February 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27-02-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®©üêÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ®ªÀmÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: ºÀlPÁgÀ G: mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ ¥ÀAPÀÑgÀ DzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ±ÉgÀt¥Áà EªÀgÀ UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ ¤°è¸ÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ MAzÀÄ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¹zÀ£ÀÄ DUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÉÆÃr £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £À£ÀUÉ KPÉ ºÉÆqɬÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ E§âgÀÆ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ E§âgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Äå¯É£Àì£À°è f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.01/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21/02/2011 gÀAzÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è «zÀåvÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®±ÉnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Án® eÁw. °AUÁAiÀÄvÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ vÁ; OgÁzÀ [©] f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹ªÉÄ JtÂÚ ¢¥À ºÀaÑlÄ ªÀÄ®VzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¤vÁ UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ : 34 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀÀ ¸Á; vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ - OgÁzÀ [©] f : ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄʸÀÄnÖzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢PÁjgÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìPÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÁ¬Ä¯É UÀÄtªÀÄÄR DUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2011, PÀ®A 143, 147, 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1] ¢°Ã¥À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ 2] £ÀÆߥÀÆuÁð UÀAqÀ ¢°Ã¥À 3] ¥ÀæAiÀÄAPÁ vÀAzÉ ¢°Ã¥À 4] ²æÃzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ 5] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¢°Ã¥À ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw 2] UÀÄgÀÄ£ÁxÀ 3] ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 48 ¸Á:©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 447, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-2-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ P˸ÀgÀ ¨ÉÃAUÀ UÀAqÀ J¸ï.JA. gÀd«, 47 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á £ÀA. 217 (©) 4 £Éà ¨ÁèPï gÁeÁfà £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA. 18-3-120 ªÀÄPÀÌzÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ªÀÄPÀÌzÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÁèmïzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ SÁ£À ¸Á : SÁf ¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢vÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 448, 504, 506(©) L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À vÀAzÉ JA.J.ªÁºÉzÀSÁ£À ªÀ;30 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G;£ÀÆgÀPÁ¯ÉÃdzÀ°è PÉ®¸À ¸Á : ªÀÄ.£ÀA.5-1-179 SÁeÁ¥ÀÄgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ JA.r.¹gÁd CºÀªÀÄäzÀSÁ£À vÀAzÉ JA.J. §¹ÃgÀSÁ£À ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3-d£À J®ègÀÆ SÁeÁ¥ÀÄgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå eÁUÀzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/2/2011 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2011, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå²æà UÀAqÀ UÉÆëAzÀ PÁA§¼É ¸Á : ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ FUÀ 9 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨ËgÁªÀ PÁA§¼É ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á/ J®ègÀÆ ¸ÁªÀ½ EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢ UÀAqÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ, ªÀiÁªÀ ¨sËgÁªÀ, CvÉÛ vÀļÀ¹¨Á¬Ä J®ègÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁV¤AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀºÀ CzÉà jÃw ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀUÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ E¯ÁèzÀgÉà RvÀA ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀ¢AzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2011, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/02/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËqÀ ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ £À¹©Ã£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀªÀiÁð ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¹zÉéñÀégÀ ¸ÀzÀå d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì 2) ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÉÆgÉ ªÀAiÀĸÀÄì 49 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ ²æà J¸À ºÉZÀ eÉÃUÀgÀPÀ¯ï ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1290 1724, 1750, 1519, 1378 J®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA: PÉJ-38-f-263 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À ¹¦¹-1529 gÀªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸Àé®ë zÀÆgÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É. CAvÁ ºÉý ªÀÄlPÁ £ÀA§vÀ ºÀwÛzÀgÀÄ PÀÆqÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ 35 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ §¼À¹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400=00 gÀÆ¥Á¬Ä 2) 4 ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¥ÀÆtð NqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ 1330 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2011, PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 26-02-2011 gÀAzÀÄ 1030 ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ²æà C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è E§âgÀÄ DgÉÆæ 1) ±ÉÃPÀ CwÃPÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð 2) ±ÉÃPÀ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ: 34 E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1 gÀÆ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¸Ádð¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ eÉÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqÉAiÀÄĸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÁªÀV°AUɱÀégÀ ªÀÄoÀzÀ°è ¸ÉêÉPÉ®¸À ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ : ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: «zÁåyð 9£Éà vÀgÀUÀw ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ. EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 0630 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ£À KqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆägÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÁA¨ÉÆ¼É ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà vÁA¨ÉÆ¼É J®ègÀÆ E¯Ád PÀÄjvÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¸À«ÄÃ¥À 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ¸Á«UÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2011, PÀ®A 323, 504, 353 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/10 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À ¸Á: ªÉƼÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è J£ïJªÀiïDgï PÉ®¸À EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÁlgÀ ªÀiÁå£À D£ÀAvÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ EzÀÄÝ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ¨sÁ°ÌPÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå 2]. ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæuÁÚ ¨sÁ°ÌPÀgï G: ºÉÆÃmÉî PÉ®¸À E§âgÀÆ ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ K£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÉÆà ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ïJªÀiïDgï vÉVvÁÛ EzÉÝ£É CAzÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀ« vÀÄA¨Á EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr J£ï £ÀqÉ¢zÉÝ AiÀiÁgÁågÀÄ EzÀÝj CAvÁ PÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ J£ïJªÀiïDgï vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£É. ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü ²ªÀgÁd EzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸Àj CAvÁ ¥sÉÆãÀ ElÖgÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è C¯Éè EzÀÝ ªÁlgÀªÀiÁå£À D£ÀAvÀgÁªÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2011, PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw ¬ÄAzÀ CqÉ¥Áà §¤ß ¦J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ, ¹.ºÉZï.¹.-860 ºÁUÀÄ ¹.ºÉZï.¹. 546 gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÀ½î¨sÉÃn ºÁUÀÄ Cfð«ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 1 £Éà ¥Ánð, ªÀÄ£ÉƺÁgÀ vÀAzÉ eÉÆÃwgÁªÀÄ dlUÉÆAqÁ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÀtf 2 £Éà ¥Ánð, ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÉÆ£ÀeÉ E£ÀÆß 1 ¸Á/ PÀtf EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 62/06 £ÉÃzÀÝgÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄäzÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆ®zÀ ¤«ÄvÉå dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆüÀÄîwÛzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÉéÃµï ¨ÉüÉzÀÄ ¸ÉqÀÄ wj¸ÀĪÀ UÉÆøÀÌgÀ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »ÃrzÀÄ PÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. EzÀjAzÀ HgÀ gÀ°è ±ÁAvÀvÉåAiÀÄ ¨sÀAUÀ GAmÁV AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁd£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ DgÉÆæ PÁ²ÃgÁªÀÄ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄgÁoÁ ¸Á: gÁd£Á¼À E¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-11 gÀAzÀÄ ¨É½ÀUÉÎ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ°¯Áè gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ PÁ²ÃgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà £À£ÀUÉ PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉüÀÄwÛ CAvÁ ºÉý C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.