July 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 31-07-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 323, 353, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà UËAr ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G: ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ £ÀA. 985, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄqÉØ J¸ï.n.r. CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPïÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J.39/JZï.8634 £ÉßÃzÀPÉÌ ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 1680, gÀªÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á; vÉÆÃUÀ®ÆgÀ EvÀ¤UÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¸ÀܼÀ zÀAqÀ 100/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁQzÁUÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÁzÀ«ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦.J¸ï.L. CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃw¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀıÉnÖ Z˺Át ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §UÀzÀ®vÁAqÁ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ RÆ§Ä Z˺Át ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §UÀzÀ®vÁAqÁ EªÀgÀÄ ÉÆÃlzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉAl vÀUÀ° ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CuÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ©ÃgÀ¥Áà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨ÉÃ¥Áj ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°èAzÀ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà £ÁnÃPÀgÀ ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸Á¬ÄAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj PÀıÁ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁzsÁPÀȵÀÚgÁªï UÁæªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, eÁ: §æºÀät G: J¯ï.L.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ°è C¢üPÁj, ¸Á: ªÀÄ £ÀA 19-1-64/1 ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀ) ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁj£À°èzÀÝ §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj 70,750/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-07-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÀ ®PÀëöät ªÀĹªÀiÁqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢ªÀ¸À¢AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåPÀÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 50 ªÀµÀð ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà vÉÀ¼ÀĪÁzÀ zÉúÀ G¼ÀîªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ° aQvÉìUÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨ÁåAqÉÃd EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¢£ÁAR 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬Ä PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî, 40 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á £ÀÆå ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä PÉ.E.©. gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ 29-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAmÉUÉ r¹¹ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÀªÀÄä SÁvɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ zÀ¹ÛAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆAqÁ JQÖªÁ £ÀA PÉJ 38 PÉ 9096 £ÉÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è ºÁQ rQÌUÉ Qð ºÁQ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¥Éæøï£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ¥Éæ¸ï M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 10 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°èlÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀÄîgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ UÀ¥sÁgÀ ©gÁzÁ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµðÀ, eÁw ªÀÄĹèA ¸Á °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ¸Àw: ªÀÄĹèA, ¸Á: °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠤zÉÝAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÁwæ 12 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV °A¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ ²æà ¨Á¨ÁgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 DªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1955 eÉÆvÉ ¥sÀnð¯ÉÊd¸Àð PÀAmÉÆæïï DqÀðgÀ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 29/07/11 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.L. r.¹.L.© ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ ºÉÆÃV ªÀÄ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ L±ÀgÀ ¯Áj £ÀA. J¦-29/nJ-0773 £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 175 aî AiÀÄÄjAiÀiÁ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ 19 PÁlð£À ±À¢£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ L±ÀgÀ ¯Áj CA.Qà 6,79,989.50/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 323, 324,504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 28-07-2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¨ÁgÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÁUÀ CgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀé vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: eÉƤßPÉÃj ¸ÀzÀå ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgÀ ¸Á: eÉƤßÃPÉj ¸ÀzÀå ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÉAzÀÄ ¤gÁPÀj¹ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-07-2011


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2011 gÀAzÀÄ eÉÆÃUɪÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ®PÀët vÀAzÉ ¤ªÀÈw ªÀiÁ¼ÀPÁ° ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÆÃUɪÁr EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 180/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀĺÀvÁ§ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ¸ÁªÀ RÄgÉù ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 2) gÁªÀtÚ vÀAzÉ ¨ÁUÀÄ ®AUÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 540/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA. feÉ-16/«í-4283 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D²Ã¥sÀ vÀAzÉ JªÀÄ.r. ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå ¨ÉêÀļÀSÉÃqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£À CtÚ ¥sÀjÃzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥sÀjÃzÀ FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀÖnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA 60/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ C¦à DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-39-3571 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ® ±Á£ÁªÉÄ ªÀAiÀÄ; 38 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀtªÀÄAvÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¢PÀÄÌ vÉÆÃZÀzÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV ¨sÀwð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28.07.2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀÖnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ËvÀ£Àð lÆjµïÖ §¸ï £ÀA JA.JZï-43/JZï-2777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ wªÀÄä¥ÁàUËqÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: UËqÀ, ¸Á: ©dÓªÀ½î, vÁ: wxÀðºÀ½î, f: ²ªÀªÀÄÆUÀÎ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á; ªÉÆUÀzÁ¼À, vÁ: ©ÃzÀgÀ, EvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀw ªÀÄÄPÀÛªÀÄä EªÀgÀÄ ªÀÄÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ 09 £ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄPÀÛªÀÄä EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-07-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-07-2011
