February 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-02-2011

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6/7-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è EnÖgÀĪÀ MAzÀÄ zÁ£À ¥ÉnÖUÉ CzÀgÀ°èAiÀÄ CAzÁdÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt C Q gÀÆ.11,000=00 PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ±ÉÉnÖ ¸Á a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°¥À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨sÁqÀ¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ 2) ¦ÃgÁf vÀAzÉ zsÀ£Áf 3) PÀgÀt vÀAzÉ zsÀ£Áf J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁqÀ¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ zsÀ£Áf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, DgÉÆæ ¦ÃgÁf EvÀ£ÀÄ MwÛ»rzÁUÀ DgÉÆæ PÀgÀt EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà Z˪Àít ¸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ⠸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr vÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÉ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©Ãgï ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄÄ ¦r¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/11 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ gÁ ¥ÉÆà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ E¯Áèöå¼À ²ªÁgÀzÀ SÁf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹äÃmï £À¸ÀĩãÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉĺÀ§Æ§ ¸Á§ vÀAzÉ ±ËPÀvÀ C° ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£gÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: § PÀ¯Áåt EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 3150/- gÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ° £ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.