September 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-09-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ:58 ªÀµÀð, eÁw:gÉrØ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸ÀD:RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ £Àfç vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀ°è ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G:¯Áj qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 25, AiÀÄÄ-6320 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀAvÉ PÀAqÀÄ §AzÀÄ C®è°è ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CµÀÖgÀ®èAiÉÄ MAzÀÄ C¦à CmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ PÀzÀªÀÄ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À¸ÀÄQãÀ eÁªÀ AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÀÝ M§â ªÀåQÛ ¥ÀjaÃvÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ªÀaiÀÄ 65-70 ªÀµÀð EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 29/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÁß ¨ÉUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ¨Á¹zÀ, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C§ÄÝ® zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ C§ÄÝ® ¨Á¹zÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄÆåªÀÄ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CfÓ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É. C°èUÉ DgÉÆæ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ CqÀªÉ¥Àà ªÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ, 45 ªÀµÀð, JuÉÚ CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 12 ªÀµÀð ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¯ÁqÀUÉÃj PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ 9 £Éà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ4080 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸Á¬Ä ºÁUÀÆ QgÀt vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÁ±À EªÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rPÀÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DPÁ±À EªÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆVUÉ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, §®PÉÊUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAoÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á宺À½î EªÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ¸À£ÀÄäRAiÀiÁå, £ÀÆgÀÄAzÀAiÀiÁå J®ègÀÆ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 32 JªÀiï 6202 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸Á: PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 32 JªÀiï 6202 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj fæ£À mÉÊgÀ MªÉÄäÃ¯É MqÉzÀÄ fÃ¥À ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2011 PÀ®A 4,5,6, J¸Éì¤ìAiÀÄ® ¸À«Ãð¸À ªÉÄAmɣɣÀì JPÀÖ 1994 :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà qsÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: f¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¸Á|| PÉÃgÀ D¥sÀ ºÀ©Ã§ ¤ªÁ¸À ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ 108 DA§Æå¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.JªÀÄ.n. (¸ÁÖ¥sÀ £À¸ÀðUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉʯÉãlUÀ¼ÀÄ (ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ) ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄPÁA®¢AzÀ vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ® zÀÆgÀªÁtÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¨ÉÃPÁzÀªÀjUÉ PÉÆqÀzÉà ¢ürgÀ£É C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃgÀSÁUÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆä ªÀÄÄåfPï ¹.r CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ 8 d£ÀgÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉqÀ²Ãmï ºÁQ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3020/- gÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨ÉqÀ²mï ºÁUÀÄ C¯Éè EzÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÀÆvÁ¼É ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ (ºÉÆïÉAiÀÄ) ¸Á OzÀvÀ¥ÀÆgÀ vÁ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ f ªÉÄÃzÀPÀ(J.¦) EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀA§¥Áà vÀAzÉ vÀļÀd¥Áà, ©üêÀÄgÁªÀ ZÀªÁít EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA J.¦ 23/qÀ§Æèöå1068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¯Áf PÀAzÀUÉÆÃ¼É EªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À £ÀA J.¦ 23/ JJ 5303 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, UÀmÁ¬ÄUÉ, ¨Á¬Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA§¥Áà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄV£À ªÉÄ¯É ºÁUÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-09-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CgÀÄuÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, ¸ÀzÀå: U˽ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ EªÀ¼ÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃAl¯ï ªÉÄðAzÀ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ªÉÄðAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ§â¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PɼÀUÀqÉ GjAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁå¸À ºÀwÛ ªÉÄÊ J¯Áè ¨ÉAQÌ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: GZÁÑ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/9/11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: amÁÖ [PÉ] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÆÃdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖ [PÉ], EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±É²PÁAvÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀPÉÌ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è J°èAzÀ PÉÆqÀ° CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ E¨Áæ»A SÁ£À vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°A ºÀÀgÉvÁd UÀ°è EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ 1) MAzÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï (¤Ã° PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ) gÉf¸ÀÖgï £ÀA JA.ºÉZï-44/E-1448, EAf£ï £ÀA J¸ï-297¹.JA3f©f, ZÀ¹ì £ÀA 96619J¥sï00717, C.Q 15,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 2) MAzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ¦üAiÀÄgÉÆ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ gÉf¸ÀÖgï £ÀA PÉJ-39/E-5553, EAf£ï £ÀA JA1004JA002412, ZÀ¹ì £ÀA JA1002J¥sï000634 C.Q 18,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ«£ÀªÀÅ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J¸ï. UÀnÖ ¹.