March 5, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 05/03/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 05/03/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀªÀAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð G PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸À eÁåw ®A¨Át ¸Á ¥ÀÆ®¹AUï vÁAqÁ ªÀĺÁqÀÆtUÁAªï. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ 1)ZÀAzÀgï vÀAzÉ ©üêÀįÁ ¥ÀªÀgï. E§âgÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ mÉÆýAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. mÉÆý ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ 20% ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁvÁVzÀÄÝ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ ¯Áj & mÁæöåPÀÖgï, ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ mÉÆýAiÉÆÃA¢UÉ ¨ÁUÀ® PÉÆÃmÉAiÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è 3 wAUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J¯ÁègÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀt RZÀÄð ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 3/3/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 4/3/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj vÁAqÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀ§Äâ ¸ÁV¹zÀ vÀ£Àß mÉÆýAiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¤ÃrzÀÝ 3000/- gÀÆ ºÁUÀÆ vÀ£ÀßUÉ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀ 20% ºÀtªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä mÉÆýAiÀĪÀjUÉ C°èAiÉÄà ©lÄÖ AiÀiÁPÉ §A¢gÀÄªÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£Àß eÉÆÃvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà mÉÆý ªÀiÁr¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »ÃUÉPÉÌ D£ÀÄßwÛ¢Ý £À£Àß ºÀt £À£ÀUÉ PÀÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ aPÀÌ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀiÁ ¥Àr¹ vÀ£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæ 2) §§®Ä vÀAzÉ ©üêÀįÁ ¥ÀªÁgÀ 3) PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ©üêÀįÁ ¥ÀªÁgÀ 4) zÉëzÁ¸ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgï DqÉ J¯ÁègÀÄ ¸Á ¥ÀÆ®¹AUï vÁAqÁ ªÀĺÁqÀÆtUÁAªï. gÀªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ,ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÁUÀÆ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀaÑ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ & gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. UÀÄ£Éß £ÀA 19/2010 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L,¦,¹:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ
ºÀĸÁߨÁzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G : MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ.gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£ÀgÉgÀrØ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á,ªÀÄ,, «oÀ¥ÀÆgÀ.gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F »AzÉ PÉÆïÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 03/2010 £ÉÃzÀÝgÀ°è£À DgÉÆævÀgÀ°è 3 d£À ºÉÆÃrvÉ£ÉAzÀÄ ¥Àæw M§âjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. UÀÄ£Éß £ÀA 18/2010 PÀ®A 324, 504, 504 L¦ ¹:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1030 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À«ÄÃzÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâ£À §gÀUÀ®zÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G : DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ.DgÉÆæ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ §PÀÌuÁÚ ªÀiÁqÀV eÁw:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á,, ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ. gÀªÀgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà UÀAUÁzÀgÀ§PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀgÀ eÁvÀæ ºÉÆVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 279,338 L,¦,¹ eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀiï,«DPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð G: PÀÄA¨ÁjPÉ ¸Á: ªÀÄzÀgÀV.gÀªÀgÀÄ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ§PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀgÀ eÁvÉÛ E¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3926 £ÉÃzÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjAzÀ §AzÀ D¥ÀjavÀ DmÉÆà ZÁ®PÀÄ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É.C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÁ°£À ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 03/03/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀeÁ£À£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì.gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð. 2)®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì.gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀ£ÀÄß PÉý dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »ÃrzÀÄÝ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¤Ã£ÁågÀÄ CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå DgïÀ.E.