February 21, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 21-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-02-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20-02-2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¨sÀÄgÉ ¸Á D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ C¤® ªÀAiÀÄ : 4 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤qÉèÁ£À PÀqɬÄAzÀ vÀªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA J.¦.-29-«í-3175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, JqÀºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/2/2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀVãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ PÁ¯ÉøÁ§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¥sÁð£À EªÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÁPÉÃgÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ E¥sÁð£À EvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/02/11 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁªÀ£ÁAiÀÄPÀ zÀ°vÀ ¸ÉÃ£É CzsÀåPÀëPÀgÀÄ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ NuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ qÁ ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄÆwð EzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¤Ã® EªÀ£ÀÄ PÀmÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄÆwðAiÀÄ PÀmÉÖUÉ AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ºÉAr(¸ÀUÀtÂ) ºÉÆqÉ¢zÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ºÉAr ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÀ QrUÉrUÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®ÄªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 41, 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/02/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ C¤Ã® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ¸Á RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀ zsÁ§zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-29/JZï-2218 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ ªÁgÀ¸ÀzÁgÀj®èzÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/02/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d«Äî vÀAzÉ ©Ã¯Á® ¨ÁUÀªÁ£À G:¯Áj ªÉÄPÁå¤PÀ, ¸Á: ¸ÀAvÉÆõÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀÄuÉ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁåPÀì ¦PÀ¥À fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-12, f.J¥sï-9174 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-22, 9574 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁåPïì fæUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¦£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/02/2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ ¨ÉÆÃ¬Ä£É ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý, ¸Á gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¨ÉÆÃ¬Ä£É ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý, «zÁåy𤠸Á gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ºÀaÑ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ¢Ã¥À ©zÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ UÀÄ®âUÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 323, 504, 354, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zËæ¥À¢ UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ 1, ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ VgÉ¥Áà ªÀÄgÀPÀ¯É 2, PÁ±ÉêÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Áà 3, «oÀ® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ 4, ®°vÁ UÀAqÀ «oÀ® J®ègÀÆ ¸Á aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Æn¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀzÀjAzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ ºÀuÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 427, 448 L¦¹ eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÉÆÃd¤ UÀAqÀ gÀ« ¥ÉÃAlgÀ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÉÃAlgÀ ªÀAiÀÄ : 43 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¢ : 18/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®Äè, PÀ©âzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀÄð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ §rUÉ, PÀ®Äè, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/2/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà qÀĪÀÄuÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EªÀjUÉ DgÉÆæ C¥sÀgÉÆÃd vÀAzÉ E¸Á䮸Á§ ¥sÀd®£ÉÆÃgÀ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ½UÉ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-02-2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ £À¬ÄªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¤eÁªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ±Á¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ D®«Ä£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ ZÁAzÀ¤ ZÀ§ÆvÀgÀ ºÀwÛgÀ eÉÆPÁ° PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ªÉÄÊ®ÆgÉ ªÀAiÀÄ : 19 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ «ZÁj¹zÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.