July 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-07-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Áà SÉÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀªÉÄðAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ, 2) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀvÁgÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ azÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) NAPÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà G¥Éà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 5) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ, 6) PÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, J®ègÀÄ ¸Á: ¯ÉPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.J. SÁzÀgÀ ¦.J¸À.L. (C.«.) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ±ÀgÀt¥Áà SÉÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÀzÀÝ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ , E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ 6525=00 gÀÆ¥Á¬Ä, 5 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ºÁUÀÄ 52 E¹äÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀA§¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà §ÄPÁÌ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆÃd£Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) EPÉAiÀÄÄ eÉÆd£Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV M¼ÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr agÁrzÁUÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ PÀÄgÀħ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Jj vÀUÀqsÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉÆAr vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ Dj¹ 108 CA§Ä¯É£Àì PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸Éj¹ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ 07:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉÖ D¥ÀgÉõÀ£À DVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è PÀµÀÖ EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè ªÀÄvÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ zÀÆgÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.