¹ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèõÀ£À°è §gÉzÀ Cfð ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ°Ì DgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ªÉÄPÁ¤PÀ¯ï «¨sÁUÀzÀ°è G¥À£Áå¸ÀPgÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/03/2010 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmɬÄAzÀ 0950 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ°Ì DgÀ.E.¹ ªÉÄÃPÁ¤PÀ¯ï «¨sÁUÀzÀzÀ°èzÁÝUÀ vÀÀªÀÄä «¨sÁUÀzÀ «zÁåyðAiÀiÁzÀ DgÉÆæ CgÀÄt vÀAzÉ ZÀÄ£Áß¹AUÀ ZÀªÁít 25 ªÀµÀð eÁ :gÁd¥ÀÆvÀ G: 5£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgÀ (ªÉÄPÁ¤PÀ¯ï ) ¸Á: ±ÁgÀzÁ £ÀUÀgÀ eÁé¯Á¥ÀÄgÀ ºÀjzÁégÀ GvÀÛgÀRAqÀ (gÁdå) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ºÁUÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÀÛ£É. JAzÀÄ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄPÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ¨Á§¼À ªÀAiÀÄ:65 ªÀµÀð ¸Á: §dgÀAUÀ£ÀUÀgÀ vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ f:£ÁAzÉÃqÀ(JªÀiï.J¸ï.) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw EA¢gÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÁ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ §¸À¸ÁööåAqÀ PÀqÉUÉ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/1841 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉ.E.©. gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ EA¢gÁ¨Á¬ÄUÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÆgÁªÀ EªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, JqÀUÁ°UÉ, §®UÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 147, 148,341, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 4-3-2010 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¹JZï¹ 743 gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.566/2010 ¢£ÁAPÀ 4-3-2010 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀvÀæzÀ°è PÀ®A 156(3)£ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ £ÀqɬĹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä ¦¹ 13/2010 £ÉÃzÀgÀ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnPÀgÀ ¸Á;a¢æ gÀªÀgÀÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;a¢æ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆA¢UÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ 4) PÀ¸ÀÄÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä PÀÄA¨ÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ. gÀªÀgÀ JªÉÄä ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ:31ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:®R£ÀUÁAªÀ.gÀªÀgÀ
PÀ©â£À ¨ÉüÉAiÀÄ° ©nÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ JªÉÄä AiÀiÁPÉà ©ÃnÖ¢Ý CAvÀ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀå ºÉÆV dUÀ¼À ©r¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®Äè & PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸À°gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 324, 323, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ §ªÀiÁð ªÀ/52 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/ PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á/D£ÀAzÀ ªÁr.gÀªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÉÊd¥Áà WÉÆÃzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¨sÀÆgÉ eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/D£ÀAzÀ ªÁr.gÀªÀgÀÄ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ Ý ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£ï ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÆÃgÀA¥À½î .gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀiÁªÀ ¨sÀgÀvÀ ¸ÉÆzÀgÀvÉÛ «dAiÀÄ®Qëöä J®ègÀÆ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÆ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåQÖçà PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqï ªÀÄÄSÁAvÀgÀÀ §AzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ »AzÉ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ F ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀªÀÄä UÁr ¥À°ÖAiÀiÁV ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ºÁUÀÆ JwÛ£À ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆìÄvÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÀªÀgÀ ªÀÄÄR dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ JvÀÄÛ PÀÆqÁ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¤ªÀÄätÚ¤UÉ £ÉÆÃqÀÄ £Á£ÀÄ ¯Áj ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ¥ÉưøïjUÉ w½¹ §gÀÄvÉÛ£É ¤®è¸ÀzÉ NrºÉÆÃzÀ ¯ÁjAiÀÄ ¨É£ÀßnÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. 15 ¤«ÄµÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï 11 JªÀiï 3796 EzÀÄÝ ¥ÉưøïjUÉ »rAiÀÄ®Ä w½¹gÀÄvÉÛ£É. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄgÀ¥À½îPÀgÀ JAzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 341, 447 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ; 04-03-10 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦J¸ïL ±ÁºÀUÀAd PÀqÉ ºÉÆzÁUÀ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qæ±ÀÑ£À ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄzÀ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ ²®Ä¨ÉAiÀÄ£ÀÄß ²æÃzsÀgÀ ¨ÁAUÉè gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉ vÀqÉ DUÀĪÀAvÉ £ÉÀqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁUÀ Nt d£ÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ CµÀÖgÀ°è ¦J¸ïL C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀiä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁªÀĸÀ£À EªÀ£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ UÀÄwð¹gÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 03 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀUÀgÀ ¸À¨sɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀ¯ÁgÀzÉ ²®Ä¨ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 03/03/10 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀAiÀÄ:39 ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ºÀd£Á¼À.gÀªÀgÀ UÀAqÀ ºÀd£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ CAvÀåQæÃAiÉÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä JAzÀÄ ¨sÁ«¹ DPÀ¹äPÀªÁV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤lÆÖgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀAiÀÄ:43 ªÀµÀð, ¸Á/ ºÀd£Á¼À. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 PÀ®A 395 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà «ÄÃgÀUÀÄt ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð ¸Á zÁqÀV ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ zsÁ¨sÁzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ¨Á¯Áf, zÀ±ÀgÀxÀ, ¥sÀAiÀiÁeï, £ÉºÀgÀÄ CAvÁ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä zsÁ¨sÁPÉÌ HlPÉÌ §A¢zÀÝ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÁ¼ÀQ, £ÀgÀ¹AUÀ ¸ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ zsÁ¨sÁzÀ°è Hl ªÀiÁr ©®Äè PÉÆÃqÀĪÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr zsÀªÀÄQ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. VgÁQUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ F ªÉÆÃzÀ®Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÝ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÁ¼ÀQ, ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÁ¼ÀQ, FgÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà G¥ÁàgÀ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è zsÁ¨sÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ gÁdÄ ZÁ¼ÀQ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãïzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤£Éß £ÀªÀÄUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀªÀ£ÀÄ zsÁ¨sÁzÀ°è EzÁÝ£É ¨ÉÃUÀ£É vÀ®ªÁgÀÄ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ºÁUÀÆ J®èjUÀÆ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ßj CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä zsÁ¨sÁzÀ ºÀÄqÀUÀjUÉ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ®Ä ºÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÁ¼ÀPÉ, §¸À¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÄUÀgÀ, £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÀUÀgÀ, CgÀ«AzÀ ®ªÀiÁtÂ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀÄ, PÀ©âtÚzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ, vÀ®ªÁgÀÄ, ZÉÊ£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zsÁ¨ÁPÉÌ £ÀÄVÎ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä JjAiÀiÁzÀ°è zsÁ¨sÁ ElÄÖ §ºÀ¼À ¯Á¨sÀ UÀ½¸ÀÄwÛzÁÝ£É CªÀ£À UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉ ®Æn ªÀiÁrj CAvÁ aÃgÁqÀÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÁqÀÄvÁÛ PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èAzÀ ºÀt PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä §A¢zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CqÀØ §gÀ®Ä J®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆUÀÄ ©zÀÄÝ PÉÊUÉ §AzÀAvÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è£À 5,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, PÉÊAiÀÄ°è£À PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ PÀ©âtzÀ ¥Éʦ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ J®èjUÀÆ ºÉzÀj¹ £ÀAvÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ PÀÄað mÉç¯ï MqÉzÀÄ »AzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 39 eÉ 942 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥Éʦ¤AzÀ dfÓ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. MlÄÖ 8.500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ AiÀĵÀÄÖ zsÁ¨sÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 05/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ; 24 ªÀµÀð eÁw;®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ aAvÁQ.gÀªÀgÀÄ vÁAqÉAiÀÄ Q±À£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÁPÀ®Ä EnÖzÀÝ a®QUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ ¥ÉÆêÀiÁ ZÀªÁít.EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä a®QUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÁPÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è KPÉ EnÖ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄä PÁPÀ EqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ EnÖgÀÄvÀÛ£É CAvÀ ºÉüÀĪÁUÀ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ 2) ¥ÉÆêÀiÁ vÀAzÉ £ÁªÀiÁ ZÀªÁít ¸Á; C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ aAvÁQ.EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ£ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.