March 18, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 18-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 18/03/2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010, PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ºÉÆlÖPÀgÀ 29 ªÀµÀð, qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Gl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £Á£ÀÄ r.J¸ï.J¸ï °ÃqÀgÀ EgÀÄvÉÛ£É. ¤£Àß PÀqÉUÉ PÉ®¸À«zÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÄA§gÀªÁqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ K£ÁzÀgÀÄ PÉ®¸À EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß vÀªÀÄä£À eÉÆvÉ PÀÄA§gÀªÁqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀhÄgÉñÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ PÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G DmÉÆà ZÁ®PÀ 2) PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÉÆüÀ, 30 ªÀµÀð J¸ï.¹ qÉÆÃgÀ G ¥ÉÃAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á CtzÀÆgÀ ¸ÀzÀå E§âgÀÄ PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß (2) d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ, §® PÉ£ÉßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ D. £ÀA. 2 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ, vÀ¯É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢¯Áè RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010, PÀ®A 341,324,504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ,.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä aPÀ̪ÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á-¨Á宺À½î gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ PÀAlAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á/ ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ EAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010, PÀ®A 341,323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ :17/03/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ® eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð, eÁw-®A¨ÁtÂ, G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á-UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ vÁAqÁzÀ°è£À £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ AiÀıÉÆÃzsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÄ dªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²gÁªÀÄ E§âgÀÆ ¸Á/ UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÉÆqÀ vÉƼÉzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃgÀÄ ¹UÀvÁ E¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ dªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ AiÀıÉÆÃzsÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀݼÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010, PÀ®A 454,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð G-G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ©.«.©. PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA.15-3-352/2 gÁA¥ÀÄgÉ (¨ÁåAPï) PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀ 9 vÉÆÃ¯É ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 95,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀjvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-03-2010 gÀAzÀÄ1015 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀðG-PÀÄ°PÉ®¸À eÁw-¸ÀªÀÄUÁgÀÀ ¸Á-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/03/10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ¤Ãj£À £À¼ÁzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ½UÉ ¤ªÀÄä §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉÆýî CAvÁ ºÉýzÁUÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©¢æPÁgÀ ¸Á-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀ®Ä ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ J£ÀÄßvÁ CªÁZÀå ±À§ÑUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ NtPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ vɯÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 324,354,504, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÉÄîPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð G-¯Áj ZÁ®PÀ PÉî¸À eÁw:-Qæ±ÀÑ£À ¸Á-ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 16/03/10 gÀAzÀÄ gÁwÛ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨sÁµÀÌgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¥ÀÄAV ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁw-Qæ±ÀÑ£À ¸Á-ZÁAUÀ¯ÉgÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©zÀÝ MªÀÄzÀÄ PÀ®Äè DgÉÆæ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ° è»rzÀÄ PÉÆAqÀÄ DªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 04/2010 AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 17/03/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃAUÁ G-¥ÉưøÀ ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ªÀ-45 ªÀµÀð ¸Á-qÉÆÃtUÁ¥ÀÄg EªÀjUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvªÁzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ªÉÄÃAUÁ ªÀ/35 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/03/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ J.£ÀAzÀPÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆÃqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è¯ÁgÀzÀ PÁgÀt UÁAiÀļÀÄ CPÀÌ ¦üAiÀiÁð¢ J.E¨ÉÆêÀÄ®zÉë gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ J.£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ PÉ®¸À ¤«ÄvÀå UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J38-PÉ.2745 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÉÃl wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀPÀtÂÚ£À PÀ¼ÀUÉ ªÀÄÄRzÀ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 2230 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.