February 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 28/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À ²ªÁgÀzÀ°è PÀĸÀ£ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉįÉ. ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀiÁºÁqÉÆÃtUÁAªÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.38-eÉ.6621 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ OgÁzÀ ¢AzÀ vÀ£Àß GjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ UÁUÉð ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39-5921 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »ÃA¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.05/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ CªÀÄÈvÀ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ vÉð ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ CA¨ÁfgÁªÀ CªÀÄÈvÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁqÁ¢ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAdgÁ £À¢UÉ vÀ£Àß JªÉÄä vÉÆüÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤Ãj£À°è ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¢£ÁAR 27/02/2011 gÀAzÀÄ £À¢ ¤Ãj£À°è EzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀ ºÀÄqÀQ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2011, PÀ®A 323, 324, 447, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëzÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀqÀ¯É ¨ÉÃ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀzÁäPÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ, §®ªÀAvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ±ÀªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄgÀ ¥ÉåQ ¥ÀzÁäPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘¨sÉƸÀrZÁ DªÀÄZÁ ¸ÉÃvÁªÀÄ¢ ºÀgÀ¨sÀgÁ PÁ§gÀ PÁqÀvÀĸï JAzÀÄ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ, dUÀ¼ÀvÀUÉzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQëAiÀÄ ºÀwÛgÀ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ. E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §®ªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉUÀÄrUÉ PÉå¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ¼ÀªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2011, PÀ®A 504, 506, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀÄAiÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÁæªÀÄ PÁ¼É ¸Á eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EvÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆÃ¯É ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ K C£ÀĸÁ gÀAr F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÁåqÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ F ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-27/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤gÀUÀÆr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ gÀrØ vÀAzÉ UÀA¥ÀÄgÀrØ £ÀgÀºÀgÉ ¸Á: ¤gÀUÀÆr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð®¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÉÃAzÀæ R®eÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À MAzÀÄ J¯ï.f-PÉ 500 ªÉÆèÉʯï C.Q 3000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ mÉÊmÁ£À PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ C.Q 1000/- gÀÆ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q 13,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ J.n.JªÀiï PÁqÀð ºÁUÀÆ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£ïì PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 324, 504, 506, 355 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/2/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAlUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀÄ73 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀÄgÉÃSÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁd JA§ÄªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉUÉ EgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ zÀÆgÀªÁuÉ ¸ÀASÉå ¸ÀÄgÉÃSÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀ¨ÁV® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ JµÀÄÖ¸À¯Á ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ JPÉ §gÀÄw JAzÀÄ vÀ£Àß PÁ°£À ZÀ¥À°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ §rUɬÄAzÀ JqÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 323, 324, 504, 506, 355 dÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/2/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀ ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀUÀ DgÉÆæ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà vÀÄUÁ 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 3) ²æPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 4) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd J®ègÉÆ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀÄgÉSÁgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ¸ÀÄgÉÃSÁgÀªÀjUÉ w½¹¢gÀ¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÉ£É ºÉÆÃgÀUÉ ¨Á ¸ÀÆgÉÃSÁ gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ DzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ, C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèÃ¸ï ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj £ÀPÉèøÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ DgÉÆæ £Á¢tÂAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀ J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀåQÛAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀA§AzÀ EzÉ JAzÀÄ ±ÀAQ¹ GzÉݱÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr. §rUɬÄAzÀ §®vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ZÁAzÉUÁAªÉ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄUÀ £ÁUÉñÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è MAzÉÆAzÀÄ fÃ¥À EnÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj fÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ OgÁzÀ-vÉÆÃgÀuÁ ªÀiÁUÀðªÁV ¥Áå¸ÉAdgÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À fÃ¥À£À°è DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ CPÀÌ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁAUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä CPÀ̤UÉ fæ£À°è PÀqÉUÉ PÀÆr¸ÀÄwÛ? ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ°PÉÌ eÁUÁ PÉÆnÖ¯Áè JPÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £ÁUÉñÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ªÀÄzsÉå ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ±ÀgÀtÄ ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ. ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ. vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J¦- 09, ºÉZï.J- 4069 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÉÆÃd vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀ° 35 ªÀµÀð, G:ªÀÄĤªÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27-02-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®©üêÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ®ªÀmÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: ºÀlPÁgÀ G: mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ ¥ÀAPÀÑgÀ DzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ±ÉgÀt¥Áà EªÀgÀ UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ ¤°è¸ÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ MAzÀÄ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¹zÀ£ÀÄ DUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÉÆÃr £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £À£ÀUÉ KPÉ ºÉÆqɬÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ E§âgÀÆ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ E§âgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Äå¯É£Àì£À°è f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.01/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21/02/2011 gÀAzÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è «zÀåvÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®±ÉnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Án® eÁw. °AUÁAiÀÄvÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ vÁ; OgÁzÀ [©] f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹ªÉÄ JtÂÚ ¢¥À ºÀaÑlÄ ªÀÄ®VzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¤vÁ UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ : 34 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀÀ ¸Á; vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ - OgÁzÀ [©] f : ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄʸÀÄnÖzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢PÁjgÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìPÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÁ¬Ä¯É UÀÄtªÀÄÄR DUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2011, PÀ®A 143, 147, 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1] ¢°Ã¥À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ 2] £ÀÆߥÀÆuÁð UÀAqÀ ¢°Ã¥À 3] ¥ÀæAiÀÄAPÁ vÀAzÉ ¢°Ã¥À 4] ²æÃzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ 5] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¢°Ã¥À ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw 2] UÀÄgÀÄ£ÁxÀ 3] ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 48 ¸Á:©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 447, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-2-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ P˸ÀgÀ ¨ÉÃAUÀ UÀAqÀ J¸ï.JA. gÀd«, 47 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á £ÀA. 217 (©) 4 £Éà ¨ÁèPï gÁeÁfà £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA. 18-3-120 ªÀÄPÀÌzÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ªÀÄPÀÌzÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÁèmïzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ SÁ£À ¸Á : SÁf ¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢vÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 448, 504, 506(©) L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À vÀAzÉ JA.J.ªÁºÉzÀSÁ£À ªÀ;30 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G;£ÀÆgÀPÁ¯ÉÃdzÀ°è PÉ®¸À ¸Á : ªÀÄ.£ÀA.5-1-179 SÁeÁ¥ÀÄgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ JA.r.¹gÁd CºÀªÀÄäzÀSÁ£À vÀAzÉ JA.J. §¹ÃgÀSÁ£À ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3-d£À J®ègÀÆ SÁeÁ¥ÀÄgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå eÁUÀzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/2/2011 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2011, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå²æà UÀAqÀ UÉÆëAzÀ PÁA§¼É ¸Á : ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ FUÀ 9 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨ËgÁªÀ PÁA§¼É ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á/ J®ègÀÆ ¸ÁªÀ½ EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢ UÀAqÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ, ªÀiÁªÀ ¨sËgÁªÀ, CvÉÛ vÀļÀ¹¨Á¬Ä J®ègÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁV¤AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀºÀ CzÉà jÃw ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀUÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ E¯ÁèzÀgÉà RvÀA ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀ¢AzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2011, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/02/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËqÀ ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ £À¹©Ã£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀªÀiÁð ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¹zÉéñÀégÀ ¸ÀzÀå d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì 2) ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÉÆgÉ ªÀAiÀĸÀÄì 49 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ ²æà J¸À ºÉZÀ eÉÃUÀgÀPÀ¯ï ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1290 1724, 1750, 1519, 1378 J®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA: PÉJ-38-f-263 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À ¹¦¹-1529 gÀªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸Àé®ë zÀÆgÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É. CAvÁ ºÉý ªÀÄlPÁ £ÀA§vÀ ºÀwÛzÀgÀÄ PÀÆqÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ 35 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ §¼À¹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400=00 gÀÆ¥Á¬Ä 2) 4 ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¥ÀÆtð NqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ 1330 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2011, PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 26-02-2011 gÀAzÀÄ 1030 ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ²æà C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è E§âgÀÄ DgÉÆæ 1) ±ÉÃPÀ CwÃPÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð 2) ±ÉÃPÀ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ: 34 E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1 gÀÆ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¸Ádð¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ eÉÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqÉAiÀÄĸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÁªÀV°AUɱÀégÀ ªÀÄoÀzÀ°è ¸ÉêÉPÉ®¸À ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ : ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: «zÁåyð 9£Éà vÀgÀUÀw ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ. EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 0630 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ£À KqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆägÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÁA¨ÉÆ¼É ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà vÁA¨ÉÆ¼É J®ègÀÆ E¯Ád PÀÄjvÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¸À«ÄÃ¥À 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ¸Á«UÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2011, PÀ®A 323, 504, 353 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/10 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À ¸Á: ªÉƼÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è J£ïJªÀiïDgï PÉ®¸À EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÁlgÀ ªÀiÁå£À D£ÀAvÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ EzÀÄÝ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ¨sÁ°ÌPÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå 2]. ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæuÁÚ ¨sÁ°ÌPÀgï G: ºÉÆÃmÉî PÉ®¸À E§âgÀÆ ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ K£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÉÆà ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ïJªÀiïDgï vÉVvÁÛ EzÉÝ£É CAzÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀ« vÀÄA¨Á EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr J£ï £ÀqÉ¢zÉÝ AiÀiÁgÁågÀÄ EzÀÝj CAvÁ PÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ J£ïJªÀiïDgï vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£É. ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü ²ªÀgÁd EzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸Àj CAvÁ ¥sÉÆãÀ ElÖgÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è C¯Éè EzÀÝ ªÁlgÀªÀiÁå£À D£ÀAvÀgÁªÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2011, PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw ¬ÄAzÀ CqÉ¥Áà §¤ß ¦J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ, ¹.ºÉZï.¹.-860 ºÁUÀÄ ¹.ºÉZï.¹. 546 gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÀ½î¨sÉÃn ºÁUÀÄ Cfð«ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 1 £Éà ¥Ánð, ªÀÄ£ÉƺÁgÀ vÀAzÉ eÉÆÃwgÁªÀÄ dlUÉÆAqÁ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÀtf 2 £Éà ¥Ánð, ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÉÆ£ÀeÉ E£ÀÆß 1 ¸Á/ PÀtf EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 62/06 £ÉÃzÀÝgÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄäzÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆ®zÀ ¤«ÄvÉå dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆüÀÄîwÛzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÉéÃµï ¨ÉüÉzÀÄ ¸ÉqÀÄ wj¸ÀĪÀ UÉÆøÀÌgÀ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »ÃrzÀÄ PÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. EzÀjAzÀ HgÀ gÀ°è ±ÁAvÀvÉåAiÀÄ ¨sÀAUÀ GAmÁV AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁd£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ DgÉÆæ PÁ²ÃgÁªÀÄ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄgÁoÁ ¸Á: gÁd£Á¼À E¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-11 gÀAzÀÄ ¨É½ÀUÉÎ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ°¯Áè gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ PÁ²ÃgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà £À£ÀUÉ PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉüÀÄwÛ CAvÁ ºÉý C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.February 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-02-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ CuÉÚ¦£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁzÀUÀ, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ RZÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À RZÀÄð ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ CAzÁdÄ 70 jAzÀ 75 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä SÁ¸ÀV ¸Á® DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝgÀÄ EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀV£À PÀnÖUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ @ PÀ«gÁd vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ¸ËÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: JA.ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÆ @ £ÀlgÁd vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ¸Ë±ÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r. 100 £ÀA PÉJ-38/E-533 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÀ« PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄ£Àð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/02/11 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁuÁ gÀ¸ÉÛ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd §½ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÆ @ £ÀlgÁd FvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÆ @ £ÀlgÁd ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÀ« PÀĪÀiÁgÀ EªÀj§âgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäfUÉ DzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà vÀªÀÄätÂÚ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ªÀÄÄqÀÄ© EªÀjUÉ zÀªÀÄä EzÀÄÝzÀjAzÀ ±Áé¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÉÆAzÀgÉ GAmÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ aQvÉìUÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀªÀÄätÂÚ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.39/E-7352 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀÄ©¬ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄÄqÀÄ© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JgÀAqÀV §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J.-32/6029 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArw E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ n¥ÀàgÀ£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÉÄʪÉÄð¤AzÀ ºÁAiÀÄÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ ºÀjzÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAl¢AzÀ vÉÆqÉAiÀĪÀgÉUÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÁ° ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §AUÁè ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ mÉÆuÉÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀmï vÀAzÉ ¥ÁAqÀĨÁ GPÁÌ¼É ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï, ¸Á: ºÀ®§UÁð, ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¨sÀªÁ¤ ¥Á£À ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ EvÀ£ÀÄ ¥Á£À ±Á¥ÀzÀ PÀgÉAl ©®Äè ¥ÁªÀw¸ÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀgÉAl PÀlÖ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà eÉÆüÀzÀ¥ÀQ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÁ, ¸Á: ¸ÀAUÀƼÀV ¸ÀzÀå: Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ¸Àd£É ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÁ, ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÀÄrzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À ©r®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÀÆqÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉÀ ªÀiÁzÀ¥Áà ¨ÉA§Æ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁ¬ÄvÀ, ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CgÀÄt vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ J°è ¨ÉPÁzÀgÀÆ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤ªÀÅ AiÀiÁgÀÄ ? PɼÀĪÀgÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ §rUɬÄAzÀ JqÀ§ÄdzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà ¦.J¸ï.L £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆäAzÀ UÀÄgÀÄzÁégÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æÃ¥ÁzÀ vÀAzÉ gÁdªÀÄt ¢QëvÀ ¸Á: ¨ÁæºÀä£ÀªÁr, 2] ¢°Ã¥À vÀAzÉ ²ªÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ¨ÉêÀÄPÉÆqÀ, 3] ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ, ©gÁzÁgÀ ¸Á: UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ, 4] ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ D±ÉÆÃPÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl, EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4400/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨ÁUÀªÁ£ï UÀ°è gÁªÀ vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ£À R°Ã¯ï JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÄâ® ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: d«Ä¸ÁÛ£ï ¥ÀÆgÀ QæµÁÚ £ÀUÀgÀ, 2) ªÉƺÀäzï D¨ÉÃzï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï ¹gÁeï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: M¼À ±ÀºÁUÀAeï ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÉÊAiÀÄzï CvÀįÁè vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C®¥sÀvÀįÁè ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÆ®Ægï ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ®èj M§â DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,200/- ºÁUÀÄ 10 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß, 3 ¨Á¯ï¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ & 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤ ªÀÄ.JZï.¹ 628 gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ²ªÀgÀd vÀAzÉ UÀÄ°AUÀ¥Áà ZÀmÁᬐ ªÀAiÀÄ: 69 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ 1)MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä®, 2) MAzÀÄ £ÉÆÃl §ÄPï, 3)MAzÀÄ CAPÉ ¸ÀASÉå §gÉzÀ an, 4)ºÀt 3080/- vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ DzsÀgÁzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï DgÀ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢Ã¥ÀPÀ xÉÃlgÀ JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀàuÁÚ ±ÀAPÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀnÖUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, 2] 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 490/-, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, G: ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉZï PÁ£ÀìmÉç¯ï rJDgï ©ÃzÀgÀ, ¸Á: ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁå£À £ÀA. PÉJ-38/f-175 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÁgÁUÀȺÀzÀ PÁæ¸À gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5925 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «ÃgÀ±ÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁå£ÀzÀ ¨ÁV°£À ºÀwÛgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÁæªÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀAPÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: §ÄqÀUÁ dAUÀªÀÄ, ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EPÉAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À EvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁzÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÉÆÃj gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ ¹zÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¯ÁqÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆýî, ¸ÀzÀå: PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/K-9506 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSɽî PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÀgÀPÀ£À½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ NªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DmÉÆâAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆà JqÀ ¨sÁUÀzÀ »A¢£À mÉÊgÀ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ JqÀUÁ°£À ºÉ§âlÄÖ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ 3 ¢ªÀ¸ÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤r, PÀƹ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀzÉ ©ÃzÀgÀ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«UÉ AiÀiÁgÉÆà ©¸Ár ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÉÊgÁ£À © UÀAqÀ ±ÉÃR CºÀäzï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀºÁUÀAeï, ¸ÀzÀå: PÀ¸À§ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
