September 7, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-09-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 176/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 06-09-2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ vÁ OgÁzÀ ¸ÀzsÀå ZÉÆAr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ªÀ¸ÀAvÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ 38/937 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 143, 147, 341, 353, 323, 504, 506, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 06/09/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50-60 d£ÀgÀÄ PÉÆoÀrUÉ £ÀÄVÎ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ ¥ÀnÖ »rzÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁr UÉÃgÁªÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 323, 504, 506, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 06/09/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. C£ÀégÀ vÀAzÉ CdUÀgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á; ªÀĺÉÃ§Æ¨ï £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ°è£À ¤Ãj£À ªÀÄvÀÄÛ £Á° PÉ®¸À ªÀiÁr¹j CAvÁ Cfð £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÁzÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹.JA.¹. PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 172 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 06/09/2011 gÀAzÀÄ 1905 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀÄZÀPÀÄj, ¸Á|| gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀöçzÀ PÀ²äÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ Dgï.¹.¹ £ÀA 81/2001 PÀ®A 377,302,201, L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è J¸ï.¹.£ÀA 376/2001 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ xÁ£É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ fêÁªÀ¢ü PÁgÁUÀæºÀ ²PÉëUÉ M¼ÀUÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 01/12/2007 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸ÉAlæ¯ï ¦æd£À PÀ¼ÀA¨Á PÁgÁUÀæºÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 02/12/2007 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 31/12/2007 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ 30 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ¥ÉgÉÆïï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄ gÁeÉñÀégÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÉgÉÆïï gÀeÉ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß 1 wAUÀ¼ÀÄ «£ÀAw ªÉÄÃgÉUÉ «¸ÀÛj¹PÉÆArzÀÄÝ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 31/01/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁgÁUÀæºÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ PÁgÁUÀæºÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. EzÀĪÀgÉUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁgÁUÀæºÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄ¢¯Áè. PÁgÀt F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ vÁvÁå¸ÁºÉç ¸ÀzÁ²ªÀ ¤A§¼ÀPÀgï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ (UÀÆæ¥ï-2) PÉƯÁí¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀæºÀ PÀ¼ÀA§gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/07/2011 gÀAzÀÄ dÄ£Á gÁdªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ PÉƯÁí¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/09/2011 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀäzÁj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw zsÀ£ÀUÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| E¸ÁèA¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄzÁj ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ NtÂAiÀÄ°è£À PÀ£ÀPÀzÁ¸À UÀuÉñÀ «¸Àdð£É EzÀÄÝzÀjAzÀ «¸Àdð£ÉUÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉUÉ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ UÀuÉñÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ PÀÄjvÀÄ «UÀæºÀ PÀÆr¹zÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉ.J.32/n-7373 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA.PÉ.J.32/n-7374 £ÉÃzÀgÀ°è UÀuÉñÀ «UÀæºÀzÉÆA¢UÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæ° ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PËqÁ¼É EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ mÁæPÀÖgï ªÉÄðAzÀ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ mÁæ°AiÀÄ ZÀPÀæªÀÅ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.