March 14, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 14-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 14/03/2010

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 09/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/3/10 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀhÄ¥ÁmÉ ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð ¸Á- fUÁð [©] vÁ-OgÁzÀ [©]. EªÀgÀÄ OgÁzÀ(©) §¸ï r¥ÉÆÃzÀ §¸ï £ÀA 474 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀAUÀn [J.¦] PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ zË®¥Áà §¸ï £ÀA PÉ.J 38/ J¥sï. 474 OgÁzÀ r¥ÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹ £ÁUÀ£À¥À°è ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ£ÀÄ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ R°Ã® «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ-30 G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ R°Ã® «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ 35 G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ JªÉÄä ªÀiÁjzÀ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀÑAiÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ §²ÃgÀ«ÄAiÀiÁ FvÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ CzÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ CfªÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À°ªÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆýî vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ d«Äî vÀAzÉ C§ÄÝ® d°Ã¯ï ¸Á-§UÀzÀ® PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-43/JPÀì-5286 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À PÁgÀ°è PÀĽvÀÄ §UÀzÀ®¢AzÀ d»gÁ¨ÁzÀzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ mÁgÀ¸ï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁj£À PÀqÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÁgÀ£ÀÄß MªÀÄä¯É gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀ°è PÀĽvÀªÀgÉUÉ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ qÀåªÉÄÃdAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß 24/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 0830 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁd¥Áà ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀÄ zÀ£ÀzÀ PÉÆlÖV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀA§ ºÉƼÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ eÁUÀzÀ°è UÁj ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ D®ÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀjUÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ EzÉ £ÀªÀÄä eÁUÉ ©lÄÖ PÉÆlUÉ PÀlÄÖ PÉƽî CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è £ÁªÀÅ vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÉ. ¤£ÀUÉPÉ ªÀÄ¹Û §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw vÉÃdªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Áà£À ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 324 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-§¼ÀvÀ (PÉ)gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JA¢£À ¤vÀå PÉ®¸À PÁAiÀiÁðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ - PÀıÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ¨sÀƪÀÄäUÉÆÃAqɱÀégï ZËPÀÀ ºÀwÛgÀ zÀvÀÄÛ ,dUÀ£ÁßxÀ ,¸ÀA¨sÁf ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁÛUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ UÁå£ÉÆèÁ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà eÁåw J¸À.¹ ¸Á §¼ÀvÀ(PÉ) EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀªÀ£Éà «£ÁPÁgÀt vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÀA¢zÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉãÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ PÉÆqÀ° »rzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉÆqÀ°AiÀÄÄ eÁj CzÀgÀ ZÀÆ¥ÁzÀ ¨sÁUÀ ¦üAiÀÄAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 13/03/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÀ PÀÄ.aAZÉÆð UÁæªÀÄzÀ°è zsÁ½ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄqÀÄØ ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁzÀ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr CªÀjAzÀ 1010=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ gÉçt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw , 32ªÀµÀð eÁ-¸Áé«Ä G-eÉʨsÀªÁ¤ ¦æAnAUÀ ¥Éæ¸ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á-PɺÉZï© PÁ¯ÉƤ ºÀ¼É rVæ PÁ¯ÉÃd KzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-8073 C.Q 25000 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆ.¸ÉÊ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Á.è JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A. 279,304[J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄAqÁf ¹AzsÉ ¸Á-JPÀA¨Á EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ -28ªÀµÀð G-PÀÆ° ¸Á-JPÀA¨Á EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA J¦ 12 n 5853 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÉ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVjvÁÛ£É C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ,¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆÃAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 13/03/2010 £ÉzÀÄÝ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ C®èzÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ qÉÆAUÀgÉ ¸Á/¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÁvÉgÁªÀ ªÀ®AqÉ ¸Á/PɸÀgÀdªÀ¼ÀUÁ vÁ-¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄ CzÀgÀ°è ¨sÁ°ÌPÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ §AzÀ RavÀ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀvÀÛgÀ PÉ.J 39 JZï 3475 £ÉÃzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ PÀĽvÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è MAzÀÄ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ UÀAlÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ½UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj «¹Ì ºÁUÀÆ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¯É¸À£Àì EzÀÝ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®è CAvÀ w½¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzÀå ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 13-03-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä§A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L ªÀiÁPÉðl gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀdgÀvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ nà ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÀUÀqÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄvÉÆç⠪ÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÄ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀægÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð ¸Á: d£ÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ 2) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð ¸Á; d£ÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ 1) MAzÀÄ ¨Á® ¥Éãï 2) 2 ªÀÄlPÀ aÃn 3) MlÄÖ ºÀt 940=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.