July 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-07-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 409 L¦¹ :-
¢:16/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ G¥ÁgÀ G: ¥Áæ.PÀÈ.¥À.¸À. ¨ÁåAPÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ. DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¢:02/06/2011 jAzÀ 23/06/2011 gÀ ªÀgÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀĺÁgÀeÁV ¦.PÉ.¦.J¸À.zÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 98,283/- gÀÆ zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àqɹ PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/11 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁºÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ ¹vÉÆÃ¼É ªÀAiÀĸÀì 35 G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : JPÀ¯Á¸À¥ÀÄgÀªÁr ¸ÀzÀå : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨Á°Ì EªÀgÀ UÀÄr¹°UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ E§âjUÉ ¤ªÀÄUÉ E°è AiÀiÁgÀÄ eÁUÀ PÉÆnÖzÁÝgÉ EgÀ°PÉÌ EzÀÄ J£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À eÁUÀ EzÉ CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2011 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ²æêÀÄw ±ÁºÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ ¹vÉÆÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÁxÀ ¹vÉÆÃ¼É E§âgÀÄ ¸Á : JPÀ¯Á¸À¥ÀÄgÀªÁr ¸ÀzÀå : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð eÁ : ®A¨Át ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ CtÚ gÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 17/07/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2011 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/7/2011 gÀAzÀÄ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨Ál® ±ÉgÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 1905 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ PÁl£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr 1935 UÀAmÉUÉ ºÀoÁvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÁl£ÀzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ½gÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ 180 JªÀiï.J¯ï £À 48 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ Q. 1920/- gÀÆ EzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.