¦.L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät d£ÀV¥À½î ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¤Ãj£À £À°è¤AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ °AUÀ¥Áà d£ÀV¥À½î ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀ¼ÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀ ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/09/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dªÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ dªÀÄV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-38/3734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (J£ï), EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ £ÀfÃgÀ«ÄÃAiÀiÁå EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧµÁºÀ vÀAzÉ ªÀÄ®AUÀµÁºÀÀ zÀªÉÃð±À ¸Á: eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A DºÁgÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1954 PÀ®A 16, eÉÆvÉ 272 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥Áw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2] ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥Áw ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ°è CQÌ MqÉzÀÄ gÀªÁzÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è PÉëÄPÀ¯ï ¨Égɹ UÉÆâügÀªÁ PÁtĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß UÉÆâü gÀªÁzÀ°è PÀ®¨ÉjPÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¨ÁåV£À°è vÀÄA© ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á°ªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ°èzÀÝ gÀªÁ vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ «ÄµÀ£ï ºÁUÀÄ EvÁå¢ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-09-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ gÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÉrØ, 29 ªÀµÀð, ¥ÉưøÀ PÁ£Àìmɧ® ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ (©) vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï0016 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀ C£ÁìgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ. £ÀUÀgÀzÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ-UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄð£À ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÀĽvÀ C£ÁìgÀ EªÀgÀ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G.PÀÆ° ¸Á|| PËoÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á|| E§âgÀÄ PËoÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ ªÉÊfãÁxÀ dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉî¸À ¸Á: ¸ÀAUÀ¼ÀÆV EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀ½UÉ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¨ÉýîUÉ 0630 UÀAmÉUÉ DtzÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°èzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆÃArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà gÉÆ»¯É ªÀAiÀÄ :35 ªÀµÀð, eÁw :PÀ§â°UÀ, G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ n.«.J¸ï. JPÀì® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÁªÀ¼ÀUÀAiÀiÁå ¸ÁgÀAUÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, G:¥ÉÆÃqÀð PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï- 23, J£ï- 1177 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà vÉÆÃAqÁgÉ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ºÀtUÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉÃPÉî¸À ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î ¸ÀzsÀå OgÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á®Ä ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î ¸ÀzsÀå OgÁzÀ EªÀgÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁV PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀPÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ GzÀVÃgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 32,37 PÉ.E JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj DUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ZÀ£Áå @ ZÀ¤ß¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð eÁ MqÀØgÀ ¸Á|| MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 10 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ C.Q.100=00 gÀÆ MAzÀÄ »vÁÛ¼É ºÁAqÀ C.Q 300=00 d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-09-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ CAwªÀÄ QæÃAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢, ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ 30-35 d£ÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-38/962 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è mÉA¥ÉÆà ¤°è¹ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ d£ÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-28/J-7021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢A¢ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ mÉA¥ÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ 31 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸ÁAUÀªÉ EªÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 25/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ @ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf gÁAiÀÄ½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ gÁAiÀÄ¥À¼Éî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ EªÀjUÉ 2 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀgÉUÉ N¢zÀÄÝ, 4 ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£ÀÄ n.¹. ºÁUÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦.JªÀiï.Dgï.L. AiÉÆÃd£É Cr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EArAiÀiÁ ¨ÁåAPÀ£À°è 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á¯Á ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è 13,000/- gÀÆ vÀÄA©zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ n.¹. CAPÀ¥ÀnÖ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁQ ºÀt vÀÄA©zÀÝ°è PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ DUÀ¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ¨ÁQ £À¤ßAzÀ PÉÆqÀ°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨Á«AiÀÄ°è EzÀÝ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃV fÃVzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «Ä¤ §¸À £ÀA PÉJ-38/4201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® CAqÀgÀ ©æÃqÀÓ£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ f.J£À.r PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-4440 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ ªÀÄÈvÀ UÀįÁªÀÄ DªÉÄÃgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ¸ÀvÁÛgÀ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¹èÃ¥À DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À vɯÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀįÁªÀÄ DªÉÄÃgÀ EªÀ£À vÉ¯É NqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ UÀįÁªÀÄ ¥sÉʸÀgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ UÀ¥sÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-

DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA¨ÁgªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÉAzÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è£À §AUÁgÀ ¥Àj²Ã°¸À®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ 25 UÁæA £ÉÃzÀÄ C.Q 45,000=00 gÀÆ EgÀ°®è, ¸Àzj ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀ ®Qëöä EvÀ¼É PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃSï ªÀÄUÀÄݪÀiï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÉÊzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¯ÉÊPÀĢݣï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄUÀzÀĪÀiï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÆÃVð EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ¤Aw¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÊPÀĢݣï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄUÀzÀĪÀiï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉÃSï ªÀÄUÀÄݪÀiï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÉÊzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÆÃVð EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ F zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ & 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ zÀįÁj ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, UÁA¢üUÀAd J¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉʪÀżÀî aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è J¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÉƤßPÉÃj, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, 2) ¸Á®ªÀÄ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ¹AzÉÆî EªÀj§âgÀÆ UÁA¢üÃUÀAd ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÀÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ 1100=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 05 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/09/2011 gÀAzÀÄ 11:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CºÀäzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ4361 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ¸ÉAlæ® ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À£À°è ¥ÉmÉÆæî ºÁQPÉÆAqÀÄ a¢æ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ, ¨ÁAiÀÄ°è, JqÀUÀqÉ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è, JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ® vÉÆqÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 174/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 25-09-2011 gÀAzÀÄ ®µÀÌgÀ vÁAqÁ ºÀįÁå¼À zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §©vÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±ÀgÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §®©üêÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁiÁjUÉ vÀ£Àß vÀAV eÉÆvÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÀPï qÁåªÀÄzÀ°è PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ D¼ÀªÁzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/11 PÀ®A 279, 338 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-09-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà gÀªÀgÀÄ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á// UÀĪÀiÁä EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀì J¯ï ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ£ÀÄß ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 04 EºÉZï 393 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ UÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/11 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/09/2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 7-8 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ZÁAzÉÆÃj ²ªÁgÀzÀ°è ºÀ¼Àî zÁlĪÁUÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PɸÀj£À°è ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÉÄîPÉÌ K¼À®Ä DUÀzÉ ¤Ãj£À°è G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÉgÉAiÀÄļÀî §zÁ«Ä §tÚzÀ ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ, ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgï «AiÀÄgï, PÉÆgÀ¼À°è PÀj zÁgÀ, PÉA¥ÀÄzÁgÀ, ¸ÉÆAlzÀ°è GqÀzÁgÀ EzÀÄÝ, PɼÀV£À vÀÄn UÀmÁ¬ÄUÉ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢gÀÄvÀÛªÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25/09/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ §§bÀqÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 2) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥À¸ÀUÉð ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð, 3) ¸ÀªÉð±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥À¸ÀUÉð ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 4) eÉÆw°ðAUÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 5) ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, 6) ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ §§bÀqÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 7) gÀÄzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ PÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà J£ï.JA. ¥ÁnÃ¯ï ¦L r¹L©, gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 9,120/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 148/2011 PÀ®A 279,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/2011 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ UÁzÀUÉ¥Áà ªÀAiÀÄ :55 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. ªÉÆ¥ÉÃqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁqÉÆ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÉæöÊ®gÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 