February 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-02-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ zÀvÁÛwæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ²ªÀtÂ, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉÃ¼É vÀqÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ EPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ CzÉà «µÀAiÀĪÁV ¹nÖUÉ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹nÖ£À DªÉñÀzÀ°è ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀV£À ²ªÁgÀzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è vÀ£Àß 3 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ EvÀ¤UÉ vÀ£Àß §UÀ®°è JwÛPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è fVzÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¨É¼ÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzsÁ, vÁ: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/2/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ GµÀ¥Áà ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 69 ªÀµÀð, eÁw: PÀëwæÃAiÀÄ, ¸Á: ZÀªÁítUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚ¢AzÀ ªÀÄ£É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÀ ¤tðAiÀÄzÀAvÉ §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¥ÀÆwð ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj¬Ä®è CªÀgÀªÀgÀ ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrPÉƼÀî° CAvÁ DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ZÀªÁít eÁw: PÀëwæÃAiÀÄ, ¸Á: ZÀªÁítUÀ°è [PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀUÀ°è] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ vÀAmÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀjvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/02/2011 gÀAzÀÄ «oÀ®¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ©üêÀıÁå AiÀÄ®ªÉÆî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ºÁUÀÄ E£ÀÄß 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: «oÀ®¥ÉÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð gÉÃtÄPÁ½UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ KPÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÉÆÃl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ w¥ÉàAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 147, 148, 354, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ, ¸Á: «oÀ®¥ÉÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ gÉÃtÄPÁ EvÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ §zÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ agÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉý §AzÀÄ £ÉÆr ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà AiÀÄ®ªÉÆî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: «oÀ®¥ÉÆgÀ, EvÀ£ÀÄ DgÉÆæUÉ KPÉ J¼ÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÉÆÃl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÃtÄPÁ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ®R£À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¨ÉÆA§åzÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, ¸ÀzÀå: ªÀÄÄA¨ÉÊ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÉÆ£Éß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸Á¬Ä§uÁÚ dlUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¹ÃvÀ¼ÀUÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ HlzÀ°è «µÀ ºÁQ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É MtPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ ¥ÀAqsÀj ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, G: ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-24/J¥sï-2559 £ÉzÀgÀ QèãÀgï, ¸Á: ¨ÁªÀÄtÂ, vÁ: f: ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-24/J¥sï-2559 £ÉÃzÀgÀ°è vÉÆUÀj ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è UÀrUËAqÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-24/J¥sï-2559 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¨ÁªÀÄt vÁ: f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀ¥Áà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà §Æ¢AiÀiÁ¼À ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/JZï-7437 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® PÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.