July 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-07-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-07-2011
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/07/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀ¼À 1) ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ zsÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) eÉÆåw E§âgÀÄ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 399, 402 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄgÀ¨sÁUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ ºÁQ ¤AwzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è E§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ G½zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ 2) DPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨sÁ«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw J¸ï,¹, ºÀjd£À, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 3) gÁºÀÄ® vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, ¸Á: gÉÃPÀļÀV vÁ: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà zÁªÀtUÉgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÉÄÃt¹£À SÁgÀzÀ ¥ÀÄr 2) MAzÀÄ 22 Cr GzÀÝzÀ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀÎ 3) MAzÀÄ 9 1/2 EAZÀ GzÀÝzÀ PÀ©âtzÀ ZÁPÀÄ 4) MAzÀÄ 12 1/2 EAZÀ GzÀÝzÀ ZÁPÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 143, 148, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÁÛgÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 26 ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 1]ªÀÄÆ©£À @ nAPÀÄ 2] C¸ÀèA ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±Á ºÁUÀÆ 7-8 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ C£ÀégÀ SÁ£À EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JAr C¸ÁèA vÀAzÉ PÉʸÀgÀ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ : 18 ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ EªÀgÀ qÉæöʪÀgïUÉ DgÉÆæ 1] C£ÀégÀ SÁ£À 2] CPÀÛgÀ SÁ£À 3] ¸ÉÊ¥sÉÆâݣÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 J¯ÁègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¨ÁRgÀC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 45 ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ ©¸Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: ªÀĤAiÀÄgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀA¢ ¹¯ÉAqÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ vÀUÀqÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Jj ©zÀÄÝzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ©¸Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: ªÀĤAiÀÄgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÀUÀÎ CxÀªÁ JuÉ MzÀV¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 447, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ©gÁzÀgÀæ ªÀAiÀÄ: 73 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¤ªÀÈvÀ ¦.L ¸Á: CPÀÌ ªÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîªÀÅ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 287 £ÉÃzÀgÀ°è 25 JPÀÌgÉ 2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÀqÀAvÉ ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ °TvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆîzÀ°è CwÛ PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆîPÉÌ ºÁQzÀ £Á®ÄÌ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ ¹ªÉÄÃAl PÀA§UÀ£ÀÄß GzÉñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200/- gÀÆ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26, 27/07/2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAzÀÄPÀ£À°èzÀÝ 2 UÁæA. N¯É 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ, ¨É½îAiÀÄ PÀqÀUÀ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 2 UÁæA, 1 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 5 UÁæA. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 15,500/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. ¸ÉÃj MlÄÖ 20,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át G: «zsÁåyð ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26, 27/07/2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ C¯Áäj MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÉPÉèøï, 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ »ÃUÉ MlÄÖ 20,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 143,147,435,504 ,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ 38 JA 1879 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ®V PÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÆ©£À ºÁUÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ C Q 10000=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ EArPÁ PÁj£À°è Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è. CAvÀ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 120(©),415,416,420, 463,464 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 PÀ®A 192 (J) :-
¢£ÁAPÀ 06-11-2004 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ alÖ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë ²æà CºÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ CA§gÀįÁè ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁðzÀ²ÃAiÀiÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÄgÉÆûvÀ gÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 300 301, ªÀÄvÀÄÛ 302 gÀ°è MAzÀÄ JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«Ä MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr QæAiÀÄnªÀ JdÄåPÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁjmɧ¯ï læ¸ÀÖ (j) gÀªÀgÀÄ eÁÕ£À¨sÁgÀw ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï PÀlÖqÀ PÀnÖ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ²¸Éð vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â®UÉÃgÀ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ C¥Àja ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Àà£À §® ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ §® PÀuÉÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ §ÄgÀÄUÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ QÚµÀÚ¥Áá EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀå¢üPÁjgÀªÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ PÁqÀªÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁå÷íºÀßzÀ 2-20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.