September 10, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 10-09-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2011 PÀ®A 96(©) PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 08/09/2011 gÀAzÀÄ ²æÃ. £ÁUÀ±ÀnÖ, JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉPÀÖgÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀĸÀÄQ£À 0400 UÀAmÉUÉ ¢Ã¥ÀPÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÁå°n DmÉÆêÉƨÉÊ® CªÀÄUÀr ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄRPÉÌ zÀ¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ 1) ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ zÉÆÃrØ, ªÀAiÀÄ; 26 ªÀµÀð, eÁåw J¸ï.¹ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁ®»¥ÀàUÁð vÁ: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ 2) ²æäªÁ¸À @ ²ªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, ªÀAiÀÄ; 19 ªÀµÀð eÁåw ¸ÀªÀÄUÁgÀ G; ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á: ©¢æ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÉÆAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ vÀªÀÄä G¥À fêÀ£ÀPÁÌV CAUÀrUÀ¼À ¨ÁV®UÀ¼À ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2011 PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 09/09/2011 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CPÀæªÀÄ vÀAzÉ C¥sÀìgÀ«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ »ÃUÉ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä gÁwæ 12 UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ ¸ÀgÁ¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É CzÉ jÃw PÀ¼ÉzÀ gÁwæ PÀÆqÁ 0100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á°ªÁ£À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ ¸ÀgÁ¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CAUÀr ªÀÄÄaÑzÉ ¸ÀgÁ¬Ä E®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ : 09/09/2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì zsÀƼÀ ¥ÉÃlzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄAmÉgÀªÀgÀ £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è »AzÀUÀqÉ ¸ÉÃqÀØ£À°è PÀĽwzÁÝUÀ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ ©AiÀÄgÀ ¨Ál® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ “ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑV £À£ÀUÉ gÁwæ §AzÀgÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÉÆqÀĪÀ¢®è ¤£ÀUÉ EAzÀÄ ©qÀĪÀ¢®è RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®¢AzÀ ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DUÀ ©AiÀÄgÀ ¨Ál® MqÉ¢zÀÄÝ CzÉ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®¢AzÀ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV w«¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²æà ±ÀƸÀªÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼É ²æà ¸ÀwñÀ ¹AzÉ ,²æà ªÉAPÀl zÀħ®UÀÄAqÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ EAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄAmÉ J®ègÀÄ Nr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁtUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 279.337.338.304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 JªÀiï.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 10/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀªÀÄÄzÀæªÁ¤ vÁAqÁ vÁ:f: G¸Áä£À¨ÁzÀ ( JªÀiï.J¸ï) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ §½ eÁzsÀªï EªÀgÀ fæ£À°è ¸ÀªÀÄÄzÀæªÁ¤ vÁAqÁ¢AzÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀPÉÌ zÉêÀgÀ ºÀjPÉ wÃj¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï 09 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ªÉĺɧƨï zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÁßSɽî PÀqɬÄAzÀ ( JzÀÄj¤AzÀ ) ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 9745 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸À»ÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¨sÁj, ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ 108 CA§Æå¯É£ïìzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ §½ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄAqÁ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉA§ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

DgÉÆæ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: gÁeÉÆüÁ C¦ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉ.J 56 - 153 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆUÀÄ£ÀÄgÀÄ¢AzÀ zÀħ®UÀÄAr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆù£ï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ 08-09-2011 ರಂದು gÁwæ 2200 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÀÆPÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ¸Àd£É ªÀAiÀÄ; 39 ªÀµÀð G; ²PÀëPÀ ¸Á; PÀÄgÀ§ PÉüÀV ¸ÀzsÀå; PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆ 4 d£À C¥ÀjÃZÀvÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀZÀÑ ±À§âzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ©âtzÀ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄV PÁuÉ) :-

ದಿನಾಂಕ 09-09-2011 ರಂದು 0630 PÀĪÀiÁj dAiÀIJæà vÀAzÉ ²ªÀuÁÚ 13 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| wæ¥ÀÄgÁAvÀ §.PÀ¯Áåt ¸ÀzÀå ¨ÁÁ®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨Á® ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀįÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 58 ªÀµÀð, eÁ|| J¸ï.¹ zÀ°vÀgÀÄ G|| C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.