July 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-07-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: §®ÆègÀ, ¸ÀzÀå; PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁA¢üUÀAeï ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-38/PÉ-3728 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §®ÆègÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ ªÀĺÁzÉêÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ »rvÀ vÀ¦à ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ«zÀÝjAzÀ GªÀÄPÁAvÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆj£À UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-07-2011 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/2011 gÀAzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ, 2)¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®QëöäÃt Qæ±ÀÑ£À, 3) NAPÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ PÀÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è 25,000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ HAUÀÄgÀ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÆt¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÀªÀiÁð vÁAqÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr UÀªÀiÁð vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÀUÁð ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-301 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ CmÉÆà mÁæ° £ÀA PÉJ-38/2632 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉÆPÀgÀgÁuÉ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: r.J.Dgï ¥ÉÆ°Ã¸ï ©ÃzÀgÀ, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: «ÄÃgÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ CªÀgÀ ªÉÊ£À±Á¦UÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¨Ál® ¸ÁgÁ¬Ä Rjâ ªÀiÁr eÉÆvÉUÉ ¤Ãj£À ¥ÁQl PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CAUÀrAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÊ£ï ±Á¥ï G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀtPÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CA¢zÀPÉÌ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ £ÀqÉzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉý ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/07/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀļÀZÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ PÉøÀgÀ dUÀ¼ÀUÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁåQì PÁå©£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JA.ºÉZÀ-06/¹-5816 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É §® UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.