February 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-02-2011

d£ÀªÁqÀ£À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 366, 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. D±Á vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄzsÉå ¥ÉæêÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ ¢£Á®Æ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄeÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ D¸É vÉÆÃj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½AzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ £À£Àß eÉÆvÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á«§âgÀÆ ¦æÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-01-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ M¦à¹PÉÆAqÀÄ ±Á¥ÀÆgï CgÀtåzÀ°è vÀA¢lÖ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ C°è 2-3 ¢ªÀ¸À G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÀtåzÀ°è ©lÄÖ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CgÀtå¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ EvÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ. CªÀÄgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ N®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ J¯Áè «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. C°èAzÀ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ N®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä M¦àPÉÆArzÀÄÝ. FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 324, 504, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/02/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁPÀð vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð G: DgÀÆUÉå E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (n) EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ PÁqÀªÁzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£Àß ¨sÁªÀA¢gÁzÀ DgÉÆæ 1) ¸Á§¹Ö eÁAiÀiï 2) ªÀÄgÀ«£ïgÁAiÀÄ 3) ªÉÆúÁ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄƪÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ C¥ÀgÀAf¤ FPÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ¯Áè. ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄ« CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄgÀ«£ïgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÀåUÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ §gÉUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ G©âzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ¸À¨ï¹ÖªÀ eÁAiÀiï FvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ DAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛæUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ CµÀÖgÀ°è Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ AiÀıÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ªÀÄÈvÀ ²¯ÁàªÀw UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ vÀA¨ÁPÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 21/02/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¨É®ÆgÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ¢. PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð ¸Á: gÀAUÀeÉÃeï UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ zÉêÀvÀgÁeï ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. 2) ¸Àa£ï vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉêÀvÀgÁeï ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. 3) ±ÀĨsÀªÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉêÀvÀgÁeï ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀgÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï ¹¤AiÀÄgï r«d£ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 06-04-2000 gÀAzÀÄ Dgï.J-17/10 £ÉzÀÝgÀAvÉ ªÉÆPÀzÀªÉÄä ºÀÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-02-2011 gÀAzÀÄ wÃjPÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄtÚ ºÀZÀÑ ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 504, 324, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À«Ã£À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉêÀvÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-2-156, gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 1) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 2) C¤Ã® vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 3) NAPÁgÀ vÀªÀÄzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 4) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 5) PÀÄ. «ÄãÁQë vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 6) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ 7) ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV E§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ UÉÆÃqÉUÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ KPÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉý, F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«® PÉøÀ EzÉ. PÉøÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ F UÉÆÃqÉUÉ AiÀiÁgÀÄ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÉÆÃqÉ £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 509, 354, 341 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À©Ã§Ä¤ß¸Áì ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ RĶðzÀ ªÀ;35 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G;PÀÆ° ¸Á;UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¸Á;PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ »A¨Á°¹ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ¸À£Éß ªÀiÁr vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉzÀjPÉÆArzÀÄÝ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄPÀtÄÚ ºÉÆqÉzÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨ÁgÀÆzÀ UÀ°è ºÀwÛgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ d§j¬ÄAzÀ £À£Àß eÉÆvÉ £ÀqÉ EªÀvÀÄÛ gÁwæ E§âgÀÄ PÀÆqÉÆÃt CAvÀ d§j ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀÄ®¹AUÀ@WÀļÁå vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ 44 ªÀµÀð eÁåw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ qsÀ§Ä@gÁdÄ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít 3) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít J®ègÀÆ eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä PÉÊPÀqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀt PÉÆqÀÄ ¨sÉÆùتÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀ¯ÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¥sÀÄPÀt¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít 27 ªÀµÀð eÁåw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆæ 1) ¥sÀÄ®¹AUÀ@WÀļÁå vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ 2) ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¥sÀÄ®¹AUÀ@WÀļÁå E§âgÀÆ eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ PÉÊPÀqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀt ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀ¹ G¯Áè ºÀĸÉìä @ ¸ÀeÁÓzï ¸ÁºÉèï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï PÀ°ªÀÄįÁè ºÀĸÉìä ªÀ: 44 eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-3-154 zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ, ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÉÊ¥sÀįÁè ºÀĸÉì¤ EªÀ¤UÉ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ®UÀß PÁAiÀÄðPÀæPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, UÁ§jUÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 C®ªÀiÁj Q° ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,98,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1,30,000 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÆÃuɬÄAzÀ ,gÁªÀÄwÃxÀð ªÁr UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀAdÄ ¹¸Éð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÀªÀ ©zÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 2145 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ EzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ¥Àj²Ã°¹, ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À CfÓ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨ÁAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄtUÉÃgÉ ¸Á: RlPÀaAZÉÆý gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ gÁd¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr ¨sÁ°ÌAiÀÄ ²æà ¸ÀAdÄ ¹¸Éð gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¯ÁªÀt¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ PÉÆgÉÃgÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄwÃxÀðªÁr UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ PÉÆý EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ËPÀj ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ gÁdÄ PÉÆgÉÃgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ËPÀjAiÀÄ ºÀt CªÀ£À vÀAzÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ gÁdÄ EªÀ£ÀÄ £ËPÀj ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ, ºÀt £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÉÆnÖgÀÄwÛÃj ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ªÉƨÉÊ® Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä, RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁd¥Áà EªÀ¤UÉ PÉýzÀÄÝ, ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt, ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀÄjUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¨Á¯Áf EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ PÉÆgÉÃgÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À (¸ÀÄvÁgÀ) ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀªÁr vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ P˱À¯Áå EªÀ½UÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ¼À CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄzÀå ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝjAzÀ CA¢¤AzÀ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ P˱À¯Áå EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÀUÉ ©qÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀ¼À CvÉÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ¨sÁqÀÄ ºÁmÁå£À ªÀÄUÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©qÀÄwۢݔ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄvÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2011, PÀ®A 143, 147, 353, 504, 448 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ±ÀÄPÀÄgï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁºÀ¨ï vÀÄUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¥ÉƸÀÖ D¦ü¸ï zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Á¸ÀAUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwÃð¹¢Ý CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è ¥ÉƸÀÖªÉÄ£ïUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ D¹Ã¥sï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï KPÀ¨sÁ¯ï ªÀaiÀÄ 10 ªÀóµÀð ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï ¢AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 38 E 4414 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÁ®¬Ä¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤Ã°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.