March 12, 2010

DAILY CRIME UPDATE 12-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 12/03/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2010, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2010 gÀAzÀÄ 0900 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üüªÀıÁå PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G-¸ÉÃAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á-zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ. EªÀgÀ vÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀ£Àß MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ n«J¸ï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢AzÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛ £ÀfÃgÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-02/JJ-6529 £ÉÃzÀÝÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄU¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2010, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ¨sÉÊgÀ£À½î G-ªÀÄ£É PÉ(r)¸À ¸Á-£ÉÃ(r)ªÁqÀ ¸ÀzsÀå ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ.EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¯Á²æà vÁ¬Ä-PÀ¯ÁªÀw ¸Á-C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÃj J¯ÁèzÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄä¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆüÀîvÁÛgÉAiÉÄÃ, EzÀÄ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ «gÀÄzsÀÞªÁVzÉ JAzÀÄ §Ä¢üÞªÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj ªÀiÁvÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆArzÀjAzÀ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ, ZÀªÀÄð ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2010, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/01/2010 gÀAzÀÄ 1700-1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁzÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÀAiÀÄ-39ªÀµÀð G-mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-UÉÆUÁÎ vÁ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤AvÁUÀ 4 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀĨÁzÀ ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¸ÉAljAUïÀ §A§ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀ¢zÉ, QgÁ¬ÄUÉ §jÛAiÀiÁ JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠧gÀ®Ä M¥Àà¢zÁÝUÀ ¤ÃªÀÅ PÉêÀ® vÀqÉƼÁ ªÀgÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÁªÀÅ 900=00 QgÁAiÀiÁ PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ªÀiÁvÀ£Ár 2 d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ£À°è PÀĽvÀÀgÀÄ E¤ß§âgÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆV DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ 2 d£ÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVPÀĽvÀgÀÄ, CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ºÉÆV MAzÀÄ PÁélgÀð ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ JzÀÄÝ MAzÀÄ ¹UÀgÉl vÀgÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß 3 ¨Ál®UÀ¼ÀÀ°è ºÁQzÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀjAzÀ vÀ£Àß CjªÀÅ vÀ¦àzÀ, DUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® ºÁUÀÄ mÁæPÀÖgÀ Q°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ºÀÄrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010, PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/03/10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvï vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ 50 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀÆgï. UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÁgÁzÀ ©üêÀıÁå vÀAzÉ gÀAUÀÆ dªÀiÁzÁgÀ E£ÀÆß 3 d£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgï EªÀgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼ÀÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À DqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2010, PÀ®A 326, 504, 506, eÉÆvÉ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/03/10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgï UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¥ÀArvï vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgï. EªÀgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ©üêÀıÁå vÀAzÉ gÀAUÀÆ dªÀiÁzÁgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ DgÉÆæüvÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆAiÀÄw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ º®è£ÀÄß PÉqÀ« ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2010, PÀ®A 354, 420, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11-03-2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫zÁåªÀw UÀAqÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ £ÀA¢ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæüvÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤Ãr ¦üAiÀiÁðzÀw¼ÀÀ ¸ÀAUÀqÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ: 07-03-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ®UÀߪÀiÁrPÉƼÀÄîîvÉÛãÉ. CAvÀ ºÉýzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ F ªÀiÁwUÉ M¦àPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ PÀÄAPÀĪÀÄ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ EnÖPÉƼÉÆît JAzÀÄ ºÉýzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ²°à PÀıÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ²°à ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ²°à ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁvÀ ±À°Ö J(r)ègÀÆ ¸Á: ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §gÀzÀ PÁgÀtPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä CuÁÚ vÀªÀÄäääA¢gÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÁåZÀ ±À§ÝU½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/2010, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 11-03-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢AzÀ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ EªÀ£À ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬ÄgÀrØ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ PÀªÀÄägÀrØ ¸Á: gÉÆüÁªÁr EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀÄ®è¥Áà EvÀ¤UÉ MlÄÖ 3 KPÀÌgÀgÉ ºÉÆ®«zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀÀ ªÉÄÃ¯É 7,000=00 ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¨¼É¢¯Áè ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÁUÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ aAw¹ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-03-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è£À «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉÀUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 363 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 11-3-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹êÀiÁ UÀAqÀ gÀƩãï PÀ¼ÉzÉÆrØ, 25 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯ÁzÁ 2) ¹ªÉÆãï 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯ÁzÁ ¸Á J®ègÀÆ C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA 1 EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 10-3-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA 1) EªÀgÀÄ MAzÀÄ PÁjÀ£À°è ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ, ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀƩãï EªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÁA¢ü UÀAd PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À°è gÀƩãÀ EªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ gÀƩãÀ EªÀgÀ CPÀÌ ¤®èªÀiÁä £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÁV DgÉÆægÀvÀgÀÄ »A¢£À zÉéñÀ¢AzÀ gÀƩãÀ EªÀjUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 328 L¦¹. eÉÆvÉ. 