July 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-07-2011

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2011 gÀAzÀÄ ºÀvÀÛUÁð UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆægÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¥Án¯ï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: avÀÛPÉÆÃmÁ 2) ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀvÀÛUÁð EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 200 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥ÀªÀiÁä UÀAqÀ zÉëzÁ¸ï ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀÄ ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï CªÀgÀzÉÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁd¥Áà ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï EªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀè®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JAr jAiÀiÁd vÀAzsÉ JAr EªÀiÁªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: EzÀUÁ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: J£ÀUÀÄAzÁ, 2] C£ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ gÉrØ ¸Á: ¸ÁAUÀ« EªÀjUÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉ¢¢Ýj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.