March 20, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 20-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 20/03/2010

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 447 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 19-03-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ªÀįÁègÀrØ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ oÁuÉUÀ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÄqÀ© ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 91 £ÉÃzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀw¬ÄAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw G¥Á¢üÃPÀëgÁzÀ DgÉÆæ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ UÀÄAqɨsÁAiÀÄ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è gÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CzÀgÀ C£ÀĪÀÄw PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 19/03/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¨ÉÆçqÉ ªÀ/36 ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÀÆr ºÉÆîPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¦gÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¨ÉÆçqÉ 2)¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¦ÃgÁf ¨ÉÆçqÉ 3)¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¦ÃgÁf ¨ÉÆçqÉ J®ègÀÄ eÁ/ªÀÄgÁoÀ ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ. EªÀgÀÄ §AzÀÄ EªÀjUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄV¹©lgÁ¬ÄvÀÄ ¸ÀjºÉÆUÀvÀÛzÉ. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ PÉÊ gÉmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 324,504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/qÉÆAUÀgÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/03/10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃUÀUÀĪÁUÀ CgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á/qÉÆAUÀgÀV EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÀwÛ¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqsÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆÃvÉ 32, 34 PÉ.E. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå zÀ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¨Á¯ÁfgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£ÀgÁªÀ. ªÀÄÄgÀĽzsÀgÀ vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛgÁªÀ EªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ 5 °ÃlgÀ JgÀqÀÄ PÁå£ÀzÀ°è ElÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ 1,gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÀÄ ºÁUÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉøÀgÀÄ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ E§âgÀÄ ¸Á// ªÀÄÄAUÀ£Á¼À CAvÁ w½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1830 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 279, 304(J) eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¹gÁd zsÁ§ ºÀwÛgÀ gÁ. ºÉ. 9 ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA. ¯Áj £ÀA. J¦-02 qÀ§Æèöå-6477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ §gÀwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA. J¦-11 ¹. 1377 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 Cr ªÀÄÄAzÀPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À°è EzÀÝ1) ªÀĺÀäzÀ ¥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A 2) ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÀÆzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® 3)ªÀĺÀäzÀ PÀjêÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A 4) C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ f¯Á¤ J®ègÀÄ ¸ÁB ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃzÉ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀAiÀÄ- 55 ªÀµÀð eÁ-PÀ¯Á® G-QgÁt CAUÀr ¸Á-¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄ. FvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1715 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ 1) AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JA.J® £À 28 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Qà 1260 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.