February 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 25/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-02-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ l¥Áà® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÁA¢ü ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) oÁuÉgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 38/2011 ¢£ÁAPÀ 10/02/2011 £ÉÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 0/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀæUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ 0/2011 £ÉÃzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/02/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß HgÁzÀ «ÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄʸÀÄlÄÖ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ DzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ J.Dgï.zÉêÀPÀvÉ J.J¸ï.L UÁA¢ü ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01 :30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁfî CºÀäzÀ ¦J¸ïL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹¦¹ 1284 ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉãÉAzÀgÉ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 55 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÉÆgÀªÉ¯ï §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ HgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀiÁV ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1] CAUÀzÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨Á¥ÀÄ ¥ÁmÉî ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀ®Ä wgÀÄUÁqÀwÛzÁÝgÉ DzÀÝjAzÀ HgÀ°è dUÀ¼ÀªÁV ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀߪÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/2/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀZÀ¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ®zÉÝ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ¢AzÀ PÀ®è¥Áà ºÀjd£À gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ MAzÀÄ CmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwzÁUÀ ªÀÄÄAd£É 0730 UÀAmÉUÉ J¦JªÀĹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÁUÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ. CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆ ¤°è¸ÀzÉ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ PÀ®è¥Áà EªÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.32/2011, PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ eÁ¨Á, 25 ªÀµÀð, G j¸ÉÆøÀð PÉÆÃ-Drð£ÉÃlgÀ SÁ¸ÀV PÀA¥À¤ ¸Á ºÉêÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀiÁä PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9986445684 £ÉÃzÀPÉÌ DgÉÆæ 1)¨Áeï eÉÆãÀì r¥ÉÆèêÀiÁål 2) ²æêÀÄw r.PÉ. ªÀªÀiÁð ¥ÁgÉãï JPÀìZÉÃAd D¦üøÀgÀ jdªÀð D¥sï EArAiÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÉAzÀgÉ 450,000 f©¦ (UÉæÃl ©æmÉÃ£ï ¥ËAqïì) §ºÀĪÀiÁ£À ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ cocacoladraw2011@live.co.uk F E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀPÉÌ GvÀÛj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¸À¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀÀPÀð ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ QèAiÀÄgÉ£ïì ZÁdð, PÀ£ÀªÀµÀð£ï ZÁdð, mÉPïì EvÁå¢ ºÀt ¸ÀÆa¹zÀ SÁvÉUÀ¼À°è ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ ««zsÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉUÀ¼À°è MlÄÖ 1,35,500/- gÀÆ PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAvÀgÀ eÁ®zÀ°è ¥ÀwæPÉ ¥ÀæPÀluÉ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj §ºÀĪÀiÁ£À «µÀAiÀÄ ¸ÀļÉîAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV DgÉÆævÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ. PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ÃvÀ® vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ 26 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ ±ÁªÀÅ PÁ¯ÉÆä GzÀVÃgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.ºÉZï 24 J¯ï 2405 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CºÀäzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ «zÁå¸ÁUÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 43 E 8841 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: zsÀ£ÀÄßgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀPÉÌ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Á¸Àj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲¯Áà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ vÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ ¸ÀĪÀÄä£É £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÉÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2011, PÀ®A 323, 341, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/11 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ²¯Áà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀļÀÄî ºÁQ¢Ýj £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, zÁjAiÀÄ°è ºÁQzÀgÉ ºÉÃUÉ, JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÀªÉÃPÉ CAvÀ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 24/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-02-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.37/2011, PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ J®ªÀÄqÀUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ 2003 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀäzÀ DgÉÆæ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ, ªÀiÁªÀ ±ÀAPÉæÃ¥Áà, £ÁzÀ¤ ±ÀgÀtªÀiÁä, ¨sÁªÀ PÀªÀįÁPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉt C¤ÃvÁ½UÉ J®ègÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ C½AiÀÄ£ÀÄ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¹UÀgÉl¤AzÀ ZÀÄaÑ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ ²æÃPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 11 wAUÀ¼ÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀiÁªÀ, UÀAqÀ, £ÁzÀ¤, £ÉUÉt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ EªÀÀgÉ®ègÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18,19/02/2011 gÀ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhiÁºÀAVÃgÀ vÀAzÉ «ÄÃgÀ SÁzÀgÀ C° ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G/ ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 37 gÀ°è EzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è EzÀÝ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ ªÉÄÃ¯É JvÀÛ®Ä 7.5 JZï.¦. «zÀÄåvïÛ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 12,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢. £ÁUÀuÁÚ OAn, ªÀAiÀÄ 45 ªÀð PÀ§â°UÀgÀÄ G: ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¢. £ÁUÀuÁÚ OAn ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ G: 9 £Éà «zÁåyð ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå °AUÁ£ÀAzÀ (¸Á¬Ä) PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 0700 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ G½zÀ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁVgÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-02-2011

