September 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE DATED : 12-09-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 12-09-2011

¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ ; 10/09/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAPÁ® QgÁuÁ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj zÁ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà @ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄAPÁ® ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀÄÄ.J¸ï-180 «¹Ì ¸ÀgÁAiÀÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÁPï Omï ¸ÁÖçAUï ©ÃzÀgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝ ¨Ál°UÀ¼À CAzÁdÄ ¨É¯É 7818 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/11 PÀ®A 279, 337 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR gÀĸÀÄÛªÀÄ vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ ¸Á:PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ aPÀ̪ÀÄ£ÀÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÉÆñÀ£À E§âgÀÄ PÀÆr PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁzÀgÁ zÁnzÀ ªÉÄ¯É »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊQî £ÀA J.¦ 25 PÀÆå 9689 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆñÀ£À¤UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/2011 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ33ºÉZï2232 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¯ÁªÀtå ºÁUÀÆ vÀ£Àß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ-d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ38eÉ4526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®QAiÀiÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌnAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ PÀvÀÛj¹zÀAvÉ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ºÉ¨sÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ«UÉ UÁAiÀÄUÁ¼ÀV¯Áè ¸ÀÆÌn ZÁ®PÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
üAiÀiÁ𢠧®©üªÀÄ ¸Á: £ÁªÀÄzÁ¥ÀÄgÀ ªÁr gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ E¸Á䮥Àà EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 11-09-2011 gÀAzÀÄ 0820 UÀAmÉUÉ amÁÖ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ n«J¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ J 32 J¸ï 7797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ E¸Á䮥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Mr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/11 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ J.J¸ï.L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.JZï.¹ 669 E§âgÀÄ PÀÆr ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ÄÃgÁUÀAd UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²®Ä¨ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁªÀÄ£À PÉgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r 100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 38 /E 4970 C.Qà 8,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É 143 U.S «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ (3 PÁl£ïUÀ¼ÀÄ) C.Q 5836=00 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À C¢ü£À¢AzÀ 143 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ (3 PÁl£ïUÀ¼ÀÄ) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r 100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 38 /E 4970 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.