September 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-09-2011

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 420, 506(©), L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 14/09/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ªÀÄÄRå zÀAqÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀA 3703/11, ¢£ÁAPÀ 07/09/2011 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦.¹ £ÀA 7/2011 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®A 156(3) ¹DgïÀ¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/10/2011 gÀ M¼ÀUÁV CAwªÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ DzÉñÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄdgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ C°, ªÀAiÀÄ : 56 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀÀ, ¸Á:ºÉÆÃgÀ ±ÁºÀUÀAeï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ C§Äݯï SÁzÀgÀ¸Á§. R¢gÀ ¸ÉÊPÀ¯ï mÉQì ªÀÄÄeÁ¦ügÀ ªÀÄfÃzÀ PÁA¥ÉèPÀì ªÀĤAiÀÄgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå d«ÄãÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 157 gÀ°è 1 JPÀÌgÉ d«ÄãÀ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä E§âgÀ ªÀÄzsÉå ¥Áèl £ÀA 155 ªÀÄvÀÄÛ 156 ªÀiÁgÁlzÀ PÀgÁgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/11/1993 gÀAzÀÄ 6,11,551/- gÀÆ UÉ DVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 2,11,551 gÀÆ UÀ¼ÀÄ ªÉÆÃzÀ¯É PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ 4,00,000/- PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ 08/05/2011 gÀAzÀÄ M¥ÀàAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀå d«ÄãÀÄUÀ¼À ¨É¯É ºÉZÁÑVzÀÄÝ ¥Áèl PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæî ¸ÀÄjzÀÄ fêÀAvÀ ¸ÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwÛ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gËr d£ÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ºÉzÀj¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ DªÀÄìð JPÀÖ 1959 PÀ®A 57 CPïÖ :-


¢£ÁAPÀ 13-09-2011 gÀAzÀÄ 2400 ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ vÁºÉÃgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ DeÁA C° ªÀAiÀÄ: 42 G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉZï 37 J 1332 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁeÁgÀ C° vÀAzÉ ªÉĺɪÀÄÆzï C° ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ eÉÆÃvÉ »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ CzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ 2 ¸ÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ CªÁZÀå¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/20114 PÀ®A 323, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 14-09-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà RgÀlªÉÆÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ 1) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¦ÃgÁf PÀgÀlªÉÆïï 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¦ÃgÁf RgÀlªÉÆïï E§âgÀÆ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀ ªÀÄzsÀå zÀħ®UÀÄAr ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 249 »¸Áì 6 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉð ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀªÉð C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀAn ¨É¼É¢zÀÝjAzÀ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ºÀÄ®Äè MtVzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JA¢zÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §gÀĪÀªÀgÉUÉ PÀmÉÖUÉ ¨É° ºÀZÀÄÑvÉÛªÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉƬÄÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 14-09-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¢|| ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ 38, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÁªÀŸÀ @ C§Ä§ vÀAzÉ §zÀgÀ ¸Á|| AiÀiÁzÀVÃj f¯Éè AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/09/2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ : 26 ªÀµÀð eÁ : zÀ°vÀ G : ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á : ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÁUÀägÉ EªÀgÀÄ UÀÄvÉÛzÁgÀ gÀ« ¨ÉlÖzÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀªÀ°è ¢£ÁAPÀ : 13/09/2011 gÀAzÀÄ 1710 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ UÀmÁgÀ CUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀmÁgÀzÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ¨ÁzÁ«Ä VqÀUÀ¼À£ÀÄß eÉ.¹.© ¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ D ¨ÁzÁ«Ä VqÀUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è gÀvÀ£À ¸ÉÆãÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ «zÀÄåvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¹zÀ 2 ¸À«ð¸ï ªÁAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀPÀëvÁ zÀȶ׬ÄAzÀ vÉUÉAiÀÄzÀÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ M«ÄäAzÉÆ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¨ÁzÁ«Ä VqÀUÀ¼À£ÀÄß eɹ© ¬ÄAzÀ PÉqÀ«zÀ£ÀÄ F PÁgÀt¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ PÀ£ÉÃPÀì£À ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ PÀrzÀÄ ©zÀݪÀÅ ºÁUÀÄ C°èAiÉÄ UÀmÁgÀzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÁUÀägÉ EªÀjUÉ D ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ «zÀÄåvÀ vÀUÀ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506(2) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 13/09/11 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸Á®ªÀÄ£ï vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ºÀªÀiÁæ¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ : 55, ªÀAiÀÄ : Qæ±Àå£ï, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÄ ¸Á|| ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ ºÀÄ®Äè ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ :-


¢£ÁAPÀ 14/09/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà QZÀqÉ ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð G : MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw ªÀiÁ®UÁgÀ ¸Á; PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà QZÀqÉ 2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà QZÀqÉ E§âgÀÄ PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄzsÀå D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ :-


¢£ÁAPÀ 14/09/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ «ÄeÁð¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; SÁ£Á¥ÀÆgÀªÁr vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ DgÉÆæ zÁæªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¹zÁæªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 287, 338 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 14-09-2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÉÄîPÉÃj ªÀ: 21 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹(ºÉƯÉAiÀÄ) G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:±ÀªÀıÉÆâݣï PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è gÉÃw, ¹ªÉÄÃAl, PÁAPÉæmï, ªÀiÁ®Ä ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ¨sÁgÀ ºÉZÁÑV PɼÀUÉ ºÁPÀ®àlÖ vÀºÀqÀ dgÀÄV AiÀÄAvÀæzÀ°ègÀĪÀ PÀ®¹zÀ Dgï.¹.¹ ªÀiÁ®£ÀÄß PɼÀUÉ ¤AwzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, bÀ¥ÉàUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÉÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À PɼÀ zÀªÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.