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/07/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀ¼À 1) ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ zsÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) eÉÆåw E§âgÀÄ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 399, 402 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄgÀ¨sÁUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ ºÁQ ¤AwzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è E§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ G½zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ 2) DPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨sÁ«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw J¸ï,¹, ºÀjd£À, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 3) gÁºÀÄ® vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, ¸Á: gÉÃPÀļÀV vÁ: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà zÁªÀtUÉgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÉÄÃt¹£À SÁgÀzÀ ¥ÀÄr 2) MAzÀÄ 22 Cr GzÀÝzÀ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀÎ 3) MAzÀÄ 9 1/2 EAZÀ GzÀÝzÀ PÀ©âtzÀ ZÁPÀÄ 4) MAzÀÄ 12 1/2 EAZÀ GzÀÝzÀ ZÁPÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 143, 148, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÁÛgÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 26 ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 1]ªÀÄÆ©£À @ nAPÀÄ 2] C¸ÀèA ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±Á ºÁUÀÆ 7-8 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ C£ÀégÀ SÁ£À EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JAr C¸ÁèA vÀAzÉ PÉʸÀgÀ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ : 18 ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ EªÀgÀ qÉæöʪÀgïUÉ DgÉÆæ 1] C£ÀégÀ SÁ£À 2] CPÀÛgÀ SÁ£À 3] ¸ÉÊ¥sÉÆâݣÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 J¯ÁègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¨ÁRgÀC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 45 ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ ©¸Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: ªÀĤAiÀÄgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀA¢ ¹¯ÉAqÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ vÀUÀqÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Jj ©zÀÄÝzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ©¸Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: ªÀĤAiÀÄgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÀUÀÎ CxÀªÁ JuÉ MzÀV¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 447, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ©gÁzÀgÀæ ªÀAiÀÄ: 73 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¤ªÀÈvÀ ¦.L ¸Á: CPÀÌ ªÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîªÀÅ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 287 £ÉÃzÀgÀ°è 25 JPÀÌgÉ 2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÀqÀAvÉ ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ °TvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆîzÀ°è CwÛ PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆîPÉÌ ºÁQzÀ £Á®ÄÌ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ ¹ªÉÄÃAl PÀA§UÀ£ÀÄß GzÉñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200/- gÀÆ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26, 27/07/2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAzÀÄPÀ£À°èzÀÝ 2 UÁæA. N¯É 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ, ¨É½îAiÀÄ PÀqÀUÀ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 2 UÁæA, 1 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 5 UÁæA. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 15,500/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. ¸ÉÃj MlÄÖ 20,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át G: «zsÁåyð ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26, 27/07/2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ C¯Áäj MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÉPÉèøï, 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ »ÃUÉ MlÄÖ 20,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 143,147,435,504 ,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ 38 JA 1879 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ®V PÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÆ©£À ºÁUÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ C Q 10000=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ EArPÁ PÁj£À°è Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è. CAvÀ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 120(©),415,416,420, 463,464 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 PÀ®A 192 (J) :-
¢£ÁAPÀ 06-11-2004 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ alÖ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë ²æà CºÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ CA§gÀįÁè ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁðzÀ²ÃAiÀiÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÄgÉÆûvÀ gÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 300 301, ªÀÄvÀÄÛ 302 gÀ°è MAzÀÄ JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«Ä MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr QæAiÀÄnªÀ JdÄåPÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁjmɧ¯ï læ¸ÀÖ (j) gÀªÀgÀÄ eÁÕ£À¨sÁgÀw ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï PÀlÖqÀ PÀnÖ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ²¸Éð vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â®UÉÃgÀ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ C¥Àja ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Àà£À §® ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ §® PÀuÉÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ §ÄgÀÄUÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ QÚµÀÚ¥Áá EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀå¢üPÁjgÀªÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ PÁqÀªÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁå÷íºÀßzÀ 2-20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/07/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27/07/2011

