September 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-09-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-6-159/r ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ Z˨ÁgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¨Á§Ä ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁ ªÀiÁtÂPÉñÀéj PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÀgÉUÉ PÁ¯ÉÃdzÀ°è EzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ¢AzÀ PÁ¯ÉÃdUÉÆà ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉUÉÆ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ZÀªÁít, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/gÀhÄqï-2009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ UÉÃl JzÀÄjUÉ rªÁAiÀÄqÀgÀ£À°è PÁgÀ£ÀÄß wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-35/5799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃPÀ ±ÁzÀįÁè vÀAzÉ C§ÄÝ® d°Ã® ¸Á: GzÀVgÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ PÁgÀ dRAUÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÁVzÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£À CfÓ D¨ÉÃzÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ-38/JªÀiï-1151 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ ºÁUÀÆ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÁ£ÀAzÁ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀPÉÌ, »A¨sÁUÀPÉÌ, ªÀÄÄRPÉÌ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉUÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.