d£ÀªÁqÀ£À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 366, 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. D±Á vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄzsÉå ¥ÉæêÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ ¢£Á®Æ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄeÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ D¸É vÉÆÃj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½AzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ £À£Àß eÉÆvÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á«§âgÀÆ ¦æÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-01-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ M¦à¹PÉÆAqÀÄ ±Á¥ÀÆgï CgÀtåzÀ°è vÀA¢lÖ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ C°è 2-3 ¢ªÀ¸À G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÀtåzÀ°è ©lÄÖ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CgÀtå¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ EvÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ. CªÀÄgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ N®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ J¯Áè «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. C°èAzÀ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ N®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä M¦àPÉÆArzÀÄÝ. FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 324, 504, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/02/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁPÀð vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð G: DgÀÆUÉå E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (n) EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ PÁqÀªÁzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£Àß ¨sÁªÀA¢gÁzÀ DgÉÆæ 1) ¸Á§¹Ö eÁAiÀiï 2) ªÀÄgÀ«£ïgÁAiÀÄ 3) ªÉÆúÁ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄƪÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ C¥ÀgÀAf¤ FPÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ¯Áè. ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄ« CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄgÀ«£ïgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÀåUÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ §gÉUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ G©âzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ¸À¨ï¹ÖªÀ eÁAiÀiï FvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ DAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛæUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ CµÀÖgÀ°è Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ AiÀıÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ªÀÄÈvÀ ²¯ÁàªÀw UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ vÀA¨ÁPÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 21/02/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¨É®ÆgÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ¢. PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð ¸Á: gÀAUÀeÉÃeï UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ zÉêÀvÀgÁeï ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. 2) ¸Àa£ï vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉêÀvÀgÁeï ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. 3) ±ÀĨsÀªÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉêÀvÀgÁeï ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀgÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï ¹¤AiÀÄgï r«d£ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 06-04-2000 gÀAzÀÄ Dgï.J-17/10 £ÉzÀÝgÀAvÉ ªÉÆPÀzÀªÉÄä ºÀÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-02-2011 gÀAzÀÄ wÃjPÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄtÚ ºÀZÀÑ ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 504, 324, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À«Ã£À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉêÀvÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-2-156, gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 1) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 2) C¤Ã® vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 3) NAPÁgÀ vÀªÀÄzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 4) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 5) PÀÄ. «ÄãÁQë vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 6) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ 7) ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV E§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ UÉÆÃqÉUÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ KPÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉý, F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«® PÉøÀ EzÉ. PÉøÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ F UÉÆÃqÉUÉ AiÀiÁgÀÄ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÉÆÃqÉ £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 509, 354, 341 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À©Ã§Ä¤ß¸Áì ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ RĶðzÀ ªÀ;35 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G;PÀÆ° ¸Á;UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¸Á;PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ »A¨Á°¹ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ¸À£Éß ªÀiÁr vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉzÀjPÉÆArzÀÄÝ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄPÀtÄÚ ºÉÆqÉzÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨ÁgÀÆzÀ UÀ°è ºÀwÛgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ d§j¬ÄAzÀ £À£Àß eÉÆvÉ £ÀqÉ EªÀvÀÄÛ gÁwæ E§âgÀÄ PÀÆqÉÆÃt CAvÀ d§j ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀÄ®¹AUÀ@WÀļÁå vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ 44 ªÀµÀð eÁåw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ qsÀ§Ä@gÁdÄ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít 3) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít J®ègÀÆ eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä PÉÊPÀqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀt PÉÆqÀÄ ¨sÉÆùتÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀ¯ÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¥sÀÄPÀt¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít 27 ªÀµÀð eÁåw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆæ 1) ¥sÀÄ®¹AUÀ@WÀļÁå vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ 2) ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¥sÀÄ®¹AUÀ@WÀļÁå E§âgÀÆ eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ PÉÊPÀqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀt ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀ¹ G¯Áè ºÀĸÉìä @ ¸ÀeÁÓzï ¸ÁºÉèï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï PÀ°ªÀÄįÁè ºÀĸÉìä ªÀ: 44 eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-3-154 zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ, ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÉÊ¥sÀįÁè ºÀĸÉì¤ EªÀ¤UÉ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ®UÀß PÁAiÀÄðPÀæPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, UÁ§jUÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 C®ªÀiÁj Q° ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,98,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1,30,000 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÆÃuɬÄAzÀ ,gÁªÀÄwÃxÀð ªÁr UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀAdÄ ¹¸Éð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÀªÀ ©zÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 2145 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ EzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ¥Àj²Ã°¹, ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À CfÓ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨ÁAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄtUÉÃgÉ ¸Á: RlPÀaAZÉÆý gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ gÁd¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr ¨sÁ°ÌAiÀÄ ²æà ¸ÀAdÄ ¹¸Éð gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¯ÁªÀt¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ PÉÆgÉÃgÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄwÃxÀðªÁr UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ PÉÆý EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ËPÀj ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ gÁdÄ PÉÆgÉÃgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ËPÀjAiÀÄ ºÀt CªÀ£À vÀAzÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ gÁdÄ EªÀ£ÀÄ £ËPÀj ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ, ºÀt £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÉÆnÖgÀÄwÛÃj ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ªÉƨÉÊ® Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä, RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁd¥Áà EªÀ¤UÉ PÉýzÀÄÝ, ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt, ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀÄjUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¨Á¯Áf EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ PÉÆgÉÃgÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À (¸ÀÄvÁgÀ) ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀªÁr vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ P˱À¯Áå EªÀ½UÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ¼À CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄzÀå ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝjAzÀ CA¢¤AzÀ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ P˱À¯Áå EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÀUÉ ©qÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀ¼À CvÉÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ¨sÁqÀÄ ºÁmÁå£À ªÀÄUÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©qÀÄwۢݔ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄvÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2011, PÀ®A 143, 147, 353, 504, 448 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ±ÀÄPÀÄgï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁºÀ¨ï vÀÄUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¥ÉƸÀÖ D¦ü¸ï zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Á¸ÀAUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwÃð¹¢Ý CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è ¥ÉƸÀÖªÉÄ£ïUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ D¹Ã¥sï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï KPÀ¨sÁ¯ï ªÀaiÀÄ 10 ªÀóµÀð ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï ¢AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 38 E 4414 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÁ®¬Ä¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤Ã°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-02-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄtUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¨Á®f FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÁdÄ PÉÆgÉÃgï ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£À £ËPÀj ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀ£À vÀAzÉUÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉUÉ PÉÆlÖ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-2-11 gÀAzÀÄ DgÉƦvÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀ£Àß §eÁd ZÉÃvÀPÀ ¸ÀÆÌlgÀ ZÉ¹ì £ÀA. 06F94M59918 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ JJ¸ïL UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÆÌÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ AiÉÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ E£ÀÆß E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ 1) MAzÀÄ ¸ÉÆÌÃlgÀ C.Q. 5000/-, 2) 30 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q 3000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 3) 20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ C.Q 1000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 9000/- gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ UÉÆ¥À£À¥À½î ªÀaiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 11-1-153/3 ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£À »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-29/ºÉZÀ-2218, ªÀiÁqÉ®: 1997, §tÚ: PÀ¥ÀÄà, ZÉ¹ì £ÀA: 97L19F30160, EAf£À £ÀA: 97L17F30240 C.Q: 15,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀiÁÛeï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĺÀäzï EPÁâ¯ï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀƪÀĸÁ¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĸÁÌ£À ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt aQvÉì ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ E¤ß§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ C±ÉÆÃPÁ ºÉÆÃmɯï JzÀÄj¤AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-21/eÉ-9191 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄĸÁÌ£ï ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄĸÁÌ£ï EPÉAiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀPÁ®Ä ¥ÀPÀÌPÉÌ, JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ £ÀqÀÄ«£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ-OgÀzÀ gÉÆÃqÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EPÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-29/2929 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆÃAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ¤AzÀ mÉð¥sÉÆA£À vÀAwUÉ vÁV PÀ§Äâ QwÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀiªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà vÉUÀA¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ: ¸Á: PÀ®ªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ®ªÁr UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-39/F-291 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ zÀvÀÄÛ RAqÉæ gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ zsÀĪÀiÁ¼É ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, DgÉÆæ UÉÆëAzÀ ¨sÁqÀ¸ÁAUÀªÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁrzÀÄÝ gÁ² ªÀiÁrzÀ PÀÆ° PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬Ä E§âgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV gÁ² ªÀiÁr®è ªÀÄvÀÄÛ gÁ² PÉüÀ°PÉÌ §gÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É, CµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 21, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 21-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-02-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20-02-2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¨sÀÄgÉ ¸Á D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ C¤® ªÀAiÀÄ : 4 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤qÉèÁ£À PÀqɬÄAzÀ vÀªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA J.¦.-29-«í-3175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, JqÀºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/2/2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀVãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ PÁ¯ÉøÁ§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¥sÁð£À EªÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÁPÉÃgÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ E¥sÁð£À EvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/02/11 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁªÀ£ÁAiÀÄPÀ zÀ°vÀ ¸ÉÃ£É CzsÀåPÀëPÀgÀÄ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ NuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ qÁ ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄÆwð EzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¤Ã® EªÀ£ÀÄ PÀmÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄÆwðAiÀÄ PÀmÉÖUÉ AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ºÉAr(¸ÀUÀtÂ) ºÉÆqÉ¢zÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ºÉAr ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÀ QrUÉrUÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®ÄªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 41, 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/02/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ C¤Ã® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ¸Á RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀ zsÁ§zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-29/JZï-2218 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ ªÁgÀ¸ÀzÁgÀj®èzÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/02/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d«Äî vÀAzÉ ©Ã¯Á® ¨ÁUÀªÁ£À G:¯Áj ªÉÄPÁå¤PÀ, ¸Á: ¸ÀAvÉÆõÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀÄuÉ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁåPÀì ¦PÀ¥À fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-12, f.J¥sï-9174 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-22, 9574 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁåPïì fæUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¦£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/02/2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ ¨ÉÆÃ¬Ä£É ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý, ¸Á gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¨ÉÆÃ¬Ä£É ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý, «zÁåy𤠸Á gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ºÀaÑ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ¢Ã¥À ©zÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ UÀÄ®âUÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 323, 504, 354, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zËæ¥À¢ UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ 1, ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ VgÉ¥Áà ªÀÄgÀPÀ¯É 2, PÁ±ÉêÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Áà 3, «oÀ® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ 