February 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-02-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥ÁAZÁ¼À 34 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw gÁeɲæà E§âgÀÆ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ®ÆjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà Cw eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ jAUï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ CmÉÆà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JqÀªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥À°Ö ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É CmÉÆà ©zÀÄÝ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄß CmÉÆà ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ£ÉÆÃrzÀ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.04/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¨Áf vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀAUÀªÉÄ eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¦æAiÀiÁAPÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÉÆgÀUÀqÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁr EqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ UÁè¹£À ¨Ál® ¢Ã¥À ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¦æAiÀiÁAPÁ EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀŢݮè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «zÁå¸ÁUÀgÀ ªÀÄ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £À¼ÉUÁAªÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ N«Ä¤ PÁgï £À°è ¨sÁ°Ì ¬ÄAzÀ £À¼ÉUÁAªÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-22 J£ï-1786 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆÃgÁå¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÁV §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 87 Pɦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà «ÃgÉÃAzÀæ J£À. ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ©Ã.UÁæ.¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ²æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà E§âgÀÄ ¸Á ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «ÃQë¸À®Ä DgÉÆæ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀAiÀÄ 30 3) CfêÀÄ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 4) ¸À¯ÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð 5) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 20 6) AiÀiÁPÀƧ vÀAzÉ ªÀÄĨÁgÀPï ¸Á§ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ 7) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀÅ UÉÆïÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ 1000 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëÀªÀÄ ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjªÀgÀ vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1300/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/02/11 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ 1200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¨sÉAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: zsÁ£ÉÆÃgÁ vÁ: £ÁAiÉÄUÁAªÀ f: £ÁAzÉÃqÀ (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ «±ÀéA§gÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀ§Äâ PÀrzÀÄ ªÀiÁºÁvÁä UÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ D£ÀAzÀ E§âgÀÄ PÀÆr §AqÉAiÀÄ ªÀÄUÀΰUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §¸À£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ E¸Áä°AiÀÄ ±ÉÃR mÉA¥ÉÆ £ÀA JªÀiï.JZï-26/JZï-4064 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÁqÉƼÀw vÁ: CºÀªÀÄäzÀ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj D£ÀAzÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ D£ÀazÀ£À vÀÄnUÉ, ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®§ÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÄ mÉA¥ÉÆzÀ°èzÀÝ zsÉÆArgÁªÀÄ E§âjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/11 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 65ªÀµÀð ¸Á: ¤A§ÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÆ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà ºÉƸÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ E¸Áä¬Ä¸Á§ §gÀUÁ¯É gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀĹãÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À »AzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢®è £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.02/2011, PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉnÖ vÀAzÉ §¸ÉmÉ¥Áà GZÁÑPÀgï ªÀaiÀÄ: 61 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÆgÀA© gÀªÀgÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀzÀAvÉ vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA-93/1 £ÉÃzÀPÉÌ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉÆqÀAVUÀ¼ÀÄ §A¢zÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀÄvÁÛ ªÉÆgÀA© ªÀÄvÀÄÛ gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ ZÀļÀÄQ £Á®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆzÁUÀ ZÀĽQ £Á®zÀ zÀqÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ §® ªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆqÀ®Ä CzÀgÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀ°¯Áè ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÃUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É JA§ÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¸ÀºÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/2011, PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2011 gÀAzÀ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀĸÀĨsÁgÀrØ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: PÀqÀ¥Áà (J¦) ¸ÀzsÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CªÀgÀ PÀA¥À¤UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ PÀA¥À¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ²ªÀgÁd gÁdVj 2] gÁdÄ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ PÀÄA¨ÁgÀ ºÁUÀÆ 8-10 d£ÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 14-2-2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀdÓ£À vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄÄ Z˺Át, 40 ªÀµÀð ¸Á: £ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ PÀÄ. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀdÓ£À Z˺Át, 17 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt G: r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåyð ¸Á: £ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®âUÁð ¸ÀzÀå «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ eÉÃgÀĸÉîA PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ eÉÃgÀĸÉîA PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 7-2-2011 ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉ AiÀiÁVzÁÝ£É. JAzÀÄ PÉÆmï ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.07/2011, 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 14/02/11 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸À£ÀߪÀÄÄRªÁr vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ f: £ÁAzÉÃqÀ [JªÀiïJ¸ï] EªÀgÀÄ PÀ§Äâ PÀqÀÄAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄgÉÃSÁ¼À eÉÆvÉ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DV ¹nÖ£À §gÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀªÀÄ£Á¨sÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÉÛçUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aPÀQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.