July 15, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-07-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 279 L¦¹ 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/72011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G : ¯Áj Qè£ÀgÀ ¸Á: CµÀÆÖgÀ vÁ: f: £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA.¹f-04/J¥sï©-5794 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ DVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ZÀAZÀ®¹AUÀ vÀAzÉ UÀįÁ§¹AUï ¸Á: £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁUÀ¥ÀÆgÀzÀ°è PÉÆüÀ¹ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆüÀ¹ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár ªÀUÉÊgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ JzÀÄj£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÁ¤VgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆÃgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¨ÉA¨Áæ gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀiÁtÂPÀ ºÉƼÀUÉ gÀªÀgÀ PÉÆnÖUÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À²Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀȵÁÚ vÀAzÉ £ÁUÉÆAqÁ ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©)
JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀvÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ ºÀt 2820/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: §rUÉvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ©Ãr vÀgÀ®Ä ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä ¥Ánïï gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ 1) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ 55 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: §rUÉvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©). 2) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ºÀjAiÀÄÄ«PÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉƼÀPÀ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÀ¯Á¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹.(zÀ°vÀ) G: ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á; PÀıÁ® £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ CdÄð£À zÀ¯Á¯É ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹.(zÀ°vÀ) G : «zsÁåyð ¸Á; PÀıÁ® £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄjUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀĪÁUÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀr¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 25 CªÀÄìð CPïÖ 1959 CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ ; 14/07/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â vÀ£Àß ¨ÁåV£À°è MAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯ÁjUÀ½UÉ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦¸ÀÆÛ¯ï£ÀÄß ªÀiÁgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¨Á¼ÀĸÁºÉç vÀAzÉ ¨ÁºÀÄ ¸ÁºÉç PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ : 27 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÉ®àgï PÉ®¸À ¸Á: PÀÄqÀÄUÀÄ£ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå CPÀ̪ÀĺÁzÉë £ÀUÀgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ PÀAnæ ¦¸ÉÆÛïï C.Q. 10.000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ²æêÀÄAUÀ¯É ªÀAiÀÄ : 42 ªÀµÀð G: ²ÃPÀëPÀgÀÄ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ f : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ DPÁ±À @ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ ²æêÀÄAUÀ¯Éà ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀiÁzÀj ªÀ¸Àw ±Á¯É §UÀzÀ® vÁ: ©ÃzÀgÀ £À°è 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è 2011 £Éà ¸Á°£À°è ±Á¯Á DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 26/06/2011 gÀAzÀÄ C°èAiÀÄ «zÁåyð¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è E¯Áè JA§ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 498 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁæAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ªÁr ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¸ÀĨsÁ±À gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ «PÁæAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁB ¨sÀªÁ¤UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ DgÉƦ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ªÀVÎ ªÀAiÀÄ : 28ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §UÀzÀ¯ï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2011 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀÄzÁ¸ï ¨ÉÆÃrAðUï vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ ¤¹©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉƪÀÄäzï ±À¦üÃgï ªÀAiÀÄ : 44 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 7,935/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.