4, ®°vÁ UÀAqÀ «oÀ® J®ègÀÆ ¸Á aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Æn¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀzÀjAzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ ºÀuÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 427, 448 L¦¹ eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÉÆÃd¤ UÀAqÀ gÀ« ¥ÉÃAlgÀ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÉÃAlgÀ ªÀAiÀÄ : 43 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¢ : 18/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®Äè, PÀ©âzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀÄð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ §rUÉ, PÀ®Äè, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/2/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà qÀĪÀÄuÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EªÀjUÉ DgÉÆæ C¥sÀgÉÆÃd vÀAzÉ E¸Á䮸Á§ ¥sÀd®£ÉÆÃgÀ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ½UÉ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-02-2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ £À¬ÄªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¤eÁªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ±Á¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ D®«Ä£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ ZÁAzÀ¤ ZÀ§ÆvÀgÀ ºÀwÛgÀ eÉÆPÁ° PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ªÉÄÊ®ÆgÉ ªÀAiÀÄ : 19 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ «ZÁj¹zÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

February 20, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 20-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-02-2011
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 504, 324, 323 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ PÀ°ÃªÀiÁ©Ã UÀAqÀ CAiÀiÁd ±Á»ªÁ¯É ¸Á vÀqÉÆüÁ EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ DgÉÆæ 1) ¥sÀvÀÄæ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ¥ÀmÉïï
2) ªÀÄĤߨÉÃUÀA UÀAqÀ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉïï E§âgÀÆ ¸Á vÀqÉÆüÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥sÀÄPÀt¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2011 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ºÉ¼ÀªÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 04 AiÀÄÄ 4370 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä £ÁUÉñÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ºÉ¼ÀªÁ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÉÄðAzÀ EAd£ï mÉÊgï ºÁAiÀÄÄÝ CªÀ£À vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà azÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PËoÁ(©) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ §gÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïCgïn¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-32-J¥sï-1256 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ mÉÆAPÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®UÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/02/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ CA§uÁÚ MAmÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁ :PÉƽ, G: «zÁåyð ¸Á: WÁl ¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA,.ºÉZï- 02, ©PÉ-9727 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÆqÀì C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ 39/ 6082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqÀì CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÀDUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¦à CmÉÆ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁj gÀPÀÛgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

February 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-02-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀ±ÉnÖ, ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-6517 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß HlPÉÌAzÀÄ £Ë¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA:14/6975 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-2-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà aAZÉÆýPÀgÀ ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 1) C¨ÁæºÀA vÀAzÉ eÁÕ¤, 2) CªÀ£ÉñÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà E§âgÀÆ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄPÀ̼À £ÀÄqÀÄªÉ dUÀ¼À CVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-16, ªÁAiÀiï-7459 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ J. gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, ¸Á :gÉrØUÀÄqÀA, vÁ: «dAiÀĪÁqÀ, f: PÀȵÁÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C¸ÀzÀ vÀAzÉ C»ªÀÄäzÀ ¸Á§ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ¸ÉüÀPÉ ªÀaiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸ÉüÀPÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À VqÀ AiÀiÁPÉà PÀr¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄ £À£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À VqÀ PÀr¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ºÉAqÀw £ÁUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄÊ J¯Áè UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 147, 148, 324, 448, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀqÀPÀ¯É, zÉêÉAzÀæ ªÀĸÀÌ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀaiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ gÀªÀjUÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ ¥Àæ«Ãt J°èzÁÝ£É ºÉüÀÄ UÉÆð ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉzÀj¹zÀgÀÄ, ¨Á¼ÀÄ @ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ¤UÉ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ zÉêÉAzÀæ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É JwÛ §rzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ PÁgÀ £ÀA. JAºÉZï-24/«í-514 ªÀiÁgÀÄw ¹é¥sïÖ £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ vÀqÀPÀ¯É ªÀaiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤ÃqÉÆÃzÁ EvÀ£ÀÄ zÉêÉAzÀæ ªÀĸÀÌ¯É ºÁUÀÆ DvÀ£À PÁgÀ ZÁ®PÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¤qÉÆÃzÁ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 75 ªÀÄvÀÄÛ 98 gÀ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ gÁwæ ºÁ®½î ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁvÁågÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 2) ªÀÄzÀ£À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 3) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 4) ¨Á¼ÀÄ @ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁgÀ£ÀÄß PÉʪÀiÁr ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa ºÉÆÃgÀUÉ J¼ÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ zÉêÉAzÀæ ºÁUÀÆ PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, EªÀjUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÉÆt CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ SÁ°ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå RÄgÉò ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ CdävÀ vÀAzÉ ªÁeÉÃvÀ C° ¸Á: ZÀªÀr UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¨sÁ°Ì ZÀªÀr ªÀĹâAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ “ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ d£ÀjUÉ AiÀiÁªÀåzÉà G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ «£ÁB PÁgÀt £À£ÀUÉ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉzÀj¸ÀäwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÉÊ ºÁQ ±Àlð ºÀj¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 353, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2011 gÀAzÀÄ ¹vÁÛ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ SÉÃtÂ, EvÀ£ÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà PÉÆÃlUÉÆAqÀ ¸Á: ¹vÁÛ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ a¯Á CQÌ PÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ªÀÄä J¦¹ PÁqÀðUÉ 15 PÉf CQÌ §gÀÄvÀÛªÉ CµÉÖà vÉUÉzÀÄPÉƽî CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ PÉÆqÀÄwÛgÉãÀÄ £Á£ÀÄ PÉýzÀµÀÄÖ PÉÆqÀÄ CavÀ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-02-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ gÉÊ¥À½î ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ £À©Ã¸Á§ gÉÊ¥À½î ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð EªÀjUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ ªÀÄĦà£À ªÀAiÀĹì£À°è FUÀ 6-7 wAUÀ½AzÀ n.