March 8, 2010

DAILY CRIME UPDATE 08-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 08-03-2010

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ 0610 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁ vÀAzÉ §æªÀÄäAiÀiÁå 20: ªÀµÀð eÁw J¸À.¹ ºÉÆïÉAiÀÄ ¸Á: ¥ÀæPÁ±À £ÀUÀgÀ «dAiÀĪÁqÁ EvÀ£À PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ U˱À ªÉÆûAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÀĸÁÛ£À ªÀAiÀÄ 30: ªÀµÀð G: LZÀgï mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-16/nqÀ§Æèöå-3091 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ¥ÀÆgÀA JZÀ.©.PÁ¯ÉÆä «dAiÀĪÁqÁ EªÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÀßSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀ PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ 0245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ. ¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¦.J¸À.L. ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉdªÀiÁä UÀAqÀ eÉÊPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀPÀÌ®ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÆúÁªÀÄ vÀAzÉ eÉÊPÀgÀ EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ J¯Áè £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÀÄqÀÄQzÉêÀÅ DzÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ EA¢£À ªÀgÉUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÀ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. EªÀvÀÄÛ £Á¼É §gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É EzÉݪÀÅ DzÀgÉ E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010, PÀ®A 504-506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƺÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà w¥ÀàgÀrØ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆÃ®è ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆ¥Á® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ G¸ÁߨÁzÉ 2) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà 3) £ÁgÀAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà AiÀÄgÁ 4) «ªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ G¸ÁߨÁzÉ J®ègÀÄ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆî ¸ÀªÉð 611 PÉÃA¥ÀÄ PÀ°è£À RtÂAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÉʱÀªÀÄäöå EzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ G¸ÁߨÁzÉ EvÀ¤UÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr JPÉ eÁ«Ä£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAr¢j HgÀ°è ºÉÃUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛj ¤ªÀÄUÉ ¸ÀºÀ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 341, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-3-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 vÀªÀiÁå @ PÀ¦Ã® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA 2 ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ bÀvÀÛ¥Áà ¸ÁUÀgÀ, 43ªÀµÀð, zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á CtzÀÆgÀ ¸ÀzÀå UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀjUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2010 174 ¹.Cgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 07/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß C±ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¥Àæ§Æ FvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 07/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 jAzÀ 1300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ vÀUÀqÀzÀ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸ÀªÀÄzÀ, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á:C§ÄÝ® ¥ÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAiÀÄÆå§ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, gÉÃdgÀ ¨ÉèqÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå §gÀ¯Á ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: G¥ÁàgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀuÉ¥Áà ªÀ-15ªÀµÀð G-«zsÁåyð eÁ-G¥ÁàgÀ ¸Á: G¥ÁàgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄvÀA¯Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀzÉà KPÉ CªÁgÁ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀw JAzÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀPÉÌ CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/03/10 gÀAzÀÄ 1330-1800 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ G¥ÁàgÀ UÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀwõÀ ¨ÉüÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.