2006 ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 20-3-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁQëUÁV ºÁdgÁV ºÉÆgÀ §gÀ®Ä DgÉÆÃvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è , ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀzÉ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 20/03/2010 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮wÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð G-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á-»gɪÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 19/03/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁºÉÃgÀ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå 2) vÁ°Ã§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå 3) ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ vÁªÀgÀ¸Á§ J®ègÀÄ ¸Á : ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥sÀPÉÆæ¢Ý£À EvÀ¤UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæAiÀiÁVzÉ gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À PÀqÉUÉ §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ vÁºÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ JPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A : 143,147,148,324,504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄzÀÞgÁd vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ EvÀ£À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ «£ÀPÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ CgÀ«AzÀ£À vÀAzÉ gÁwæ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀzÁ¸À vÀAzÉ ¦ÃgÁd ¹AzsÉ 45 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À 2) CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ²ªÀzÁ¸À ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À 3) gÀªÀiÁä vÀAzÉ ²ªÀzÁ¸À ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À 4) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²ªÀzÁ¸À ¹AzsÉ 40 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À J®ègÀÄ ¸Á ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ JPÉÆÃzÉñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »ÃrzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1386 E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ DgÀ.JA. ¥Án¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C£À¢üPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ/ PÀÄgÀħ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1500 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀµÀzÀ°è EzÀÝ 1) AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Qà 1800 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á-§PÀÌZËr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/03/10 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ.:-
¢£ÁAPÀ: 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¹UÉ ºÉÆÃV C°è 1630UÀAmÉUÉ M§â£ÀÄ PÉÊaîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ 30 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180JAJ¯ï ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ½zÀݪÀÅ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ EUÀzÉ ªÀAiÀÄ: 30 UÉÆAzÀ½ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÝ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄß. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ 30 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180JAJ¯ï ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À C.Q.900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì. UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®ªÀÄ 143, 147, 148, 324, 504, eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï¹ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj gÀªÀiÁ vÀAzÉ ²ªÀzÁ¸À ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-«zÁåy𤠸Á-¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ §ÄzÀÝgÁd EªÀ¼ÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ £ÉêÀÄPÁw ¸À®ÄªÁV Cfð ºÁQzÀÄÝ gÀÆ¥Á UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÁ CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ £ÉêÀÄPÁwUÉ Cfð ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀzÁ¸À EªÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À®ÄªÁV ªÀiÁf JA.J®.J gÀªÀjAzÀ ºÉý¹ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀ¸ÀÆ° ºÀaѹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ²ªÀzÁ¸À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §ÄzÁÝ vÀAzÉ ¯Á®¨Á ¹AzsÉ 50 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À 2) gÁºÀÄ® vÀAzÉ §ÄzÁÝ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À 3) ²æÃzÉë UÀAqÀ §ÄzÁÝ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À 4) ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ §ÄzÁÝ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À J®ègÀÄ ¸Á-¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 5) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä 22ªÀµÀð eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-«dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 6) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ 25ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀAiÀÄ MwÛ »rzÁUÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ PÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 1810 UÀAmÉUÉ RaÃvÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¦J¸ïL ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ 0RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: mÉîgÀ ¸Á: PÉÆÃUÀ½ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 28 AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA J¯ï £ÉÃzÀªÀÅ CA.Qà 1076/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃgÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå zÀ°èzÀÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÉÆçâgÀzÀ aîzÀ°è CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ C¸ÀÄÛPÀ UÉÆÃqÀgÉ ¸Á// OgÁzÀ(¨Á) CAvÀ ºÉüÉzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀwzÀÝ CªÀ¤AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.