February 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 25/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-02-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ l¥Áà® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÁA¢ü ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) oÁuÉgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 38/2011 ¢£ÁAPÀ 10/02/2011 £ÉÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 0/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀæUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ 0/2011 £ÉÃzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/02/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß HgÁzÀ «ÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄʸÀÄlÄÖ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ DzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ J.Dgï.zÉêÀPÀvÉ J.J¸ï.L UÁA¢ü ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01 :30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁfî CºÀäzÀ ¦J¸ïL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹¦¹ 1284 ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉãÉAzÀgÉ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 55 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÉÆgÀªÉ¯ï §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ HgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀiÁV ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1] CAUÀzÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨Á¥ÀÄ ¥ÁmÉî ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀ®Ä wgÀÄUÁqÀwÛzÁÝgÉ DzÀÝjAzÀ HgÀ°è dUÀ¼ÀªÁV ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀߪÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/2/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀZÀ¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ®zÉÝ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ¢AzÀ PÀ®è¥Áà ºÀjd£À gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ MAzÀÄ CmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwzÁUÀ ªÀÄÄAd£É 0730 UÀAmÉUÉ J¦JªÀĹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÁUÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ. CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆ ¤°è¸ÀzÉ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ PÀ®è¥Áà EªÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.32/2011, PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ eÁ¨Á, 25 ªÀµÀð, G j¸ÉÆøÀð PÉÆÃ-Drð£ÉÃlgÀ SÁ¸ÀV PÀA¥À¤ ¸Á ºÉêÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀiÁä PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9986445684 £ÉÃzÀPÉÌ DgÉÆæ 1)¨Áeï eÉÆãÀì r¥ÉÆèêÀiÁål 2) ²æêÀÄw r.PÉ. ªÀªÀiÁð ¥ÁgÉãï JPÀìZÉÃAd D¦üøÀgÀ jdªÀð D¥sï EArAiÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÉAzÀgÉ 450,000 f©¦ (UÉæÃl ©æmÉÃ£ï ¥ËAqïì) §ºÀĪÀiÁ£À ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ cocacoladraw2011@live.co.uk F E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀPÉÌ GvÀÛj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¸À¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀÀPÀð ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ QèAiÀÄgÉ£ïì ZÁdð, PÀ£ÀªÀµÀð£ï ZÁdð, mÉPïì EvÁå¢ ºÀt ¸ÀÆa¹zÀ SÁvÉUÀ¼À°è ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ ««zsÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉUÀ¼À°è MlÄÖ 1,35,500/- gÀÆ PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAvÀgÀ eÁ®zÀ°è ¥ÀwæPÉ ¥ÀæPÀluÉ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj §ºÀĪÀiÁ£À «µÀAiÀÄ ¸ÀļÉîAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV DgÉÆævÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ. PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ÃvÀ® vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ 26 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ ±ÁªÀÅ PÁ¯ÉÆä GzÀVÃgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.ºÉZï 24 J¯ï 2405 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CºÀäzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ «zÁå¸ÁUÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 43 E 8841 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: zsÀ£ÀÄßgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀPÉÌ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Á¸Àj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲¯Áà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ vÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ ¸ÀĪÀÄä£É £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÉÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2011, PÀ®A 323, 341, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/11 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ²¯Áà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀļÀÄî ºÁQ¢Ýj £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, zÁjAiÀÄ°è ºÁQzÀgÉ ºÉÃUÉ, JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÀªÉÃPÉ CAvÀ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.