February 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-02-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚgÉÃrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ PÉÆvÀĪÁ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-4495 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½UÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁUÉÆÃgÁ ©æÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ gÁd±ÉÃPÀgÀ ¸ÁzÁ ¥ÉƸÀÖ ªÀiÁ£ï ¸Á: ºÉÆPÀgÁuÁ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À PÉ®UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-31/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÉõÉgÁªÀ ²AzÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ, ¸ÀzÀå: ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ JvÀÛgÀ UÉÆÃqÉUÉ EzÀÝ ElÖUɬÄAzÀ ªÀÄÄaÑzÀ ªÉAn¯ÉñÀ£À NqÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtzÀ UÀ¯Áè NqÉzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ a®ègÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 2000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TÃvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆæü ªÀÄ»AiÉÆâÝãï vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹), ¸ÀzÀå: vÀ¼ÉÆÃr EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁåPïì ¦PïC¥ï £ÀA: PÉJ-38/5142 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C°ªÉÆâÝãï vÀAzÉ C¯ÁèªÉÇ¢Ýãï, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹), ¸ÀzÀå: vÀ¼ÉÆÃr EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁåQì PÁå©£À°è PÀĽvÀÄ ªÁºÀ£À vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ T¯Áè M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ T¯ÁèzÀ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, JqÀPÀtÂÚ£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÁUÀÆ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2011 PÀ®A 326, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀä,zÀ SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: JtPÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: fÃgÁ D¹Ã¥sÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ±ÉʯÁ¤ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀıÁPÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ºÀ¼É ¸À«ð¸À ¸ÁÖAqÀzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ gÀhÄĨÉÃgÀ vÀAzÉ §qÁ ªÁ»ÃzÀ ZË¢æ ¸Á: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀiËA¸ÀzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV Q¯ÉÆà ªÀiËA¸À PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ Q¯ÉÆÃzÀ°è JgÀqÀÄ £À°è ªÀiËA¸À ºÁPÀÄ ºÉaÑUÉ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À°è UÉÆ¸ï £À» zÁ®vÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄA¢£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ GgÀĽ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÉÄî ¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV C¼ÀUÁqÀÄwÛªÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄvÉÛ CzÉ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® RÄzÀĸÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 7-5-75 zÀUÁð¥ÀÄgÀ ©ÃzÀgÀÀ EvÀ£À CAUÀrUÉ DgÉÆæ ¸ÀgÀvÁd vÀAzÉ gÁAiÀÄvÀ ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¸Áä Rjâ¸À®Ä §AzÀÄ 2-qÀd£À ZÀ¸ÀªÀiÁ PÉÆqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÁUÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤£ÀUÉ ZÀ¸Áä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁzÀÄzÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀÉ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Á® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀAiÀiÁå UÁzÁ ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Á® UÁzÁ ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è D¹Û ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ zÁªÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ DgÉÆævÀ¤UÉ CzsÀð ¥Á®Ä ¤rzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV D¹Û ¸ÀA 9-12-664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀzÀj D¹Û ªÀUÁðªÀuÉ DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ EzÀÝgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƸÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖj DªÀgÀtzÀ°è£À UÀÄr¸À°£À°èzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ¹ªÁf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄr¹UÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CzÀ£ÀÄß EªÁUÀ¯Éà £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ fªÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ JqÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ±ÉÃPÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ½UÉ vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.