February 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-02-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ gÉÊ¥À½î ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ £À©Ã¸Á§ gÉÊ¥À½î ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð EªÀjUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ ªÀÄĦà£À ªÀAiÀĹì£À°è FUÀ 6-7 wAUÀ½AzÀ n.©. gÉÆÃUÀ CAnPÉÆArzÀÝjAzÀ PɪÀÄÄä, zÀ«Ää¤AzÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ ¤zÉæ E®èzÉà £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, F vÉÆAzÀgɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ 17/2/2011 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è WÉÆÃqÀªÁr gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CavÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2011 PÀ®A 354, 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ RAqÀ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà RAqÀ£ÉÆÃgï ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä SÁ£ÀzÁ£ï ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr HgÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ wgÀÄUÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ KPÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä §A¢zÉÝ£É ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ KzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 447, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ vÀqÀPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¤qÉÆzÁ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 75 & 98 gÀªÀ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆîzÀ¯Éè¯Áè C®è°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨É¼É ºÁ¼ÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÁvÁågÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj ¸Á: ºÁ®½î EvÀ¤UÉ ¨É¼É ºÁ¼ÁzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ ¨É¼É ºÁ¤ §UÉÎ £À£ÀUÉ£ÀÄ PÉüÀÄwÛ ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¨Á¼ÀÄ @ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥sÁªÀr JwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À¸À£ï vÀAzÉ ¸ÁzsÀPÀ C° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀA§A¢ü E§âgÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¯Áj £ÀA. JºÉZïn-5805 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JºÉZïn-5805 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ U˸ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æd §½ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À ¸ÀA§A¢ü ºÁUÀÄ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/02/2011 gÀAzÀÄ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁ±ÉÃmÉÖ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ±Éð® PÀA¥À¤AiÀÄ d£ÀgÉÃlgï C.Q. 40,000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà 4 C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ lA lA zÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆÃt ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.