September 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-09-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ gÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÉrØ, 29 ªÀµÀð, ¥ÉưøÀ PÁ£Àìmɧ® ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ (©) vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï0016 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀ C£ÁìgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ. £ÀUÀgÀzÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ-UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄð£À ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÀĽvÀ C£ÁìgÀ EªÀgÀ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G.PÀÆ° ¸Á|| PËoÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á|| E§âgÀÄ PËoÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ ªÉÊfãÁxÀ dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉî¸À ¸Á: ¸ÀAUÀ¼ÀÆV EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀ½UÉ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¨ÉýîUÉ 0630 UÀAmÉUÉ DtzÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°èzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆÃArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà gÉÆ»¯É ªÀAiÀÄ :35 ªÀµÀð, eÁw :PÀ§â°UÀ, G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ n.«.J¸ï. JPÀì® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÁªÀ¼ÀUÀAiÀiÁå ¸ÁgÀAUÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, G:¥ÉÆÃqÀð PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï- 23, J£ï- 1177 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà vÉÆÃAqÁgÉ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ºÀtUÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉÃPÉî¸À ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î ¸ÀzsÀå OgÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á®Ä ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î ¸ÀzsÀå OgÁzÀ EªÀgÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁV PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀPÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ GzÀVÃgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 32,37 PÉ.E JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj DUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ZÀ£Áå @ ZÀ¤ß¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð eÁ MqÀØgÀ ¸Á|| MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 10 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ C.Q.100=00 gÀÆ MAzÀÄ »vÁÛ¼É ºÁAqÀ C.Q 300=00 d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.