September 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/09/2011 gÀAzÀÄ 11:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CºÀäzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ4361 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ¸ÉAlæ® ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À£À°è ¥ÉmÉÆæî ºÁQPÉÆAqÀÄ a¢æ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ, ¨ÁAiÀÄ°è, JqÀUÀqÉ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è, JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ® vÉÆqÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 174/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 25-09-2011 gÀAzÀÄ ®µÀÌgÀ vÁAqÁ ºÀįÁå¼À zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §©vÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±ÀgÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §®©üêÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁiÁjUÉ vÀ£Àß vÀAV eÉÆvÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÀPï qÁåªÀÄzÀ°è PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ D¼ÀªÁzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/11 PÀ®A 279, 338 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-09-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà gÀªÀgÀÄ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á// UÀĪÀiÁä EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀì J¯ï ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ£ÀÄß ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 04 EºÉZï 393 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ UÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/11 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/09/2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 7-8 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ZÁAzÉÆÃj ²ªÁgÀzÀ°è ºÀ¼Àî zÁlĪÁUÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PɸÀj£À°è ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÉÄîPÉÌ K¼À®Ä DUÀzÉ ¤Ãj£À°è G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÉgÉAiÀÄļÀî §zÁ«Ä §tÚzÀ ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ, ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgï «AiÀÄgï, PÉÆgÀ¼À°è PÀj zÁgÀ, PÉA¥ÀÄzÁgÀ, ¸ÉÆAlzÀ°è GqÀzÁgÀ EzÀÄÝ, PɼÀV£À vÀÄn UÀmÁ¬ÄUÉ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢gÀÄvÀÛªÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25/09/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ §§bÀqÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 2) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥À¸ÀUÉð ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð, 3) ¸ÀªÉð±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥À¸ÀUÉð ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 4) eÉÆw°ðAUÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 5) ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, 6) ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ §§bÀqÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, 7) gÀÄzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ PÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà J£ï.JA. ¥ÁnÃ¯ï ¦L r¹L©, gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 9,120/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 148/2011 PÀ®A 279,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/2011 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ UÁzÀUÉ¥Áà ªÀAiÀÄ :55 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. ªÉÆ¥ÉÃqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁqÉÆ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÉæöÊ®gÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 28, J-9666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ UÁzÀUÉ¥Áà gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÉêÉAzÀæ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.