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆ M§â£ÀÆ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Éưøï ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃf£À PÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-754 JªÀÄ.r R¢gÉÆ¢Ý£ï ¹¦¹-822 gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉ, fÃ¥À ZÁ®PÀ ¹.¦.¹-1419 «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀiÁ»w §AzÀ ¸ÀܼÀÀ ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¥Éưøï ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸À°A vÀAzÉ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ R¸À¨Á ªÀAiÀÄ-15 ªÀµÀð ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÉÊ aî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß 3 ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼À°è ªÀiÁgÁmÁPÉÌAzÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀªÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CfÃvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹£Áí ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À UÀAd ªÀĺÉÃAzÀæ ©ºÁgÀ ¸ÀzÀå CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä gÀÆA £À°è NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖïï gÀÆA £ÀA. 9 gÀ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨sÁ£ÀÄ ªÀĺÉïï vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀĺÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð 2) C©ü±ÉÃPï vÀAzÉ ¸ÀwñÀ wªÁj ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁåw: ¨ÁæºÀät 3) gÉÆ»vÀ vÀAzÉ NA¥ÀæPÁ±À UÀÄ¥ÀÛ ªÀAiÀÄ: C23 ªÀµÀð eÁåw: §¤AiÀiÁ 4) ªÀÄÄPÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÁxÀ PÀĪÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á: CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀÆA. £À°è ºÉÆÃV £ÁªÀÅ 3 wAUÀ¼À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÉ, ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ PÉù£À°è £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr¯Áè CAvÀ ºÉýÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ªÉÄʪÀÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DUÀ C¯Éèà EzÀÝ gÁºÀÄ¯ï ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ MwÛ »rzÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 10/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆ»ÃvÀ vÀAzÉ NA¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð D±ÉÆÃPÀ wªÁj, ¨sÁ£ÀÄ §ºÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ G: ©.E. 4 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï (¹.J¸ï) Dgï.E.¹ PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì J®ègÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖïï JzÀgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀ£À gÀhÄÆ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ gÀhÄÆ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð 2) ¥ÉæªÀÄfÃvÀ vÀAzÉ «gÉÃAzÀæ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð 3) gÁºÀįï¹AUÀ vÀAzÉ «PÀæªÀÄfÃvÀ¹AUÀ 4) ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ «zÁåzsÀgÀ «Ä±Áæ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á Dgï.E.¹ PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤ÃªÀÅ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ eÁ«ÄãÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÃUÉ §A¢¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß eÉðUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 11/03/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï-ªÀÄ£ÁßKSÉýî gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄgÁfð zÉøÁ¬Ä ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà UÉÆPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: £ÀÄzÀÄ£ÀÆgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¸ÀätUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: ¹¹ð [J] EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ֨ɣɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉUÁV UÀAqÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ¸ÀätUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ¹¹ð [J] ªÀiÁrgÀĪÀ 60-70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® wj¸À¯ÁgÀzÉ aAvÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÄbÉð DVzÀÄÝ C°èAzÀ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 11/03/2010 gÀAzÀÄ 0140 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 447,341,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 11/03/10 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 39 ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 117 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆægÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ "«oÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 60 ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2) PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ PÉÆý ¸Á: UËArUÀ°è OgÁzÀ (©)EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀÄ: 28 ¸Á: UËArUÀ°è OgÁzÀ(©). EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢vÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ CzÀ£Éß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀA¢lÖ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ aQvÉìUÉ EAzÀÄ gÁwæ 1300 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/10 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è WÁl¨ÉÆgÀ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£ÀßvÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀȪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄjvÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä «¥sÀ®ªÁzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ CA§uÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ MAmÉ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð eÁw: PÉÆý ¸Á: WÁl¨ÉÆgÀ¼À EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.