July 5, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-07-2011
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 04/07/2011 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀĪÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð, G:PÀÆ°PÉ®¸À, 19 ªÀµÀð. eÁ : PÉƽ, ¸Á: »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 13 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ 39 J.AiÀÄÄ-1414 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ©¬ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ EAr¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ Peaje ªÀAiÀÄ:46 ªÀµÀð G:PÁé°Ã¸À PÁgÀ £ÀA J¦-09, J.AiÀÄÄ-1414 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ vÁ:¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CmÉÆà »A§¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CmÉÆ ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CzÀgÀ°è EzÀÝ 14 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁvzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/07/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉ«AzÀæ J¸ÉUÀgÀ 30 ªÀµÀð, ºÁgÀªÉƤAiÀÄA j¥ÉÃj PÉ®¸À, ¸Á: zÀAqÉÆÃw vÁ avÁÛ¥ÀÄgÀ. F¯Éè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd ªÀAiÀÄ : 6 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥ÁzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÁåUÉÆà CmÉÆà £ÀA. PÉJ38 2526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄUÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è, ªÉƼÀPÁ°UÉ, ¨É£Àß°è JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ PÀvÀÛj¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ zÀÆzÀªÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl ©ÃzÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¢Ã¥À ¸ÀºÀUÀ® vÀAzÉ UÀÄgÀÄ«ÄÃvÀ ¸ÀºÀUÀ® ªÀAiÀÄ 33 ¸Á: ±Á¥À £ÀA 4 gÉrAiÀÄAl ¥Áèd JA.f gÀ¸ÀÛ ¥ÀÄuÉ(JA.J¸ï) 2] UÀÄgÀÄ«ÄÃvÀ ¹AUÀ ¸ÀºÀUÀ® vÀAzÉ ¢Ã¥À ¸ÀºÀUÀ® ªÀAiÀÄ: 55 ¸Á : ±Á¥À £ÀA 4 gÉrAiÀÄAl ¥Áèd JA.f gÀ¸ÀÛ ¥ÀÄuÉ(JA.J¸ï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04-07-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ PÀAoÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw 65 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ¸ÀAUÉƼÀV. EªÀgÀ HgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ZÉ£À¸ÉÃnÖ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38 PÉ. 4026 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ vÀgÀavÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 142/2011 PÀ®A 78 ( 3) PÉ ¦ DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 04/07/2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì J¸ï©L ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ eÁåAvÉ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 710=00 gÀÆ¥Á¬Ä 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ n.«.J¸À. 50 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀLPÀ® £ÀA : PÉJ-39-ºÉZÀ-4417 C.Q 10,000=0 EªÀ¼ÀUÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/07/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠻ÃgÁ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÁA¢ü ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 JZÀ-2511 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/07/2011 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ E½eÁj£À°è DgÉÆæ D¥sÀgÉÆâÝãÀ vÀAzÉ PÀ¤ßSÁ£ï ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: PÀAmÉãÀgÀ ºÁ¥sï ¨Ár ¯Áj £ÀA DgïeÉ: 02 fJ: 5603 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: C¯ÁégÀ ºÀwÛgÀ £ÁqÀPÁ UÁæªÀÄ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ºÁ¥sï ¨Ár ¯Áj £ÀA DgïeÉ: 02, fJ:5603 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ªÀÄzsÀå zsÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ü D±ÀgÀ¥sÀ SÁ£À vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À SÁ£À 32 ªÀµÀð PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA DgïeÉ:02 fJ: 5603 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ PÉ®¸À PÀPÁæ° UÁæªÀÄ vÀºÀ²Ã® gÁªÀÄUÀqsÀ f¯Éè C¯Áégï gÁd¸ÁÛ£À gÁdå. EªÀjUÉ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÁÛAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, JqÀUÁ® gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.