July 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17/07/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ 28 ªÀµÀð CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ, ªÀÄĹèA ¸Á: PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ PÉÊ¥sÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ QgÁt CAUÀrUÉÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38eÉ5621 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzÀ PÉÊ¥sÀ CºÀäzÀ EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀĺÀäzÀ PÉÊ¥sÀ CºÀäzÀ EªÀ£À vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À »ªÀÄärUÀ½UÉ, ¸ÉÆAlzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2011, PÀ®A 143,147,302,304(©),201,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩. PÉ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd ¸Á|| ¨ÉvÉèúÀªÀiï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦævÁ Då¤ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA¥ÀvÀgÁd EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁ±Áé¸ÀA¢Ã¥À EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¢£ÁAPÀ 18-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ. £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ, ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ°è 10 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀ®Ä M¦àzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä ¨ÉÊPï ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 09-05-2011 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÊPï PÉÆÃr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ E£ÀÆß 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ vÀAzÀÄ PÉÆÃqÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ PÀĸÀĪÀiÁ, ¸ÀƸÁ£ï, PÉƪÀįÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV ¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3:30 UÀAmÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E¯Áè JAzÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ w½¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ, £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ w½¹zÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JqÀ Q«AiÀÄÄ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀwÛ£À PɼÀUÀqÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ±Áé¸À £Á¼ÀzÀ ªÀÄÆ¼É vÀUÀÄÎ ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ d£À £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆý ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß E®èzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2011, PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: ºÉqÀUÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) FvÀ¤UÉ DgÉÆæ 1) ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè. 2) GªÀÄgÀ¸Á§ vÀAzÉ SÁf¸Á§ ªÀÄįÁè E§âgÀÆ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.103/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 16/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁºÀß 3:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄrªÁ¼À 25 ªÀµÀð ¸Á: PÀtf vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ aAZÉÆÃ¼É ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J39 ºÉZï.6082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¨Á宺À½î PÀqɬÄAzÀ PÀtf UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä CªÀÄgÀ£ÁvÀ E§âgÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. ªÉÄðAzÀ ©¢ÝgÀÄvÉÛªÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 39 ºÉZï. 6082 EgÀÄvÀÛzÉ. C°èAiÉÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CªÀÄgÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj CªÀÄgÀ£ÁxÀ w½¹zÉ£ÀAzÀgÉ £ÀªÀÄÆägÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ¤UÉ ©lÄÖ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 ºÉZï. 6082 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E£ÀvÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ PÀtf ²ªÁgÀzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå PÁ¯É¨ÉÊgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2011, PÀ®A 323,504,427,448,506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 16/07/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï 21 ªÀµÀð QgÁuÁ CAUÀr ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀ¢Ã¥À vÀAzÉ gÀtfÃvÀ J¸ï.¹. zÀ°vÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ UÉÆêÁ UÀÄlPÁ vÉÃUÀzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆArzÀ£ÀÄ EzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄlPÁzÀ ºÀt PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£ÀßUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ CwPÀæªÉÄÃt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.