March 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 24/03/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 98/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¤Ãd ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ/ 50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀð PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-23/03/2010 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ¨É½î-§AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 59,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 98/2010 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 17/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁvÉgÁªÀ vÀAzÉ: C¥ÀàgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á/ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ/ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 20-21/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥Àja PÀ¼ÀîgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ JZï.¦ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 43/2010 PÀ®A; 32, 34 PÉ.E. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 0515 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ jAUï gÉÆÃr£À ¸À«Ä¥À M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RZÀw ªÀiÁ»w §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ: ªÉAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw ªÀqÀØgÀ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À »rzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £ÀqɬĹ DvÀ£À£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 3 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C. Q. gÀÆ. 300/- ¨ÉïɪÀżÀîzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 66/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C²é¤ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ 24 ¸Á ºË¹AUÀ ¨ÉÆqï ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÄÃ¯É CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ: gÉêÀt¥Áà PÀ£Àß±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä NªÀĤ ªÁå£À £ÀA PÉ.J-38 /1318À £ÉÃzÀ£ÀÄß CeÁUÀæPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¸ÀÆÌnUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C²é¤UÉ §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀ UÁA¢ü ZËPÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ°£À PɼÀUÉ PÁÀ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðmï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 353, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 1835 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ Dgï UÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dįÉáÃPÁgÀ ºÁ¹ä ªÀiÁf JªÀÄ.J¯ï.J ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ UÁågÉÃeï gÀªÀjUÉ §zÀ° ¸ÀܼÀ ¤ÃqÀzÉ CªÀgÀ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß ©ÃUï ºÁQgÀÄwÛ f¯Áè¢üPÁjªÀgÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀzÁV ºÉý ¸À¨sÉ ªÀiÁqÀzÉ ªÉÆÃ¸ï ªÀiÁrgÀÄwÛ ¤£ÀßAvÁÛ JµÀÄÖ PÀ«ÄµÀ£ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀArzÉÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 47/2010 PÀ®A: 448, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 22/03/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ¨sÁgÀw¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÆ Q±À£À ¥ÀªÁgÀ 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ Cwà PÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ «£ÉÆÃzÀ J°è EzÁÝ£É ºÉüÀj CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨Á§ÄgÁªÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀw¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ gÁªÀÄÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀ«vÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.