September 13, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-09-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-09-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-09-2011 gÀAzÀÄ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀzÉ vÉUÉAiÀÄĪÁzÀ CªÀgÀ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 CºÀäzÀ vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ ±ÉÃR PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA.J.¦-29/n-2021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÀqÉÆüÀw, vÁ: CºÀäzÀ¥ÀÄgÀ [JA.J¸ï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÀA 2 gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨ÉªÀÄuÁf eÁzsÀªÀ ¯Áj £ÀA J.¦-28/n¹-1040 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¸ÁªÀ½, vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ »A¢¤A¢zÀ rQÌ ¥ÀqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧ vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÉÃR ¸Á: ºÀqÉÆüÀw vÁ: CºÀäzÀ¥ÀÄgÀ [JA.J¸ï] EvÀ£À §®UÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ, vÀÄnUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, §®¨sÀÆdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£À §® ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁV ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À¸Á§ zÁ®«Ä®ªÁ¯É ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁ®Ä E½¸À®Ä ¯Áj §A¢zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÁzÁ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ GzÀݪÁV ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ gÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁ®Ä E½¸À®Ä ¯Áj vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ ¤°è¹¢Ýj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ CzsÀð vÁ¹£À°è ªÀiÁ®Ä E½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj E°èAzÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉ¼ÀÄvÉÛÃ£É KPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ CAUÀr¬ÄAzÀ E½zÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀĪÀiï ¯ÉÆUÉÆAPÉÆ ¨ÁvÉÆA¸É ¨ÉƯÉvÉÆ £ÉÊ ¸ÀÄ£ÀvÉ CAvÀ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ CtÚ zsÀgÀªÀÄgÁd EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À°è MzÀÄÝ ¤£ÀUÉ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 448, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ G¸Áä£À¸Á§ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁ®Ä E½¸À®Ä ¯Áj §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÁzÁ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¸Áä£À¸Á§ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À¸Á§ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ ¤°è¹zÀ ¯Áj ¸Àé®à ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ½î £ÀªÀÄUÉ ºÉÆÃV §gÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛzÉ »ÃUÉ JzÀÄgÀÄ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ G¸Áä£À¸Á§ EªÀ£ÀÄ K ¯Áj gÉÆÃqÀ PÉ G¥ÀàgÀ oÉÊgÁ PÀgÉ ºÉÊ vÀĪÀiÁígÉ zÀÄPÁ£À PÉ ¸ÁªÀÄ£É DAiÉÄ vÉÆ ªÉÄÊ PÁå PÀgÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ »ÃUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Àj C®è ¸Àé®à ¯Áj ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¤°è¹ CAvÀ CA¢zÀgÀ°è vÀ¥ÉàäzÉ CAvÀ CAzÁUÀ G¸Áä£À¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ G¸Áä£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀ£ÀÄ, ªÀÄUÀ ¥sÀjÃzÀ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, CzÉ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁWÀÆ G¸Áä£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ wÃPÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ vÉgÉPÉÆ RvÀA PÀgÀvÉ ºÉÊ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÀUÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±É¥Àà vÀAzÉ dªÀgÁAiÀÄ @ zÉêÀgÁd ¨sÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ (Dgï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ-f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÃd PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÄÃUÀÆgÉ D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ £ÀA PÉJ-38/5311 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀ® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ (J¦), ¸ÀzÀå: ªÀ¸Àw «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-38/4348 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß a¢æ PÀqɬÄAzÀ-UÁA¢ü UÀAd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ rªÁAiÀÄqÀgÀ UÁå¥À£À°è mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-645 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸À«Äà vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: amÁÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉA¥ÉÆë£À JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¢£À mÉÊj£À ºÀwÛgÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DgÉÆæ EªÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è, vɯÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ¼À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, §®UÁ°£À QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 325, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/9/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ WÁA¹ ¸Á: zsÁ§PÁ [¹] EvÀ£À QgÁt CAUÀr gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ¸Á§ WÁA¹ ¸Á: zsÁ§PÁ [¹] ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ zsÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ JzÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÄQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁj PÉÆAiÀÄÄåªÀ §vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §®UÉÊ¢AzÀ ZÁPÀÄ«UÉ »rzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ZÁPÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ vÉÆgÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2011 gÀAzÀÄ aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁåzÁégÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÄnÖ®Ä ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÉñÀ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: Gd¤, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀªÀÄzï J J¸ï L, 2) PÀgÀ§¸À¥Áà ¹ JZï ¹ E§âgÀÆ ¸Á: aAvÁQ oÁuÉ EªÀj§âgÀÆ Gd¤ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀgÉvÀAzÀÄ Gd¤ UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀUÉÆAqÁ zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ CAzÀÄ §ÆlÄ UÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¯Áp¬ÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀgÀ§¸À¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¯Áp »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áp¬ÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 180/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁA§¼É 62 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RAqÉæ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸Á¼ÀAQ UÀÄr ¸À«ÄÃ¥À PÀPÀ̸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ£ÀégÀ vÀAzÉ ¸ÁUÀgÀ PÁA§¼É, 2) ¸ÁUÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 279, 3387 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ »gÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-32/n-4586 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ, vɯÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¹gÀ¸ÀAzsÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á; »gÀ£ÁUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ CªÉÆî¹AUÀ ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÄÃgÀSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DmÉÆà jPÁëzÀ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, UÀÄ¥ÀÛÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.