September 6, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 06-09-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/11 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05.09.2011 gÀAzÀÄ 1045 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²ªÀgÁd J¦¹-258 fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®gÉrØ vÀAzÉ vÀÄPÁÌgÉrØ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®gÉrØ vÀAzÉ vÀÄPÁÌgÉrØ zsÀ£À¹gÉ, ¸Á: E¯Áå¼À. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/11 PÀ®A 279,283,304(J) L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 06/09/2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiºÁzÉêÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄÄ¼É gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, G:QgÁt CAUÀr, ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è UɼÉAiÀÄgÀ ªÉÄ£ÀAiÀÄ°è ®Qëöä ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39/ ºÉZï-8086 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt -§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆ»£ÀÆgÀ ªÁlgÀ ¥ÉæñÀgÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 39/ 6340 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/11 PÀ®A 420, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ £Ë¨ÁzÀ ªÀÄfÃzï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ gÀªÀgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆÃqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ £À¬ÄªÀÄ vÀAzÉ d»gÉƢݣï, ¸ÁzÀvÀ©Ã UÀAqÀ d»gÉƢݣï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà §AUÁgÀ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßêÉÄä §AUÁgÀ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ¤«Ää§âjUÉ Nr¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ §AzÀ Cfð ¸ÀA. 3599/11 ¢: 03-09-2011 gÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/09/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ 60-65 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀÄfÓÃzÀ JzÀjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CPÀâgÀ vÀAzÉ eÁ¤¨ÉÃUï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: §¨ÁâgÀ ¨ÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¼É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/11 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/09/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è jAPÀÆ ¨Ágï & gÀqÀ¸ÉÆÖgÉAmï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 1] AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 9 PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.£ÀzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 432 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 21,600/- 2] Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 5 PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.£ÀzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 240 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q.12000/- gÀÆ . 3] N®Ø mÁªÀj£ï CAvÀ §gÉzÀ MlÄÖ 4 PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁlð£ÀUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï.£ÀzÀÄÝ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 192 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q.11,200/- gÀÆ . »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ ¸ÉÃj 44,800/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 740/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ M§â DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¸ÁB ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/11 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 05-09-2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ .¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ 10 Q.«Ä zÀÆgÀ zÀQëtPÉÌ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨É¼Éî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 26 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1065 gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 133/2011 PÀ®A 279,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 05/09/2011 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁf JA.J¯ï.J. RƨÁ gÀªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 38/ JA-1386 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 32/ J- 8765 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á¬Ä gÉrØ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.