July 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁ£ÀĪɯï vÀAzÉ zÉëzÁ¸À gÁZÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: PÁ£À£À PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/JZï-8192 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀj ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-3258 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-3259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£À EªÀgÀ vɯÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-07-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Á±ÁSÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÁßSÁ£À ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: a®èVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÁgÀÆSï EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ EªÀiÁæ£À ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¯ÉÊPÀ ¥ÀmÉïï EvÀ¤UÉ ¥sÁgÀÆPÀ EvÀ£À eÉé¤AzÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ºÀt KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ EªÀiÁæ£À EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¨sÀÄlÄÖ ¥ÀmÉïï, bÉÆÃl£ï ¥ÀmÉî, ªÉÆÃd£ï ¥ÀmÉî EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ §vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, §® PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÀAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¥sÁgÀÆPÀ EvÀ¤UÉ ¨sÀÄlÄÖ ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 341, 355, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 134 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §¸ÀÄì vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ §gÀÆgÉ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ©AzÀÄ mÉîgÀ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÁUÀÄ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¥Áèl £ÀA 50 gÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E°èAzÀ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ®ÄèvÉÛ£ÉAzÀÄ §ÆlÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ±Àlð »rzÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ 12 vÁ¹£À°è eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-7-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C. zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¯ÁÝzÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ CAPÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,190=00 gÀÆ, 2) 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3) 5 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ gÀvÀ£À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÀtÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ®ªÁr EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ²æêÀÄw C£ÀĸÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁUÀägÉ ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ «µÀÄÚ EvÀ¤UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À £ÀA: J¦-22/«-7905 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw C£ÀıÀAiÀiÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C£ÀĸÀAiÀiÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ «µÀÄÚ EvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.