March 29, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 29-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w-29/03/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ-27/3/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á-zÁqÀV EvÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ±ÉÆèÁªÀw UÀAqÀ ¢°Ã¥À ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁw ¸Áé«Ä G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-zÁqÀV EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-26/3/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄĪÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-27/3/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2010 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀgÀt zsÀÆ¼É ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-zÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÆr¹zÀ ªÉÆmÁgÀ PÉç¯ï ªÉÊgÀ£ÀÄß CAzÁdÄ 45 ¦üÃl C.Q-1575/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä eÁzsÀªÀ ¸Á: UÁAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ aPÀ°(eÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÝ ©¹JA ºÁ¸ÀÖ¯ïzÀ°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è MzÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ C¤Ã®UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ªÀqÀUÁAªÀ ©¹JA ºÁ¸ÉÖîUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ºÁ¸ÀÖ®zÀ°è E¢¯Áè DUÀ C°è CªÀ£À UɼÉAiÀÄ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤Ã® EvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄQ PÀÆqÀ¨ÉÃPÁV CAvÁ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ®¸ÀÌgï DqÉ ªÀAiÀÄ;55 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ªÀiÁ£ÀÆgÀ [PÉ] vÁAqÁ EªÀjUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀdÄ vÀAzÉ gÁdÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á; ªÀiÁ£ÀÆgÀ [PÉ] vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 295, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á : dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ dªÀÄV PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¥sÉÆÃlÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ZÀrØ £ÉÃvÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà §qÀUÉÃgÀ 32 ªÀµÀð ¸Á ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CvÀ£À£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¤Ã£ÁågÀÆ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄzÁ¸À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ ¸Á;£ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ¸ÀzÀå dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀ ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ CzÀ MAzÀÄ §tÚzÀ n.«. ºÁUÀÆ 5 ¥Áè¹ÖPÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ ¤ÃªÀÅ JPÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛ¢j CAvÁ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà zÀ°vÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á;ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 72/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆÃPɱÀvÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÉÆÃgÉ ªÀ 22 ªÀµÀð G qÉʪÀÄAqÀ PÁ¯ÉÃd£À°è CmÉAqÀgÀ ¸Á «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvÉñÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-1615 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39 ºÉZï./9812 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ E§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ²ªÀ¥ÀÆeÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/5207 PÁj£À ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀ£À§¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÉÆøÀªÀÄ vÁ; ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ gÉÆÃr£À qÁA§jÃPÀgÀt PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÝjAzÀ Ö PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ½UÉ ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JªÉÄä §A¢zÀjAzÀ ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÁUÀ PÁgÀÄ ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ »rvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉʼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 504.506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2010 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà RUÉð ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¤qÉÆÃzÀ eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«¯Áè ºÉÆÃUÀÄ CAzÁUÀ DgÉƦ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/10 PÀ®A 498(J), 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄdÓªÀiÁä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ LºÉÆÃ½î ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-J¸ï¹ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á (ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ) EªÀ½UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgï 2) gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgï 3) ¥ÉæêÀÄ®vÁ UÀAqÀ gÀ«ZÀAzÀæ dA§VPÀgï 4) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgÀ K®ègÀÆ eÁ-ºÀjd£À ¸Á-ªÁAfæ PÀÄA¨ÁgÀPÀÄAn ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ZÀAzÀæPÀ¯Á EvÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ AiÀiÁgÀÄ KµÀÄÖ w½ ºÉ½zÀgÀÄ DgÉƦvÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÀqÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ wý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £ÉAljUÉ ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉüÀĪÀµÀÄÖ vÁPÀvÀ §A¢zÉà K£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀjUÉ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁr KgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr zÉÊ»PÀ »A¸É ºÁUÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ ó¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀjAzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EvÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉʯÉé mÁæPÀ ºÀwÛgÀzÀ C§ÄÝ® ±ÀÄPÀÄgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÉãÀzÀ VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀÄð¢ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 65/2010 PÀ®A 323, 354, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ zsÀ£ÀªÉ ªÀaiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: ZÉÆArªÀÄÄSÉÃqÀ vÁ; OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ, R£ÁmÉ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ZÉÆArªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀjUÉ PÀ¸À JPÉ ºÁPÀÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁl CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ±ÀAPÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ¼É, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.