July 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-07-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 65 ªÀµÀ𠤪ÀÈvÀ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À Qæ±ÀÑ£À ¸Á: PÉƼÁgÀ (PÉ). vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPÀì PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CmÉÆÃzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ±ÀªÀiÁð ¹éÃlì ºË¸À PÀqɬÄAzÀ M§â DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ PÁé°Ã¸À PÁgÀ £ÀA. PÉJ38/f0347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©½¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®ªÉƼÀPÁ® J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.62/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉAzÀgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨ÉÆ« ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ; ºÉ¼ÀªÉ G; «Ä£À ªÀiÁgÁl ¸Á; OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ «Ä£À ªÀiÁgÁl ªÀiÁr vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ £ÀA. J¦-10/eÉ 3517 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁUÀ OgÁzÀ ¥ÀlÚzÀ PÉ.f.© ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¸Á; SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ vÁ; OgÁzÀ (©) ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ;38/ eÉ/ 4569 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ® ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.123/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ¨ÉƼÀUÉÊ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀݼÀÄ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁtÂAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä J¯Áè PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉAlgÀ¸ÀÜjUÉ PÉüÀ®Ä E°èUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2011, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C²é£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ §PÀ̪ÀiÁä EªÀgÀÄ vÀĪÀÄPÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà£ÁzÀ DgÉÆæ 1) ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà zÀAqÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: vÀÄAPÀÄAmÁ vÁ: aAZÉÆýî 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ vÀ¥ÀàuÁÚ ¹gÀUÁ£ÉÆÃgÀ ¸Á: §UÀzÀ¯ï vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 5000/ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. D¢ªÀ¸À dAiÀIJæà EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀĪÀÄPÀÄAmÁPÉÌ §gÀ®Ä w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀĪÀÄPÀÄAmÁPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÉæêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢°Ã¥À E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÀtåzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¥ÉÆÃjUÉ J£ÁgÁ ºÉý §A§Ä¹Û CAzÀÄ CªÀj§âgÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É JgÀzÀÆ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ©lÄÖ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ EqÀ¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2011, PÀ®A 323, 324, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/2011 gÀAzÀÄ 0640 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 30 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉÆPÀgÁuÁ(©) ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ CdÄð£À E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÄÖªÀ PɸÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÉÃw »rAiÀÄ®Ä ºÉÆV vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Áà ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÄgÀ (¦) EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ E§âgÀÄ KPÉ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀÆr ºÉÆÃV¢Ýj. JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©ÃzÀÝ MAzÀÄ PÀj PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄĶ֪ÀiÁr UÀmÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä ºÁUÀÆ CuÁÚ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ E§âgÀÆ dUÀ¼À ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ aQ¸Éì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2011, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/11 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ JPÉ̽ gÀªÀgÀ ºÉÆl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉƦ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ªÀAiÀÄ 25, PÀÄgÀħ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉ¢¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉƦvÀ£ÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÀªÀ£É C¯Éè ºÉÆÃl¯ïzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ UÁè¸À ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ºÁUÀÆ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2011, PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/11 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: ¨sÉÆë G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Éå ¸Á: d£ÀªÀqÁ EªÀgÀÄ vÀÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¤Ãj£À PÉÆgÀvÉ EzÀÄÝ d£ÀgÀÄ ¤ÃjUÁV ¥ÀgÀzÁqÀÄwÛzÁÝgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¹ CAvÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëjUÉ PÉýzÁUÀ EzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¤Ãj£À §UÉÎ ¥Àæ±Éß PÉýzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀëjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ DgÉÆæ ¦.r.N ªÀÄAUÀ¯Á vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N ¸Á: aPÀ¥ÉÃmï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦rN gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV WÁ¹UÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤Ãr®Ä vÀqÀªÁVgÀvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.89/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀÄ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±ÁßxÀ ºÀtªÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ºÉÆmɯï PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 39 ºÉZï. 7509 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/07/11 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ZÀªÁít 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ®A¨ÁqÁ ¸Á: ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ vÁ: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ CªÀ£À »AzÉ gÀ« ¸Á: ºÁ®ºÀ½î vÁAqÁ E§âgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ ¸Á¨ÁzÀUÉ ¹ªÉÄAl vÀgÀ®Ä ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.38PÉ.4300 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è wgÀĪÀÅ£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì ºÀvÉÆÃmÉAiÀÄ°è EnÖ PÉƼÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ gÀ«UÉ §®PÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸Àì ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.