February 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14-02-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2011 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¨ÉlÖzÀ, 31 ªÀµÀð ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²Ã®ªÀAvÀ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ38PÉ1204 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©zÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆr£À ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ jAUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹èÃ¥À ªÀiÁrzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ°è, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 13-02-2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¹ÃªÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄÆåªÀÄ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ªÀiï ©ÃzÀgÀ EvÀ£À PÁPÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £ÀfgÉÆâݣÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ©æqÀÓ£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ UÉÆvÁÛV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ©æqÀÓ£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ £ÀfÃgÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ©æqÀÓ£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è gÉhÆ° ºÉÆV »AzÀPÉÌ ©¢ÝzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉ PɼÀUÉ ªÀiÁr ©¢ÝzÀjAzÀ J¼À®Ä §gÀzÉ C°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ©æqÀÓ£À°è »AzÉ PÀ©âtzÀ eÁ° EzÀÄÝ F PÀqÉ PÀmÉÖ EzÀÄÝ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ©zÀÝjAzÀ J¼À®Ä §gÀzÉ £À±ÉAiÀÄ°è C°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀĺÀäzÀ £ÀfÃgÉƢݣÀ gÀªÀgÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è 0500 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÁlgÀªÀiÁ£À, ¸Á: vÀgÀ£À½î. EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄÃAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁgÀt ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£À¹ì£À°è £ÉÆAzÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸Á«vÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ , ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.39/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 324, 506, eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ®PÀëöät PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ºÀjd£À ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸ÀAUÉÆýΠ2) ¥Àæ¢Ã¥À @ ZÀÄPÁÌ vÀAzÉ CqÉ¥Áà 3) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸ÀAUÉÆýΠ4) C¤Ã® vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀAUÉÆýΠJ®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì 5) ¸ÀAvÉÆõÀ ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀªÁr EªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »ÃrzÀÄ JPÉÆÃzÉñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.40/2011, PÀ®A 341, 504, 323, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸ÀAUÉÆýΠªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁA§¼É ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ JPÉ agÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ JAzÀÄ agÁrgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀªÀää£ÉÉ JPÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É C¥ÀªÁzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA¸À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2011, PÀ®A279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠵ÀtÄäR vÀAzÉ ªÀÄgÀUÀuÁÚ ¨ÉÆPÉÌ 60 ªÀµÀð,eÁw:PÉƽ ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÉÆAmÁ¼À ¥sÉÆÃlÄ ¸ÀÆÖöårAiÉÆ PÀqɬÄAzÀ DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀqÉUÉ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀAiÀiÁå vÉ®AUÀ 25 ªÀµÀð, eÁw:vÉ®AUÀ, G:fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/ JA- 152 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á :¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉÆAiÀÄÝAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉêÀÄÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: zÉêÀVj (©) EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ªÀĺÉAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄß ¥ÀªÁgÀ 2) ¥Àæ¯ÁzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀªÁgÀ JA§ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀªÀÄäªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆQÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ C¸À§å ªÀvÀð£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀĺÉAzÀæ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¯ÁzÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ £ÉÆÃr CªÀj§âgÀÄ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥Àæ¯ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉAzÀægÀªÀgÀ QgÀPÀƼÀ ºÁUÀÄ CªÀªÀiÁ£À vÁ¼ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 13/2/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÁAqÉAiÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ ®UÀßzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°ègÀĪÀzÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. F «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ gÁzÀ ¥Àæ¯ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉAzÀæªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/02/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄU¤UÉÀ zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ AiÀiÁPÉ ºÉÆV¢Ý EvÀgÀºÀ MqÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÁ vÁQvÀÄ ªÀiÁr UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¹AzÉ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Àƽ, gÀAr ¤Ã£ÀÄ gÉÆõÀ£À EvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÁUÀÆ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ CzÉ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄÄ£ÀĸÀ vÀAzÉ JA.r. ¸ÀvÁÛgÀ 20 ªÀµÀð, G:ªÉÄÃPÁå¤PÀ ªÀÄĹèA eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/ 3197 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ CmÉÆ£ÀUÀgÀ §AUÁè¢AzÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉƪÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.