March 27, 2010

DAILY CRIME UPDATE 27-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢ü ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27/03/2010

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010PÀ®A.324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 26/03/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂgÁªÀ qsÉÆtUÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ±ÉA¨É½î EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26-03-10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CdÄð£À ºÀqÀ¥ÀzÀ gÀªÀgÀ PÀnAUÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ £ÁUÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄgÀħ gÁd¥Àà EvÀ£À ¤²ÑvÁxÀð ¸ÀA§AzÀ ¸ÀPÀÌgÉ ¥ÀÄr w¤¹zÀ «µÀAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CAzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HgÀ°è J®èjUÉ ºÉüÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £ÀqÀĺÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ 2330 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2010PÀ®A. 279,337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄÄUÉÛ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á// PÀgÀAf (PÉ) AiÀÄ ºÉýPÉ J£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄÆäjAzÀ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄÄUÉÛ ¸Á// PÀgÀAf (PÉ) ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦. 10 ¦ 6308 £ÉÃzÀæ ZÁ®PÀ.E§âgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚ£À PÉ®UÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä¤UÉ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°è OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR® ªÀiÁr, ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉC¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :44/2010 3) PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ J£À. ¥ÀªÁgÀ ±ÁSÁ¢üPÁj PÁ. ªÀÄvÀÄÛ ¥Á. ±ÁSÉ UÀÄ.«.¸À.PÀA. ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ªÉ£ÉAzÀgÉ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èAiÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀA¦UÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ 11 PÉ.«. ¯Éʤ£À 10 PÀA§UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ C®Ä«Ä¤AiÀÄA gÁ©l J¹.J¸À.DgÀ. 10 PÀA§UÀ¼À ªÉÊgÀ C.Q. 49895=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25,26-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010PÀ®A «ªÀgÀ 279 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ

¢B26-03-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀABPÉJ-38 eÉ/2981 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀIJæà ªÀĺÀäzï ¤ºÁ¯ï CºÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï JPÁâ¯ï CºÀäzï 40 ªÀµÀð, GB §¸ï PÀAqÀPÀÖgï, ¸Á©ÃzÀgÀ §¸ï r¥ÉÆÃ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÁºÀ£À ¸ÀAºÀPÉJ-38 E 7652 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀiÁfUÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À PɼÀUÉ, »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 32,34 PÉ.E. JPÀÖ

¢£ÁAPÀ : 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß n.«.J¸À. ZÁåA¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉ vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀÄ oÁuÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸ÀvÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀªÀiÁð 2) ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÉÆgÉ E§âgÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹ ¤d EzÀÝ°è zÁ½AiÀÄ ¥ÀAZÀgÁV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹¦¹ 1181 1529 811 838 1519 J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA : PÉJ-38-f-263 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ ¨sÁ°Ì -ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ PÁAiÀÄ®Ä ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß n.«.J¸À ZÁåA¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1915 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨É¯Áè¼É ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ©ÃgÀzÉêÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ n.«.J¸À ¸ÀÄ¥ÀgÀ JPÀë-J¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-39-ºÉZÀ-8295 EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ M¼ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ CªÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀPÁð¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÝ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁl£À ZÉPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1)AiÀÄÄUÁ¸Àð PÀA¥À¤AiÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï. 180 JAJ¯ï. ªÀżÀî 5 PÁl£À 240 ¨Ál® MAzÀgÀ QªÀÄvÀÛ 38=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 9120=00 gÀÆ 2) £ÁPï Omï ©ÃgÀ 650 JAJ¯ï ªÀżÀî 12 ¨Ál® MAzÀgÀ C.Q 76=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 912=00 gÀÆ 3) AiÀÄÄUÁ¸Àð PÀA¥À¤AiÀÄ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 90 JAJ¯ï 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ C.Q 19=00 gÀÆ MlÄÖ C.Q 1829=00 gÀÆ 4)N¯ïØ vÀªÀ£Àð «¹Ì 180 JAJ¯ï ªÀżÀî 20 qÀ©âUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ C.Q 44=00 »ÃUÉ MlÄÖ 880=00 5)¨ÁåUï ¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì 90 JAJ¯ï ªÀżÀî 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀ QªÀÄvÀÛ 26=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 390=00 gÀÆ 6)£ÁPï Omï ©ÃgÀ 330=00 JAJ¯ï ªÀżÀî 12 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ C.Q 40=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 480-00 gÀÆ »ÃUÉ J®è MlÄÖ C.Q 13,606=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ §UÉÎ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ £ÉÆnøÀ ¤Ãr £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 2045 UÀAmÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2010PÀ®A.457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 23,24/3/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨ÁfgÀªÀ CqÀPÀ¯É ªÀAiÀÄ; 24 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÁoÁ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¸ÀÄAPÀ£Á¼À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ UÉÆqÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¢QÌ£À PÀqÉUÉ QlQ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ E¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀÝ 1) MAzÀÄ eÉÆvÉ î 5 vÉƯÉAiÀÄļÀî ¨É½î ZÉÊ£ÀÄ ,2) ¨É½î ©AzÀ° 2 vÉÆ° AiÀÄļÀîzÀÄ, ¨É½î PÀqÀUÀ 3 vÉÆðAiÀÄļÀîzÀÄÝ3) 4 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄt ºÁUÀÄ ¥ÀzÀPÀ,4) 50 PÉ.f vÉÆUÀj 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2000/- 6) ºÀ¼ÉAiÀÄ §®gÁªÀÄ £ÉV®Ä »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ ,12,100=00 gÀÆzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/02010 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.. 45/2010 PÀ®A 323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

26-3-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀÆ ªÀÄÄAZÉ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¹zÀÄÝ §AvÉ ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£É PÀlÖqÀÄ PÉÊPÀqÀ CAvÀ 30,000/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ ºÀt FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¹zÀÄÝ JA¨ÁvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 26-3-2010 gÀAzÀÄ 2230 ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀ£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw MªÀĤ PÁgÀ £ÀA. J.¦. 23- 2565 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀƽvÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉüÀÄvÀÛ ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á½zÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÊ ¥ÀAZÀ¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.