February 20, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 20-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-02-2011
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 504, 324, 323 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ PÀ°ÃªÀiÁ©Ã UÀAqÀ CAiÀiÁd ±Á»ªÁ¯É ¸Á vÀqÉÆüÁ EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ DgÉÆæ 1) ¥sÀvÀÄæ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ¥ÀmÉïï
2) ªÀÄĤߨÉÃUÀA UÀAqÀ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉïï E§âgÀÆ ¸Á vÀqÉÆüÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥sÀÄPÀt¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2011 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ºÉ¼ÀªÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 04 AiÀÄÄ 4370 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä £ÁUÉñÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ºÉ¼ÀªÁ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÉÄðAzÀ EAd£ï mÉÊgï ºÁAiÀÄÄÝ CªÀ£À vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà azÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PËoÁ(©) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ §gÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïCgïn¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-32-J¥sï-1256 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ mÉÆAPÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®UÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/02/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ CA§uÁÚ MAmÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁ :PÉƽ, G: «zÁåyð ¸Á: WÁl ¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA,.ºÉZï- 02, ©PÉ-9727 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÆqÀì C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ 39/ 6082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqÀì CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÀDUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¦à CmÉÆ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁj gÀPÀÛgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.