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2011, PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ CvÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊzÀævÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà PÁA§¼É E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É eÉÊzÀævÁå gÉÆPÉÌ PÉüÁPÀ ¤Ã ¨sÁ°ÌUÉ §gÉÛ£ÉÆà gÀAr ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÉÆà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÁUÀ” JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ºÉAqÀw £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ PɼÀUÉ eÉÆÃgÁV ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2011, PÀ®A 323,324,504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/7/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄfç«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ±ËPÀvÀ«ÄÃAiÀiÁ zÀ¥sÉÃzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á: PÉÆgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ©r vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁªÀiÁf ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀĪÀÄ UÀAqÀ ¨Á®AiÀiÁå zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G: PÁl ¦£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: D¼ÀAzÀ ZÉPÀ ¥ÉƸÀÖ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåw @ ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ªÉÄÃJuÉÚ ¸ÉÆÖÃªï ºÀwÛ¹ ¸ÉÆÖÃPÉ JuÉÚ ©lÄÖ ¨ÉAQ PÀrØ PÉÃgÀzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁÝUÀ MªÉÄä¯É Gj ªÉÄʪÉÄÃ¯É JzÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ 90% ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ºÉÃaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-7-2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄ°è ¸ÀzÀj eÉÆÃw @ ¨Á®ªÀÄä ¢£ÁAPÀ 25-7-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¼À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.157/2011, PÀ®A 341,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ JzÀgÀÄUÀqÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) CªÀÄgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà RUÉð ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀà¥Áà RUÉð ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð eÁ : ºjd£À 3) VÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ 36 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : ºÁ¸ÉÖîzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À 4) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À J®ègÀÄ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ «dAiÀÄ ªÀiÁºÀAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÀ ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀfUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ºÁQ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ DgÉÆæ VÃvÁ EªÀ¼À PÀ°è¤AzÀ JqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ “ J ¸Àƽ gÀAr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.97/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁA ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ ¤£ÀUÉãÀÄ vÀPÀ°Ã¥ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q¥ÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÁzsÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÀÄ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀaÑ G©âzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Á¬ÄPÀ vÀAzÉ G¸ÀªÀiÁ£À°è ¦ÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ¸Á: ªÀÄ£ÁåSÉý ¯Áj £ÀA PÉJ39-7160 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀAUÀæªÀÄ ©æÃqÀÓ £À¢AiÀÄ°è ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁåSÉý EvÀ¤UÉ JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÀtÂߣÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2011, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CqÉÃ¥Áà ¹¦¹ 962 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1551 E§âjUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-07-2011 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjÃavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ gÉÆÃr£À §¢UÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1551 E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV 0300 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjÃavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjÃavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀjÃavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ CªÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ gÀPÀÛ±ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÉA¥ÀÄ aÃn£À ¹ÃgÉ CªÀ¼À ªÉÄʧtÚ ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà CªÀ¼À JvÀÛgÀ 4’ 8” ªÉÄÊPÀlÄÖ vÀ¼Àî£É EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.113/2011, PÀ®A 279,337, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁA¥ÉèÃPÀì JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¹gÀ¥Àw »¥ÀàUÉð ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¨sÉÆøÀUÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.JA.ºÉZï-43/n-6907 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀÄr¹PÉÆA¸ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¸ÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀPÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.39/eÉ-5379 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀgÀÆl ¸ÉÊrUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À J©â¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.110/2011, 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ 40 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À eÁ|| ªÀqÀØgÀ ¸Á|| ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉÃ¼É ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉAqÀwUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ¨sÁªÀAzÉjUÉ UÉÆvÁÛV ¢£ÁAPÀ 26-07-2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ gÁwæ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/2011, 279.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð G: PÉ,J¸À,Dgï,n,¹ §¸Àì PÀAqÁPÀÖgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®âUÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĸÉÊn ºÀwÛgÀ UÀÄ®âUÁð PÀqɬÄAzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.-32/2278 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. rQ̪ÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-07-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 436 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ¥Áà ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÀ¼É aîUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ¥Áà ºÉUÉÎ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉUÉÎ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AQ£À°è ºÀalÖ aîUÀ¼À UÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀQUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aîUÀ¼ÀÄ, PÀqÀQ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁV®UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 80,000/- gÀÆ gÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÀ×® »ÃgɨÁ« ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï,L ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, DvÀ¤AzÀ MlÄÖ 32 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀÄ.J®. C.Q 1280=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á UÀAqÀ UÀÄAqÉgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EPÉAiÀÄÄ ªÉAPÀl ªÀiÁPÀuÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ¤ªÀiÁð vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ «zÀåªÁ£À vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ FvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ §AzÀ ªÀiÁr¢Ý £À£ÀUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj E¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «zÀåªÁ£À 2) zÉʪÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 3) ¢¥Á° zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÀgÉ®ègÀÆ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA J¦-28/gÀhÄqï-5518 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠩æ£À vÀAzÉ ¨Á®PÀȵÀÚ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: UÀļÀÄA, vÁ: ªÁ¬Ä, f¯Áè: ¸ÁvÁgÁ (JA.