February 4, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-01-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 302, 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁdªÀÄä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀÄZÁÑ, §ÄPÁÌ UÀ°è, ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ KPÉÊPÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ¸Á. ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ VÃvÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ¥ÀªÀ£ï vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà£À ºÉAqÀw J®ègÀÆ ¸Á: ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¢£ÁAPÀ 03-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ LJ£ïf ªÉʱÁå ¨ÁåAPÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÉAmÁå, 2] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÉAmÁå ºÁUÀÆ 3] zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¥ÉAmÁå J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥sÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ¨Á宺À½î [qÀ§Æèöå] EvÀ£À vÀAzÉ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-13/Dgï-1879 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀdæPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á-¨Á宺À½î [qÀ§Æèöå] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/©.PÉÆå-140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß DwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CqÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ [©], vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 3-2-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ CdUÀgÀ ©ºÁj ¸Á: SÁeÁ §AzÉãÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd UÁzÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n.UÉÆAqÀ, ¸Á: SÁeÁ §AzÉãÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ¥Àà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄeÁPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.