July 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ ¸Àa£À vÀAzÉ gÉhÄgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CªÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ-£ÉÊnAUÀ® ±Á¯ÉUÉ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/3199 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺɧƧ RÄgÉò ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ªÉÄʯÉÆÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-0080 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄPÀÆâ® C° ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀzÀ°è CfªÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀÄPÉÆäâݣÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄʯÉÆÃgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ-UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀݪÀgÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ CfªÉÆâݣÀ EªÀjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 318, 201, 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà mÉÆuÉÚ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀÄzsÁPÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥sÀÄ°£À PɼÀUÉqÉ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁtvÀ£À DVzÀ £ÀAvÀgÀ 1-2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀÄwÛUÉ MwÛ ¸Á¬Ä¹, MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ aA¢AiÀÄ°è ¸ÀÄwÛ PÀĹ£À ªÀÄÈvÀ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¥sÀÄ°£À PɼÀUÉ vÀAzÀÄ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.