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-13/Dgï-2170 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À©âgÀ vÀAzÉ ªÀĪÀĺɧƧSÁ£À PÉÆgÀ§Ä ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ §¹ìUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÁUÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ªÉÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ zÀÆgÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-07-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Áà SÉÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀªÉÄðAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ, 2) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀvÁgÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ azÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) NAPÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà G¥Éà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 5) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ, 6) PÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, J®ègÀÄ ¸Á: ¯ÉPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.J. SÁzÀgÀ ¦.J¸À.L. (C.«.) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ±ÀgÀt¥Áà SÉÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÀzÀÝ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ , E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ 6525=00 gÀÆ¥Á¬Ä, 5 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ºÁUÀÄ 52 E¹äÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀA§¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà §ÄPÁÌ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆÃd£Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) EPÉAiÀÄÄ eÉÆd£Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV M¼ÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr agÁrzÁUÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ PÀÄgÀħ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Jj vÀUÀqsÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉÆAr vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ Dj¹ 108 CA§Ä¯É£Àì PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸Éj¹ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ 07:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉÖ D¥ÀgÉõÀ£À DVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è PÀµÀÖ EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè ªÀÄvÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ zÀÆgÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄuÁÚ ªÀÄZÀPÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ¹.JªÀiï.¹. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹. UÉÆÃzÁªÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ EzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 22-07-2011 gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ºÁUÀÄ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 120(©), 420, 441, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(4)(5) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ£Àß½î, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄZÀAzÀæ UÀAzÀUÉ ªÀQîgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2] ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉÆ£Áß ªÀQîgÀÄ, 3) ±À©ãgÀ C°Ã ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, 4) dA¥ÀgÀ C°Ã ¸Á: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ ¤Aw¢Ý £ÀqÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÆqÀÄ £À£Àß PÁj£À°è CAvÁ PÁj£À°è £ÀÆQ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 15 ©½ ºÁ¼É ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀPÁ®vÀ £ÁªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸À» ¥ÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV DvÀ£À D¹Û PÀ§½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä@dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˨ÁgÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ PÁè¹UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ gÉʯÉé CAqÀgÀ ©æqÀÓ ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ-38/4312 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ EPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£Àß UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ®è DvÀ¤UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ C£ÀÄߪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æêÀÄw ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀägÉ, 3) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ D±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ, 4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ J®ègÀÄ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¢£Á®Ä £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-07-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 220 PÉ.«. G¥ÀPÉÃAzÀæzÀ°è PÀAlæ®gÀÄ«UÉ bÀwÛ£À PÉ®¸À £ÀqÉ¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ G:ªÀiÁ£ÀådgÀ (UÀÄvÉÛzÁgÀ) Q.¦.n.¹.J¯ï ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ ¸Á: PÀ®PÀÄgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÆÖÃgÀQ¥ÀgÀ ¸ÀĤî, ¸ÉÊmï EAf¤AiÀÄgÀ fÃvÉAzÀæ J.E.E., ZÁ®PÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ PÀÆr §Ä¯ÉgÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.15 JªÀiï.2744 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ G¥ÀPÉÃAzÀæzÀ «zÀÄåvÀÛ ªÁºÁPÀ qÀæªÀiïAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆægÁzÀ 1) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¨sÀAUÀÄgÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ J¸ï.¹. ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀj§âgÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉ EAzÀ £ÀÆQ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä »AUÁ°¹zÁUÀ M§â DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. E£ÀÆߧâ DgÉÆæ NqÀ®Ä ºÉÆÃV vÉÃVΣÀ°è ©zÀÄÝgÀÄvÁÛ£É, ©zÀÝzÀjAzÀ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 ªÉÄÃ¯É DgÉÆægÁzÀ CPÀâgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: mÉA¥ÀÆ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉJ-23/J-2780 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CªÀÄPÉÆÃqÀ, vÁ: CxÀtÂ, f: ¨ÉüÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÉA¥ÀÆ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉJ-23/C-2780 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£À ¯Áj £ÀA. J¦-29/n-2602 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ mÉA¥ÀÆzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §ÄgÀÄwÛzÀÝ QèãÀgÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ¸Á: £ÁUÁ« ©.PÉ. vÁ: ¹A¢üV EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà EvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ SÁeÁ ©Ã UÀAqÀ ªÀi˯Á£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÉÆÃ¸É 1) ²æêÀÄw £ÀdRÄ£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ 2) ²æà ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ EªÀj§âgÀÆ ¢£ÁAPÀ 7-7-2011 gÀAzÀÄ UÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 1072011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¨sÀAUÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. ¸À¨ï ¥ÁªÀgÀ ºË¸ÀzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C®Ä«Ä¤AiÀÄA ªÉÊPÀzÀ qÀæªÀiï £ÀÆQ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛªÁUÀ ¥ÁªÀgÀ ºË¸À¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¸Á: UÀÄ®§UÁð, 2] E¸Áä¬Ä¯ï EvÉÛÃzÁÝgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ, 3] ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¸Á: UÀÄ®§UÁð EªÀgÉ®ègÀÆ agÁqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÄ NqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÉÊgÀÉ PÀ¢AiÀÄ®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ EªÀjUÉ RZÀw ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è eÁAw UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ©gÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 6 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ©gÁzÀgÀ, 2] £ÁUÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ZÀ£Àß«ÃgÉ, 3] vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ, 4] UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ©gÁzÀgÀ, 5] gÁd¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ MlA¨É, 6] PÀjªÀÄ vÀAzÉ gÀ¸ÀÄ®¸Á§ ªÀÄįÁè J®ègÀÆ ¸Á: eÁAw EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ dÆeÁlUÁgÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,250/- d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ̼ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ §¹gÉÆâ£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: OgÁzÀ EvÀ£À ªÉÆèÉÊ® CAUÀrAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ £Àl ¨ÉÆïïÖ vÉUÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÁªÁ PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ EArPÁ PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 550/- £ÉÃzÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀt¥Àw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-35/ºÉZï-7456 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 25/©-9665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ GªÀiÁ¥ÀÆgÉ ¸Á: PÉÆgÀ½î ¤®AUÁ ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀt¥ÀwUÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÀqÉ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¹ÃzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ O¯Áå£À¸Á§ aPÀÌ®ZÀAzÉ ¸Á: ¥ÀævÁð¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ eÉ-3807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¢Ã°Ã¥À ªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¯ÁUÀgÀ ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: aPÀ¥ÉÃl, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄgÀÄzÁégÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37/PÉ-412 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀĸÀt¥Àà ¸Á: aPÀ¥ÉÃl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀzÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAdÄPÁgÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ£À §® PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, §® PÀtÂÚUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® vÉÆqÉUÉ UÉgÉzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-07-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A 279, 338 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄqÉƼÀAiÀÄå ¸Áé«Ä zsÀ£ÀÆßgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÆüÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/06/2011 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀjAzÀ aPÀìvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ fïÁè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À PÁ«Ä¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Ád ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀi«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¢Ã°¥ÀgÉrØ vÀAzÉ FgÁgÉrØ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw- gÉrØ ¸Á E¯Áè¼À EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 56-F- 1297 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ ©æÃqÀÓUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £À »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÁæªÀtVj UÉÆøÁ¬Ä ¸Á E¯Áè¼À EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/07/11 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊ. d«ÄÃgÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¦;12-PÉ/0113 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA feÉ-1/©«-307 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£À qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 447, 427, 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/07/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀ DgÉÆæ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄĽî£À zsÀAn¤AzÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ªÉƼÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CAV »rzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄĶתÀiÁr PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAgÀhiÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 302 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÉÆÃgÀªÁ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ-PÉÆÃgÀªÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ£ÀPÀmÁÖ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀiÁ£ÀVj E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆîzÀ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆÃgÀªÁ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw PÉÆÃgÀªÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ºÀjvÀªÁzÀ ªÀÄAa¤AzÀ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ zsÀÈrüPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-07-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 498(J), 323, 324, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À¯Áä ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ªÁfÃzÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: U˽ªÁqÀ ¸ÉêÀAvÀ qÉà ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ C§ÄÝ® ªÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æw¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, ªÀÄĸÁÌ£À JA§ 4 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀµÀðzÀ gÉúÁ£À CAvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ DgÉÆæ UÀAqÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄgÀ¸ÀvÀ ¨ÉÃUÀA @ §ÄvÀÄ® UÀAqÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤AiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ«£À ¸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÁQÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: U˽ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ CAvÀ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ M¥ÀàzÀ PÁgÀt DgÉÆæ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ¢£Á PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ “ªÉÄÊ zÀƸÀgÁ ±Á¢ PÀgÀ¯ÉÃvÀÄ” CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÉgÉPÀÆ eÁ£Éì ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÁUÀÄ £ÁzÀ¤ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÉgÁ ªÀÄgÀzÀPÁ ¨ÁvÀ ¸ÀÆ£ï CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ºÀ©§Äâ¤ß¸Á, CtÚ ªÀĺÀäzÀ ªÉÆìģÀ, ºÁUÀÄ vÀªÀÄä D«ÄÃgÀ EªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® §AzÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ “vÉgÉ ªÀiÁ Qà WÀgÀPÀÆ eÁªÀ ¨ÉÆïÉvÉÆ £ÀÀ» eÁgÀ» ºÉÊ, vÉgÉ PÀÆ eÁ£ï ¸É ªÀiÁgÀPÉ, zÀĸÀgÁ ±Á¢ PÀgÀ¯ÉÃvÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ® §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÁzÀ¤ MwÛ »rzÁUÀ CvÉÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÃgÉPÀÆ ªÀiÁgÀ£É PÉðAiÉÄà vÀĪÀiÁgÁ ¨sÁ¬Ä PÉÆà §Ä¯ÁvÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, eÉÆgÁV QjazÀÀjAzÀ, CªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, CªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀîzÉ EzÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2011 gÀAzÀÄ PɸÀgï dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð EvÀ£À eÉÆvÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ n.