28, J-9666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ UÁzÀUÉ¥Áà gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÉêÉAzÀæ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-09-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà PÀ¥ÀÆðgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ (J¦) ¸ÀzÀå ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 02/09/2011 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÉÆ®zÀ°è GqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁV PÀaÑzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-09-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 189/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 23/09/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ ªÀÄgÁoÁ ¸Á|| vÁ|| ¤®AUÁ f|| ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J/28-8066 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì UÀÄgÀÄ ¥Àæ¸À£Àß PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ M§â mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J/39-2279 n-34¹ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr mÁæ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ EAf£À ªÀiÁvÀæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/11 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-09-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉüÀªÁ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀw C¤ÃvÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±Á°ªÁ£À CªÀÄzÁ¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è GzÀÄÝ §rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ dAUÀ° zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¨sÁ°Ì gÀÆr£À ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ CªÀÄzÁ¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¸ÀÄvÁgÀ ¯Áj £ÀA feÉ-12-9417 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: D£ÀAzÀªÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAzÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£À ªÉÄðAzÀ ¯Áj Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ¯Áj mÉÊgÀ ºÉÆVzÀjAzÀ vÉÆqÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁUÀzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/09/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£À PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÆgÀUÁAªÀ ( zÁ¢æ ) vÁ: f £ÁAzÉÃqÀ ( JªÀiï.ºÉZï.) EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÆgÀUÁAªÀ ( zÁ¢æ ) vÁ: f £ÁAzÉÃqÀ ( JªÀiï.ºÉZï.) EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©)PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥Àgï «Ä¯ï £À°è ªÀÄzsÁåºÀß 4:30 UÀAmÉUÉUÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ¸ÀAqÁ¸À gÀÆ«Ä£À°è DPÀ¹äÃPÀªÁV JzÉ £ÉÆêÀÅ GAmÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-09-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÁzÀ 1) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 2) ¦æÃw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 3) ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, J®ègÀÄ ¸Á: PËqÀUÁAªÀ ¥Àæ¢Ã¥À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ E£ÀÄß ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉ°gÀĪÀÅ¢¯Áè ºÀÄqÀÄPÁl eÁjAiÀÄ°èzÉ EªÀgÉ®ègÀÆ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ PÉÃgÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁ¬Ä ¸ÀAVÃvÁ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃw E§âgÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À£À fêÀ H°¸À®Ä ºÉÆÃV ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ JgÀ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-38/323 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¨Á¼ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À wgÀÄV¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV £ÉnÖgÀĪÀ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr dRA ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ §¹ì£À §® ¨sÁUÀzÀ r¸Éïï mÁåAPï ºÀwÛgÀ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà J.J¸ï.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 323, 504, 448, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ¼À¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢ M¼ÀUÀqÉ AiÀiÁjUÉ §gÀ®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J°è CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀÄ E¯Áè CAzÁUÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉýzÁUÀ ¨ÁV®Ä AiÀiÁjUÉÆ vÀgÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÁÝgÉ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁCVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/09/2011 gÀAzÀÄ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è ZÀAzÀæ¥Áà £ÀAzÉãÉÆÃgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀ¥À½î ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÉêduÁÚ ªÀÄgÀ¥À½î EªÀj§âgÀÆ PÀÆr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ D¹Û w£ÀÄßwÛzÁÝ¼É CzÀgÀ°è £À£ÀUÉ ¥Á®Ä ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ MwÛ »rzÁUÀ £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ ºÉÆ® AiÀiÁgÀ¢zÉ CªÀjUÉ PÉüÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ PÉʬÄAzÀ §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀgÀÄ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÁd £ÀAzÉãÉÆÃgÀ EªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà gÉÆÃqÉØ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ gÉÆqÉØ EªÀ¼ÀÄ ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃd ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸À §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2011 PÀ®A 325 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©], vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À CªÀ£À UɼÉAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀvÉÛ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ vÉÆÃgÀuÁ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À®ìgÀ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤®è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÁUÀ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀvÉÛ FvÀ¤UÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zɱÀªÀÄÄR FvÀ£À ºÀwÛgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ CAvÀ CAzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ£À ºÀwÛgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ E®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉñÀªÀÄÄR FvÀ£À ªÉÆèÁ¬Ä¯ï £ÀA§gÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA§gÀ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ®¤AzÀ £ÀA vÉUɬÄwÛzÁÝUÀ vÉÆÃgÀuÁ PÀqɬÄAzÀ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀgÀÄ, »AzÉ PÀĽwÛzÀ ªÀåQÛ PɼÀUÉ E½zÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-09-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-6-159/r ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ Z˨ÁgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¨Á§Ä ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁ ªÀiÁtÂPÉñÀéj PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÀgÉUÉ PÁ¯ÉÃdzÀ°è EzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ¢AzÀ PÁ¯ÉÃdUÉÆà ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉUÉÆ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ZÀªÁít, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/gÀhÄqï-2009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ UÉÃl JzÀÄjUÉ rªÁAiÀÄqÀgÀ£À°è PÁgÀ£ÀÄß wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-35/5799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃPÀ ±ÁzÀįÁè vÀAzÉ C§ÄÝ® d°Ã® ¸Á: GzÀVgÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ PÁgÀ dRAUÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÁVzÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£À CfÓ D¨ÉÃzÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ-38/JªÀiï-1151 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ ºÁUÀÆ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÁ£ÀAzÁ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀPÉÌ, »A¨sÁUÀPÉÌ, ªÀÄÄRPÉÌ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉUÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-09-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ : 21/09/2011 gÀAzÀÄE 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¨sÀqÀظÀAV ªÀAiÀÄ: 39 eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀ©âUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÆøÉÛ ¸Á: WÁl»¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀĤAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ DgÉƦ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/09/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÄ @ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr, 25 ªÀµÀð, «zÁåyð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÁUÀ¨sÀƵÀt UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë PÀªÀÄoÁt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä gÉÆÃr¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ-ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ03EAiÀÄÄ2394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀĹAUÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÁdÄ EªÀjUÉ rPÀÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÁdÄUÉ §®UÀqÉ ºÀtUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-9-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ PÁ½zÁ¸ÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: vÀÄgÀÄj vÁ: GªÀÄUÁð f: G¸Áä£À¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-9-2011 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ JZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAQ¤AzÀ 1,18000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåV£À°è 1 ®PÀë gÉÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ G½zÀ 18000=00 gÉÆ vÀ£Àß eÉé£À°è EnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï. 25-Dgï-566 £ÉÃzÀgÀ°è §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ ¤ªÀÄä PÁgÀ ¥ÀA¥Àgï DVzÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ vÀ£Àß PÁj£À mÉÊgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwgÀĪÁUÀ PÁj£À°èzÀ ºÀt «lÖ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåUÀ£ÀÄß C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/09/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð G: UÁå¸ï j¥ÉÃj PÉ®¸À ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ ¸ÀzsÀå ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ 20/09/2011 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁåPÉÃmï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21-09-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.ºÉZï.«±Àé£ÁxÀ G : UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀ ºÁUÀÆ zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀåªÀ¸ÀÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ. EªÀgÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV® QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ »ÃgɪÀĤ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ ºÀjd£À G: UËArPÉ®¸À ¸ÁB zsÀĪÀÄä£À¸ÀÄgÀ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ FgÀuÁÚ vÀAzÉ E¸Á䮥Áà »ÃgɪÀĤ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/09/2011 gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ C°èAzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21/09/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279. 337. 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 22-09-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ²PÀëPÀ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀgÀ CfÓ C¨ÉÃzÁ ©Ã EªÀgÀÄ ªÀÄPÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆædgï fÃ¥À PÉ.J.38/JªÀiï-1151 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¨ÉÃzÁ ©Ã ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀĺÀ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Àî¼ÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/09/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉñÀªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ¨sÀÄvÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀ UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¨sÀÄvÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÀ PÁgÀt SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ¢AzÀ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® DVzÀÄÝ F ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉA§ aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.