February 5, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-02-2011

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04-02-2011 gÀAzÀÄ 02:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà UÁqÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 85 ªÀµÀð G: ¤ÃªÀÈvÀ CVæÃPÀ®ÑgÀ C¹¸ÀÖAmï ¸Á: ¹AUÀgÀ¨ÁUÀ Z˨ÁgÁ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥É£ÀµÀ£ï £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/-gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¼Éà mÁæ¦üPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀA¥ËAqÀUÉ ºÀwÛ ElÄÖ ©°ÖAUÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¨ÁåUÀ EgÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, PÀ®A 302, 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀÄZÁÑ §PÁÌ UÀ°è ¨Á°Ì EªÀgÀ JPÉÊPÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ ªÀAiÀÄ 20 DVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 14-06-2010 gÀAzÀÄ ¨Á°Ì vÁ®ÆQ£À ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà PÀgÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð DVzÀÄÝ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ EªÀgÉÆÃA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ®PÀëöå gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß RZÀÄð ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¢£À¢AzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ VÃvÁ½UÉ D¹Û ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀ®Ä ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ M§â¼É ªÀÄUÀ½gÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EgÀĪÀ D¹Û d«ÄãÀÄ PÀlÖqÀ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À ¢£À¤vÀå VÃvÁ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ VÃvÁ ¢£À¤vÀå ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ KPÉÊPÀ ªÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. J¼ÀîCªÀĪÁ¸É ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è VÃvÁ½UÀgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝgÀÄ DzÁUÀÄå PÀÄlÄA§zÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå JAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÀÄ DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 03-02-2011 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è VÃvÁ PÉƯɣÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß D¹Û ®Æn ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ zÉéñÀ¢AzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ¼À PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«L JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄ𢠤AUÀUÉÆAqÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 45 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ï eÁw UÉÆAqÁ ¸Á: gÁdVÃgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 03-PÀÆå 7947 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÁdVgÁ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁUÉÆÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÀªÁ¤ ¸ÀPÀÌgÉ SÁgÀSÁ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀ©â£À ¯ÉÆqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ mÁææPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ 3 ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.