«í.J¸ï. JPïì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/PÀÆå-9806 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£Á «£ÁAiÀÄPÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ xÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2011 gÀAzÀÄ 1600 jAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è §jzÀ ±Á» UÁqÀð£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄgÀÄ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ C¥ÀzÁgÀ ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-2011 gÀAzÀÄ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖ ºÀ¼ÉAiÀÄ fãÀ ²mï (vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ), ¹Öî Væîì, ræªÀÄägïUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÁdĪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÁ¸ÁÛ¤£À jf¸ÀÖgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV F PɼÀPÀAqÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ d£ÀªÀj 26 gÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 08-07-2011 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ DVgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. PÀ¼ÀĪÀÅ DzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ 1) fãÀ²Ãl (vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ) 95 ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄÝ C.Q. 19000=00, 2) ¹Öî Væîì C.Q. 6000=00 rªÀÄägÀ 10 (JJªÀĦ) 12 C.Q. 4800=00, 3) rªÀÄägÀ 20 (JJªÀĦ) 12 C.Q. 7200=00, »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 37000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ (1) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ UÁAiÀħuÁÚ ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀ (2) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ PÀ£ÀßgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÁZÀªÀiÁå£À (3) gÁd±ÉÃRgÀ ¹Ã¤AiÀÄgÀ J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£À & ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgÀ ¸ÀzÀj F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EªÀgÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉñÀðPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌçw E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-07-2011

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2011 gÀAzÀÄ ºÀvÀÛUÁð UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆægÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¥Án¯ï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: avÀÛPÉÆÃmÁ 2) ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀvÀÛUÁð EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 200 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥ÀªÀiÁä UÀAqÀ zÉëzÁ¸ï ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀÄ ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï CªÀgÀzÉÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁd¥Áà ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï EªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀè®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JAr jAiÀiÁd vÀAzsÉ JAr EªÀiÁªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: EzÀUÁ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: J£ÀUÀÄAzÁ, 2] C£ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ gÉrØ ¸Á: ¸ÁAUÀ« EªÀjUÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉ¢¢Ýj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-07-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: §®ÆègÀ, ¸ÀzÀå; PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁA¢üUÀAeï ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-38/PÉ-3728 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §®ÆègÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ ªÀĺÁzÉêÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ »rvÀ vÀ¦à ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ«zÀÝjAzÀ GªÀÄPÁAvÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆj£À UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-07-2011 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/2011 gÀAzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ, 2)¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®QëöäÃt Qæ±ÀÑ£À, 3) NAPÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ PÀÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è 25,000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ HAUÀÄgÀ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÆt¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÀªÀiÁð vÁAqÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr UÀªÀiÁð vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÀUÁð ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-301 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ CmÉÆà mÁæ° £ÀA PÉJ-38/2632 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉÆPÀgÀgÁuÉ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: r.J.Dgï ¥ÉÆ°Ã¸ï ©ÃzÀgÀ, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: «ÄÃgÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ CªÀgÀ ªÉÊ£À±Á¦UÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¨Ál® ¸ÁgÁ¬Ä Rjâ ªÀiÁr eÉÆvÉUÉ ¤Ãj£À ¥ÁQl PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CAUÀrAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÊ£ï ±Á¥ï G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀtPÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CA¢zÀPÉÌ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ £ÀqÉzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉý ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/07/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀļÀZÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ PÉøÀgÀ dUÀ¼ÀUÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁåQì PÁå©£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JA.ºÉZÀ-06/¹-5816 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É §® UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-07-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 409 L¦¹ :-
¢:16/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ G¥ÁgÀ G: ¥Áæ.PÀÈ.¥À.¸À. ¨ÁåAPÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ. DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¢:02/06/2011 jAzÀ 23/06/2011 gÀ ªÀgÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀĺÁgÀeÁV ¦.PÉ.¦.J¸À.zÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 98,283/- gÀÆ zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àqɹ PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/11 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁºÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ ¹vÉÆÃ¼É ªÀAiÀĸÀì 35 G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : JPÀ¯Á¸À¥ÀÄgÀªÁr ¸ÀzÀå : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨Á°Ì EªÀgÀ UÀÄr¹°UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ E§âjUÉ ¤ªÀÄUÉ E°è AiÀiÁgÀÄ eÁUÀ PÉÆnÖzÁÝgÉ EgÀ°PÉÌ EzÀÄ J£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À eÁUÀ EzÉ CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2011 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ²æêÀÄw ±ÁºÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ ¹vÉÆÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÁxÀ ¹vÉÆÃ¼É E§âgÀÄ ¸Á : JPÀ¯Á¸À¥ÀÄgÀªÁr ¸ÀzÀå : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð eÁ : ®A¨Át ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ CtÚ gÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 17/07/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2011 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/7/2011 gÀAzÀÄ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨Ál® ±ÉgÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 1905 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ PÁl£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr 1935 UÀAmÉUÉ ºÀoÁvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÁl£ÀzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ½gÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ 180 JªÀiï.J¯ï £À 48 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ Q. 1920/- gÀÆ EzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