©. gÉÆÃUÀ CAnPÉÆArzÀÝjAzÀ PɪÀÄÄä, zÀ«Ää¤AzÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ ¤zÉæ E®èzÉà £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, F vÉÆAzÀgɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ 17/2/2011 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è WÉÆÃqÀªÁr gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CavÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2011 PÀ®A 354, 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ RAqÀ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà RAqÀ£ÉÆÃgï ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä SÁ£ÀzÁ£ï ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr HgÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ wgÀÄUÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ KPÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä §A¢zÉÝ£É ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ KzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 447, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ vÀqÀPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¤qÉÆzÁ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 75 & 98 gÀªÀ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆîzÀ¯Éè¯Áè C®è°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨É¼É ºÁ¼ÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÁvÁågÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj ¸Á: ºÁ®½î EvÀ¤UÉ ¨É¼É ºÁ¼ÁzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ ¨É¼É ºÁ¤ §UÉÎ £À£ÀUÉ£ÀÄ PÉüÀÄwÛ ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¨Á¼ÀÄ @ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥sÁªÀr JwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À¸À£ï vÀAzÉ ¸ÁzsÀPÀ C° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀA§A¢ü E§âgÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¯Áj £ÀA. JºÉZïn-5805 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JºÉZïn-5805 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ U˸ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æd §½ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À ¸ÀA§A¢ü ºÁUÀÄ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/02/2011 gÀAzÀÄ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁ±ÉÃmÉÖ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ±Éð® PÀA¥À¤AiÀÄ d£ÀgÉÃlgï C.Q. 40,000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà 4 C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ lA lA zÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆÃt ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 17, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 17-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-02-2011

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀÀ : 16-2-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ElPÁ¼É. ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ªÀiÁgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á J¸ÀV UÁæªÀÄ vÁ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqï f ªÉÄÃzÀPÀ (J.¦) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±ÁAw ¥ÀÆeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ±ÉëAUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ. ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀÄ°£À°è a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ºÉƸÀ d¨ÁâgÀ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EªÀgÀÄ £Á¯ÉAiÀÄ §½ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆâgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ElPÁ¼É, ªÀAiÀÄ : 41 ªÀµÀð, ªÀiÁgÁoÁ G ªÀÄĤªÀiï ¸Á ºÉlV vÁ £ÁgÁAiÀÄt SÉÃqï ªÉÄÃzÀPÀ (J.¦.) ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£Àäß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁvzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 15/02/11 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ¯ï vÀAzÉ zÀƼÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 61 G: ¥Áæ±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸Á: UÀÄ®âUÁð ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÁj£À°è ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà G: EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA. J¦-10/Jf-15 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀ£Àäß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ 2) r.¹.JA. mÉA¥ÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-32/6858 £Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäää¯É r.¹.JA.UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£À dRA DvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 279, 337. 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/01/2011 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁªÀÅVgÁªÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ E§âgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.39 eÉ 7250 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀPÉÌ §gÀªÁUÀ ZÁ®PÀ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®PÉÌ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ EªÀ¤UÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£Àäß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. »ÃVÃgÀĪÀ°è ¤¸Ágï CºÀäzÀ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉÃgÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 16-02-2011gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸Á: aPÀ° (eÉ) FvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£Àäß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁj ªÀäzsÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£Àäß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁ¥sÀgï ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±ÉÃSï ¸À¯ÁªÀŢݣï vÀAzÉ ±ÉÃSï WÀÄqÀĸÁ¨ï ¨ÁUÀªÁ£ï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð n.«.J¸ï JPïë.J¯ï ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 39 n 4844 ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉ.J 39 n 4844 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ C®ÄègÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¸ÉÌÃqï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦ügÁå¢UÉ UÀÄ¥ÀÛ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/01/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÀÄtÂUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ; 55 ªÀµÀð eÁ; PÀÄgÀħÄgÀ G: ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀ ¥ÀæeÁjAiÀiÁVzÀÝ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zsÁ£À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MlÄÖ 44,000/- gÀÆ. AiÀÄÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀ£Àäß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 279, 304 [J] L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/02/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄĸÀħ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉƢݣÀ ¥sÀQÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ. vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀıÉÆâݣï E§âgÀÄ CªÀgÀ HgÁzÀ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½îUÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀAiÀĸÀÌgÀ ¦AZÀt ºÀt vÀgÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CAUÀrAiÀÄ°è ©Ãr vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀıÉƢݣÀ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÁÝUÀ ±ÉÃqÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §¸ï £ÀA:PÉ.J.38.J¥sï.242 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸ÁgÀrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀªÀıÉƢݣÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ±ÀªÀıÉƢݣÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DvÀ£À ºÉÆmÉÖ ªÉÄðAzÀ §¹ì£À §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgï ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ CªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÁ® vÉÆqɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ®ªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀ¸ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-29/02/11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á§gÉ ¸Á: JPÀA¨Á OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀ 8 PÀvÉÛUÀ¼ÀÄ CA.Q. 84000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀvÉÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