July 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17/07/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ 28 ªÀµÀð CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ, ªÀÄĹèA ¸Á: PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ PÉÊ¥sÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ QgÁt CAUÀrUÉÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38eÉ5621 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzÀ PÉÊ¥sÀ CºÀäzÀ EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀĺÀäzÀ PÉÊ¥sÀ CºÀäzÀ EªÀ£À vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À »ªÀÄärUÀ½UÉ, ¸ÉÆAlzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2011, PÀ®A 143,147,302,304(©),201,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩. PÉ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd ¸Á|| ¨ÉvÉèúÀªÀiï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦævÁ Då¤ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA¥ÀvÀgÁd EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁ±Áé¸ÀA¢Ã¥À EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¢£ÁAPÀ 18-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ. £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ, ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ°è 10 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀ®Ä M¦àzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä ¨ÉÊPï ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 09-05-2011 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÊPï PÉÆÃr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ E£ÀÆß 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ vÀAzÀÄ PÉÆÃqÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ PÀĸÀĪÀiÁ, ¸ÀƸÁ£ï, PÉƪÀįÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV ¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3:30 UÀAmÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E¯Áè JAzÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ w½¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ, £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ w½¹zÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JqÀ Q«AiÀÄÄ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀwÛ£À PɼÀUÀqÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ±Áé¸À £Á¼ÀzÀ ªÀÄÆ¼É vÀUÀÄÎ ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ d£À £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆý ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß E®èzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2011, PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: ºÉqÀUÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) FvÀ¤UÉ DgÉÆæ 1) ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè. 2) GªÀÄgÀ¸Á§ vÀAzÉ SÁf¸Á§ ªÀÄįÁè E§âgÀÆ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.103/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 16/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁºÀß 3:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄrªÁ¼À 25 ªÀµÀð ¸Á: PÀtf vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ aAZÉÆÃ¼É ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J39 ºÉZï.6082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¨Á宺À½î PÀqɬÄAzÀ PÀtf UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä CªÀÄgÀ£ÁvÀ E§âgÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. ªÉÄðAzÀ ©¢ÝgÀÄvÉÛªÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 39 ºÉZï. 6082 EgÀÄvÀÛzÉ. C°èAiÉÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CªÀÄgÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj CªÀÄgÀ£ÁxÀ w½¹zÉ£ÀAzÀgÉ £ÀªÀÄÆägÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ¤UÉ ©lÄÖ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 ºÉZï. 6082 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E£ÀvÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ PÀtf ²ªÁgÀzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå PÁ¯É¨ÉÊgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2011, PÀ®A 323,504,427,448,506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 16/07/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï 21 ªÀµÀð QgÁuÁ CAUÀr ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀ¢Ã¥À vÀAzÉ gÀtfÃvÀ J¸ï.¹. zÀ°vÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ UÉÆêÁ UÀÄlPÁ vÉÃUÀzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆArzÀ£ÀÄ EzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄlPÁzÀ ºÀt PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£ÀßUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ CwPÀæªÉÄÃt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ ¸Àa£À vÀAzÉ gÉhÄgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CªÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ-£ÉÊnAUÀ® ±Á¯ÉUÉ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/3199 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺɧƧ RÄgÉò ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ªÉÄʯÉÆÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-0080 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄPÀÆâ® C° ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀzÀ°è CfªÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀÄPÉÆäâݣÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄʯÉÆÃgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ-UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀݪÀgÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ CfªÉÆâݣÀ EªÀjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 318, 201, 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà mÉÆuÉÚ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀÄzsÁPÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥sÀÄ°£À PɼÀUÉqÉ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁtvÀ£À DVzÀ £ÀAvÀgÀ 1-2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀÄwÛUÉ MwÛ ¸Á¬Ä¹, MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ aA¢AiÀÄ°è ¸ÀÄwÛ PÀĹ£À ªÀÄÈvÀ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¥sÀÄ°£À PɼÀUÉ vÀAzÀÄ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 15, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-07-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 279 L¦¹ 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/72011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G : ¯Áj Qè£ÀgÀ ¸Á: CµÀÆÖgÀ vÁ: f: £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA.¹f-04/J¥sï©-5794 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ DVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ZÀAZÀ®¹AUÀ vÀAzÉ UÀįÁ§¹AUï ¸Á: £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁUÀ¥ÀÆgÀzÀ°è PÉÆüÀ¹ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆüÀ¹ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár ªÀUÉÊgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ JzÀÄj£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÁ¤VgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆÃgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¨ÉA¨Áæ gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀiÁtÂPÀ ºÉƼÀUÉ gÀªÀgÀ PÉÆnÖUÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À²Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀȵÁÚ vÀAzÉ £ÁUÉÆAqÁ ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©)
JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀvÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ ºÀt 2820/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: §rUÉvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ©Ãr vÀgÀ®Ä ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä ¥Ánïï gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ 1) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ 55 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: §rUÉvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©). 2) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ºÀjAiÀÄÄ«PÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉƼÀPÀ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÀ¯Á¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹.(zÀ°vÀ) G: ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á; PÀıÁ® £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ CdÄð£À zÀ¯Á¯É ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹.(zÀ°vÀ) G : «zsÁåyð ¸Á; PÀıÁ® £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄjUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀĪÁUÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀr¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 25 CªÀÄìð CPïÖ 1959 CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ ; 14/07/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â vÀ£Àß ¨ÁåV£À°è MAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯ÁjUÀ½UÉ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦¸ÀÆÛ¯ï£ÀÄß ªÀiÁgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¨Á¼ÀĸÁºÉç vÀAzÉ ¨ÁºÀÄ ¸ÁºÉç PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ : 27 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÉ®àgï PÉ®¸À ¸Á: PÀÄqÀÄUÀÄ£ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå CPÀ̪ÀĺÁzÉë £ÀUÀgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ PÀAnæ ¦¸ÉÆÛïï C.Q. 10.000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ²æêÀÄAUÀ¯É ªÀAiÀÄ : 42 ªÀµÀð G: ²ÃPÀëPÀgÀÄ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ f : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ DPÁ±À @ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ ²æêÀÄAUÀ¯Éà ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀiÁzÀj ªÀ¸Àw ±Á¯É §UÀzÀ® vÁ: ©ÃzÀgÀ £À°è 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è 2011 £Éà ¸Á°£À°è ±Á¯Á DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 26/06/2011 gÀAzÀÄ C°èAiÀÄ «zÁåyð¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è E¯Áè JA§ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 498 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁæAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ªÁr ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¸ÀĨsÁ±À gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ «PÁæAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁB ¨sÀªÁ¤UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ DgÉƦ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ªÀVÎ ªÀAiÀÄ : 28ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §UÀzÀ¯ï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2011 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀÄzÁ¸ï ¨ÉÆÃrAðUï vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ ¤¹©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉƪÀÄäzï ±À¦üÃgï ªÀAiÀÄ : 44 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 7,935/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁ£ÀĪɯï vÀAzÉ zÉëzÁ¸À gÁZÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: PÁ£À£À PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/JZï-8192 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀj ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-3258 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-3259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£À EªÀgÀ vɯÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-07-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Á±ÁSÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÁßSÁ£À ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: a®èVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÁgÀÆSï EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ EªÀiÁæ£À ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¯ÉÊPÀ ¥ÀmÉïï EvÀ¤UÉ ¥sÁgÀÆPÀ EvÀ£À eÉé¤AzÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ºÀt KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ EªÀiÁæ£À EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¨sÀÄlÄÖ ¥ÀmÉïï, bÉÆÃl£ï ¥ÀmÉî, ªÉÆÃd£ï ¥ÀmÉî EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ §vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, §® PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÀAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¥sÁgÀÆPÀ EvÀ¤UÉ ¨sÀÄlÄÖ ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 341, 355, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 134 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §¸ÀÄì vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ §gÀÆgÉ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ©AzÀÄ mÉîgÀ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÁUÀÄ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¥Áèl £ÀA 50 gÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E°èAzÀ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ®ÄèvÉÛ£ÉAzÀÄ §ÆlÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ±Àlð »rzÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ 12 vÁ¹£À°è eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-7-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C. zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¯ÁÝzÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ CAPÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,190=00 gÀÆ, 2) 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3) 5 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ gÀvÀ£À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÀtÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ®ªÁr EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ²æêÀÄw C£ÀĸÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁUÀägÉ ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ «µÀÄÚ EvÀ¤UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À £ÀA: J¦-22/«-7905 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw C£ÀıÀAiÀiÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C£ÀĸÀAiÀiÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ «µÀÄÚ EvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.